ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน COUNTDOWN (CI)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน COUNTDOWN (CI) article
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน COUNTDOWN (CI)
 
รหัสสินค้า: 052
ราคา 41,900.00 บ.
 
รายละเอียด:
TAIWAN HAPPY NEW YEAR COUNTDOWN TAIPEI
บินโดยสายการบิน CHINA AIRLINES
COUNTDOWN ย่าน ไทเป 101 / พาทุกท่านชมตึก Taipei 101 ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2ของโลก พร้อมพาทุกท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ตึกแห่งนี้ /แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง/เก็บผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมชิมได้ไม่อั้น /พิพิธภัณฑ์กู้กง/บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว/ อุทยานเย่หลิ่ว/ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/ปั่นจักรยานชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา/ชิมชาอู่หลง/ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไทเป/ชมMRT Formosa Boulevard Dome of Light สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่
สวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ณ เมืองเกาสง/ ที่พักย่านแหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง 2คืน พร้อมที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาวทุกคืน  /FREE WI-FI บนรถตลอดทริป
เมนูพิเศษ : เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์สุกี้หม้อไฟไต้หวัน/ปลาประธานาธิบดีนึ่งซีอิ๊ว/บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวทานได้ไม่อั้น

กำหนดการเดินทาง:
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 03 มกราคม 2559
            ราคา :  41,900.- บาท/ที่นั่ง
          --------------------------------

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 30 ธ.ค. 58 : กทม. – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์)  - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – เข้าที่พัก 
05:00 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางดูแลสัมภาระให้กับท่าน
08.30 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI 066 บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
12.55 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อย พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่วบริการอาหารว่างบนรถ อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมและสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี
หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ สู่ ตึกไทเป 101ซึ่งตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และพาทุกท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกไปชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองไทเป ที่ชั้น 89 และทุกท่านยังสมารถชมวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารเสี่ยวหลงเปา เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาเลิศรส แบบฉบับสไตล์ไต้หวัน
หลังรับประทานอาหารค่ำ หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเดินทางไปยัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อสุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทาง
เข้าสู่ที่พัก HOTEL: TAI SUGAR HOTEL XIMENDING (4STAR) หรือเทียบเท่า 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 : ไทเป – บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถวตี้เล่อกู่ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – ร่วม COUNTDOWN เข้าสู่ปี 2016 - ย่านตึกไทเป 101 – เข้าที่พัก 
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถวตี้เล่อกู่ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนจากธรรมชาติที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองเกาะไต้หวัน คำว่า 
เป่ยโถว แปลงมาจากคำว่า PATOU ตามภาษาท้องถิ่นของชนเผ่าข่ายต๋าเก๋อหลัน มีความหมายว่าแม่มด เนื่องจาก บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถวตี้เล่อกู่ น้ำในบ่อมีความร้อนสูงมาก จนเกิดเป็นควันพวยพุ่ง ปกคลุมไปทั้งบริเวณ แลดูลึกลับคล้ายกับว่ามีแม่มดมาอาศัยอยู่ ให้ทุกท่านอิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่พาทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ชานกรุงไทเป ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณมากกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีที่มาจากราชวงศ์จีนรวมั้งยุคทองทั้ง 5 ของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมกัน ไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ซึ่งจะมีให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน
บ่าย   พาทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ชานกรุงไทเป ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุ
โบราณมากกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีที่มาจากราชวงศ์จีนรวมั้งยุคทองทั้ง 5 ของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมกัน ไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ซึ่งจะมีให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี พาทุกท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านกราบไหว้ขอพรขึ้นปีใหม่ ณ วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจํานวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านอิสระช้อปปิ้งที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามแควร์ไทเป) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แฟชั่นต่างๆ และร้านดังๆเช่น UNIQLO, MUJI, DAISO, WATSONS เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
HOTEL: TAI SUGAR HOTEL XIMENDING (4STAR) หรือเทียบเท่า 
สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วม COUNTDOWN ที่ย่านตึกไทเป 101 พบกันที่ LOBBY ของโรงแรมตามเวลาที่ไกด์นัดหมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ย่านตึกไทเป 101โดย MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน) เพื่อชมการ COUNT DOWN  ก้าวเข้าสู่ปี 2016 พร้อมกับการแสดงพลุสีสันต่างๆมากมาย ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก **กรุณาพกนามบัตรของโรงแรมไปด้วยนะคะ**

