ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน (CI)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน (CI) article
ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน (CI)
 
รหัสสินค้า: 051
ราคา 37,900.00 บ.
 
รายละเอียด:
บินโดยสายการบิน CHINA AIRLINES
• เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน 
• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด 
• อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ 
• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน 
• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน 
• ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์ 
• ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. 

กำหนดการเดินทาง:
วันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2558
ราคา :  37,900.- บาท/ที่นั่ง
----------------------------------
วันที่ 27 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559
ราคา :  39,900.- บาท/ที่นั่ง
----------------------------------

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต  
06.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์  S สายการบินไชน่า แอร์ไลน์   ( CI ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 
08.25 น.  ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 066 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
13.05 น.  ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำจนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง    
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย 
** กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับ 1 คืน เพื่อค้างเพื่อค้างที่ฮวาเหลียน** 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  FUSHIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 :  นั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน หรือเมืองหลวงฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันโดยรถไฟ ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมวิว ทิวทัศน์ของเทือกเขา  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ถนนเหินกว้านกงลู่ เป็นถนนสายยุทธศาสตร์โดยตัดจากตะวันออกไปตะวันตกผ่านใจกลางเกาะไต้หวัน ผ่านหุบเขาที่สั่งสมชั้นของหินแกรนิตและหินอ่อน ชมประตู “ทาโรโกะจอร์จ” ที่เป็นสัญลักษณ์ ของการเริ่มต้นถนนสายนี้ ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สุสานฉางซุน หน้าผาโพรงนกนางแอ่น ถ้ำเก้าโค้ง สะพานหินอ่อน ชมโรงงานหินอ่อนที่มีชื่อเสียงของฮวาเหลียนชมกรรมวิธีการเจียระไนหินอ่อน จากนั้นชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ซึ่งเป็นชาวเขาที่อยู่บริเวณนั้น 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  CHATEAU DE CHINE HUALIAN หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 3 :  นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – ขึ้นตึกไทเป 101 – วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ลิ้มรสสุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน – ซีเหมินติง   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ไทเป (สถานีลุ่ยฟาง)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   จากนั้นนำท่านตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วเป็นที่สองในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที  นำท่านชมวัดหลงซันซื่อถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม หลังจากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ลิ้มรสสุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน) 
นำท่านสัมผัสแหล่งช้อปปิ้งย่านกลางคืน ซีเหมินติง หรือสยามสแคว์ไต้หวัน ให้ท่านได้อัพเดทแฟชั่น อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย ทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma ฯลฯ 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  FUSHIN หรือเทียบเท่า   

วันที่ 4 :  อนุสรณ์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนในสมัยปฏิวัติล้มระบอบแมนจู สมัยรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นเรื่อยมาถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ชมทหารประจำการเพื่อเคารพต่อดวงวิญาณของวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ ซึ่งผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในการชมสถานที่นี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมดซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัว เฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักฯลฯ 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉาน วัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน 
ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ภายในห้องพักตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี  พักที่โรงแรม  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL
** กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับ 1 คืน เพื่อค้างคืนที่อาลีซัน** 
 
วันที่ 5 :  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานฯ อาลีซัน   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะ
มีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน 
จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ อุทยานฯ อาลีซัน   **สำหรับท่านที่เมารถ แนะนำให้ทานยาแก้เมาช่วงเวลานี้ ** 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  YING SHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 :  นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก – ศึกษา  เส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – กรุงเทพ    
04.30-06.30 น. นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4  เท่านั้น  นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเถาหยวน (อิสระอาหารค่ำ) 
21.55 น.  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 065 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
00.40 น.+1   เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน(CI) article
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน COUNTDOWN (CI) article
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน COUNTDOWN (CI) article