ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน COUNTDOWN (CI)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน COUNTDOWN (CI) article

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน COUNTDOWN (CI) 

รหัสสินค้า: 053
ราคา 35,900.00 บ.
 
รายละเอียด:
TAIWAN HAPPY NEW YEAR COUNTDOWN TAIPEI
บินโดยสายการบิน CHINA AIRLINES
COUNTDOWN ย่าน ไทเป 101 / พาทุกท่านชมตึก Taipei 101 ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2ของโลก พร้อมพาทุกท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ตึกแห่งนี้ /แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง/เก็บผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมชิมได้ไม่อั้น /พิพิธภัณฑ์กู้กง/อุทยานเย่หลิ่ว/ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/ชิมชาอู่หลง/ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไต้หวัน/อาบน้ำแร่ธรรมชาติในที่พัก 1 คืน พร้อมที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาวทุกคืน  /FREE WI-FI บนรถตลอดทริป

กำหนดการเดินทาง:
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 03 มกราคม 2559
            ราคา :  35,900.- บาท/ที่นั่ง
          --------------------------------

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 31 ธ.ค. 58 : กทม. – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – เข้าที่พัก – ร่วม COUNTDOWNเข้าสู่ปี 2016 ย่านตึกไทเป 101 
05:00 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางดูแลสัมภาระให้กับท่าน
08.30 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI 066 บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน หลังจากผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อย พาทุกท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค บริการอาหารอาหารว่างบนรถ  สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน อิสระถ่ายภาพ พาทุกท่านเยี่ยม
ชม วัดหลงซานซื่อ  เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจํานวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามแควร์ไทเป) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แฟชั่นต่างๆ และร้านดังๆเช่น UNIQLO, MUJI, DAISO, WATSONS เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเสี่ยวหลงเปา เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาเลิศรส แบบฉบับสไตล์ไต้หวัน
หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก 
HOTEL: FORTUNE HAIYATT HOTEL TAIPEI (4STAR) หรือเทียบเท่า 
สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วม COUNTDOWN ที่ย่านตึกไทเป 101 พบกันที่ LOBBY ของโรงแรมตามเวลาที่ไกด์นัดหมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ย่านตึกไทเป 101 เพื่อชมการ COUNT DOWN  ก้าวเข้าสู่ปี 2016 พร้อมกับการแสดงพลุสีสันต่างๆมากมาย ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก **กรุณาพกนามบัตรของโรงแรมไปด้วยนะคะ**  

วันที่ 01 ม.ค. 59 : ไทเป – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - ผูหลี่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – แวะชิมชาอู่หลง – ไถจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต – เข้าที่พัก 
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้าพาทุกท่านสู่ ไร่ผลไม้  ให้ทุกท่านเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ภายในไร่องุ่นนี้ ทุกท่านสามารถชิมองุ่นสดๆได้ไม่อั้น (หากต้องการซื้อกลับบ้านจะแบ่งขายเป็น 5 เกรด คือ 200/150/100/80/ ต่อกิโลไต้หวัน (600 กรัมเท่ากับ 1กิโลไต้หวัน/ผลไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลและสภาพอากาศและราคาขายตามเกรดต่อกิโลกรัมไต้หวัน) พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดในไต้หวัน พาทุกท่านเยี่ยมชมและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดที่ใหญ่ 1 ใน 4 ของไต้หวัน และยังเป็นวัดประจำภาคกลางอีกด้วย ภายในวัดผสมผสานหลายๆนิกายเข้าไว้ด้วย และวัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง และยังถือได้ว่าเป็นวัดที่ทันสมัยอันดับต้นๆของไต้หวันอีกด้วย 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดีนึ่งซีอิ๊ว
บ่าย   พาทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33  กิโลเมตร พาทุกท่านกราบไหว้ขอพร วัดพระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นพาทุกท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาอูหลง ให้ท่านได้ลองชิมและซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นพาทุกท่านสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม 
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญี่ทึ่สุดในเมืองไถจง ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า หรือรองเท้าผ้าใบ อาทิเช่น ONISUKA TIGER,NEW BALANCE ,ADIDAS,NIKE,K-SWISS เป็นต้น และยังมีอาหารพื้นเมืองให้ทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสกันมากมาย ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
HOTEL: CITY RESORT TAICHUNG (4 STAR ) หรือเทียบเท่า 

วันที่ 02 ม.ค. 59 : ไถจง – อุทยานเย่หลิ่ว –พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์) – เข้าที่พัก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก 
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินสู่ อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมและสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารทะเลพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน 
บ่าย   พาทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองไทเป ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณมากกว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีที่มาจากราชวงศ์จีนรวมั้งยุคทองทั้ง 5 ของประวัติศาสตร์จีน ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมกัน ไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ซึ่งจะมีให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101ซึ่งตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และพาทุกท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกไปชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองไทเป ที่ชั้น 89 และทุกท่านยังสมารถชมวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวปิ้งย่าง (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
หลังรับประทานอาหารค่ำ พาทุกท่านเดินทางไปยัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อสุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
HOTEL: SPA SPRING RESORT (4STAR) หรือเทียบเท่า 
ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ไต้หวัน เพื่อผ่อนคลายร่างกายที่เหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทาง ในห้องของทุกท่านจะมีอ่างอาบน้ำแร่แบบส่วนตัวไว้บริการในห้องพัก

วันที่ 03 ม.ค. 59 : ไทเป - ร้านพายสัปปะรด -  สนามบินเถาหยวน – กทม.       
เช้า   บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากที่ขึ้นของไต้หวัน ร้านพายสัปปะรด ซึ่งทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มี เนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
13.55 น.   เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที่ยวบินที่ CI 835 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
16.45 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 
 

 ZTPE20 - (JUL-DEC'19) ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] TG.pdf
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน(CI) article
ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน (CI) article
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน COUNTDOWN (CI) article