วันที่ 01 ม.ค. 59 : ไทเป – D.I.Y. พายสัปปะรด – ผูหลี่ – แวะชิมชาอูหลง – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา –ปั่นจักรยานชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดกวนอู – เข้าที่พัก 
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินทางสู่โรงงานพายสัปปะรด ให้ทุกท่านกิจกรรม D.I.Y. พายสัปปะรด  พายสัปปะรด ซึ่งขนมชนิดนี้ เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน เนื้อแป้งจะเนียนละเอียดที่สอดไส้สัปปะรดกวนที่หวานกำลังดี และยังมีขนมอื่นๆที่น่าสนใจที่เหมาะแก่การนำไปเป็นของฝากได้อย่างดี  หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดในไต้หวัน พาทุกท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาอูหลง ให้ท่านได้ลองชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน
บ่าย   พาทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33  กิโลเมตร หลังจากนั้นพาทุกท่านปั่นจักรยานชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา ในบรรยากาศสุดชิคและชิลล์จากสถานี Shiengsan Tourist Center ถึง Shueishe Tourist Center ซึ่งเส้นทางการปั่นจักรยานที่ทะเลสาบแห่งได้เป็นที่กล่าวขานว่าเป็นสถานที่ปั่นจักรยานที่สวยและติด 1ใน 10 ของโลกอีกด้วยให้ทุกท่านปั่นจักรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปและเก็บความประทับใจนี้ไว้ในความทรงจำ
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารอาหารในโรงแรม เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดีนึ่งซีอิ๊ว
หลังอาหารค่ำ นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่  วัดกวนอู  เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทราในช่วงยามค่ำคืน
HOTEL:  EINHAN RESORT (4 STAR ) หรือเทียบเท่า 

วันที่ 02 ม.ค. 59 : ผูหลี่ – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – เกาสง – เจดีย์เสือ เจดีย์มังกร – อ่าวซีจือว่าน – อดีตสถานฑูตอังกฤษ – ถ่ายรูป ณ MRT Formosa Boulevard Station ชม Dome of light 1ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยติด 1 ใน 10 ของโลก – เข้าที่พัก 
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้าพาทุกท่านสู่ ไร่ผลไม้  ให้ทุกท่านเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ภายในไร่องุ่นนี้ ทุกท่านสามารถชิมองุ่นสดๆได้ไม่อั้น (หากต้องการซื้อกลับบ้านจะแบ่งขายเป็น 5 เกรด คือ 200/150/100/80/ ต่อกิโลไต้หวัน (600 กรัมเท่ากับ 1กิโลไต้หวัน/ผลไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลและสภาพอากาศและราคาขายตามเกรดต่อกิโลกรัมไต้หวัน)
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน 
บ่าย   พาทุกท่านเดินทางสู่  เจดีย์เสือ เจดีย์มังกร ซึ่งตั้งอยู่ที่สระน้ำขนาดใหญ่ ภายในตัวเจดีย์ยังสามารถขึ้นไปชมยังชั้นบนได้ โดยการเดินเข้าทางปากมังกรจะเป็นทางเข้าสู่ภายในเจดีย์ และเดินออกทางปากเสือ ตามความเชื่อที่ว่าจะเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี ได้เวลาพาทุกท่าน พาทุกท่านเยี่ยมชม อดีตสถานทูตอังกฤษ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีความเป็นมายาวนานถึง 141 ปี และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นอาคารที่เป็นแบบอังกฤษแห่งแรกของไต้หวันอีกด้วย พาทุกท่านสู่ อ่าวซีจือว่าน เป็นอ่าวเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองเกาสง อ่าวซีจื่อ เป็นอ่าวที่มีแนวหาดทรายเป็นประการังที่สวยงามตามแนวชายฝั่ง หลังจากนั้นพาทุกท่านถ่ายรูปที่สถานี FORMOSA BOULEVARD  ซึ่ง ถูกจัดอันดับให้เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นศูนย์กลางการขนส่งมวลชนของเกาชงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วย สถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ประดับประดาด้วยงานกระจกสีที่มีชื่อว่า Dome of Light เป็นผลงานการออกแบบของนาร์ซิสซัส ฮัวกาลิต้า นักศิลปะด้านกระจกชื่อดังชาวอิตาลี ใช้เวลาประกอบเชื่อมต่อกับหลังคาสถานีนานถึง 4 ปีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 660 ตารางเมตร ทำให้ Dome of Light เป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกภาพ
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวปิ้งย่าง (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
HOTEL: JUST SLEEP HOTEL KAOHSUING (4STAR) หรือเทียบเท่า 

วันที่ 03 ม.ค. 59 : เกาสง – วัดโฝวกวงซาน -  สนามบินเกาสง – กทม.  
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินทางสู่ พาทุกท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชม วัดโฝวกวงซาน หรือมูลนิธิแสงพุทธรรมแห่งเมืองเกาสง เป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 4 ของไต้หวันและเป็นวัดประจำภาคใต้ มุ่งเน้นในด้านการศึกษาและธรรมะ ช่วยเหลือสังคม อาณาเขตของวัดมีเนื้อที่มากมาย ในส่วน ของตัววัดจะมี เจดีย์ พระพุทธรูปและอุโบสถ ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและสักการะ ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาเกาสง 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันแบบกล่องเบนโตะสไตล์ไต้หวัน
15.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI 839 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
17.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 
 

 
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน(CI) article
ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน (CI) article
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน COUNTDOWN (CI) article