ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน(FD)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน(FD) article

  

        
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน(FD)
รหัสสินค้า:  Rio2
 
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้ - ฮอยอัน - ดานัง
บินโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
 Air Asia (FD) 
  • ชมเมืองโบราณฮอยอัน ที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  • ชมพระราชวังโบราณไดโนย แห่งสุดท้ายของเวียดนาม ณ เมืองเว้
  • ชมวัดเทียนหมู่ เก่าแก่และสวยที่สุด ของเว้
  • ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงดนตรี ณ เมืองเว้
  • สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ้ง เมืองดานัง
  • ชมสวนดอกไม้ สีสันสดใส ที่บาน่าฮิลล์
  • ช้อปปิ้งตลาดดองบา และตลาดฮาน
พิเศษ!! นั่งรถสามล้อไซโคล่ชมบรรยากาศชิวๆ ณ เมืองเว้
พิเศษ!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
พิเศษ!! ชมสะพานลอยฟ้า Golden Bridge ในอุ้งมือยักษ์
พิเศษ!! นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา
พิเศษ!! พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 

พักเว้ 1 คืน // บานาฮิลล์ 1 คืน // ดานัง 1 คืน 
 
 กำหนดการเดินทาง:       
วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
(พักห้องคู่)
ตุลาคม 2566  
06 - 09 ตุลาคม 66 17,900 บาท
14 - 17 ตุลาคม 66 17,900 บาท
27 - 30 ตุลาคม 66 17,900 บาท
28 - 31 ตุลาคม 66 17,900 บาท
พฤศจิกายน 2566  
10 - 13 พฤศจิกายน 66 16,900 บาท
11 - 14 พฤศจิกายน 66 16,900 บาท
24 - 27 พฤศจิกายน 66 16,900 บาท


 


โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - ดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม   ( - / กลางวัน/ เย็น) 
06.45 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.15 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD636 
09.05 น.   เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโก้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม   เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ำหอมด้วย                       
นำท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และนักร้องชาวเวียดนามที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 30 นาที) 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก THANH LICH HOTEL (เมืองเว้)  หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สอง พระราชวังเว้ - นั่งสามล้อซิโคล่ - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ดานัง   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ เข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย แห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ที่ได้ขึ้นครองราชย์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการ เป็นอย่างยิ่ง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลาย  หลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหวียน
กิจกรรมพิเศษ!!นำท่าน นั่งรถสามล้อไซโคล่ (Cyclo) ชมบรรกาศภายด้านนอกพระราชวัง ที่รมรื่นและสวยงาม
เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับการ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ 
 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่มืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ  ไฮท์ไลท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม    นำท่านชม บ้านโบราณ บ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี   ชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์กับพ่อค้าชาวจีนในฮอยอัน              
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAVENDER HOTEL (เมืองดานัง) หรือเทียบเท่า


วันที่สาม   ดานัง - บาน่าฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า ) - หมู่บ้านฝรั่งเศส - สะพานโกลเด้น - สวนดอกไม้แห่งความรัก - สวนสนุก Fantasy Park    (เช้า/กลางวัน/เย็น)         
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร  นำท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...กุ้งมังกร
 
นำท่านเดินทางสู่ สถานีบาน่าฮิลล์  นำท่าน นั่งกระเช้าสู่ บาน่าฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์ อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เพราะที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
จากนั้น เดินชม สะพานโกลเด้น (Golden Bridge) สะพานที่ตั้งตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮิลล์(Ba Na Hills) เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2561สูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม สัมผัสความสวยงาม และดื่มด่ำกับธรรมชาติรอบตัวแบบฉ่ำปอด  
นำท่านเดินชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศสที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบายที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก    
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุกทั้งหมด ยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง)
 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บาน่าฮิลล์ **(อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)**
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE BANA HILL HOTEL (บาน่าฮิลล์) 

วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ  (เช้า / กลางวัน /- )         
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง  
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde)  สะพานที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา คล้ายๆสิงคโปร์    นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
18.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD639
19.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 

                                                      
เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 66 >>  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิกที่นี่

เดินทาง ม.ค - มี.ค. 67 >>  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิกที่นี่

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 02-915-5291 ,02-915-5296    
 
 
 
 
Line@ ID :   @riothaitravel   (มี@ด้วยนะคะ)

                    **คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 
 

 กลับสู่ด้านบน

 
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด 4วัน3คืน (FD) article
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ สะพานแก้ว 4วัน3คืน(FD) article
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (FD) article