ทัวร์คุนหมิง6วัน5คืน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์คุนหมิง6วัน5คืน article
วันที่ 09/10/2015   11:20:33

ทัวร์คุนหมิง 6วัน 5คืน 

รหัสสินค้า: 000000
ราคา: 28,000.00 บาท
 
รายละเอียด: 
คุนหมิง-เขาซีซาน-ต้าลี่-โรงถ่ายภาพยนต์-เจดีย์ 3 องค์ – ต้าลี่-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง- ภูเขาหิมะมังกรหยก-วัดอวี้เฟิง-คุนหมิง-ป่าหิน-ช้อปปิ้ง
อัตราค่าบริการเดินทาง :
ราคา 00.00 บาท/ท่าน (เดินทาง 2- 5ที่นั่ง)
ราคา 00.00 บาท/ท่าน(เดินทาง 6- 9 ที่นั่ง)
ราคา 00.00 บาท/ท่าน(เดินทาง10 ที่นั่งขึ้นไป)
 
วันแรก: กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เขาซีซาน
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
10.55 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชมประตูมังกรที่เขาซีซาน ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLDEN DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง: คุนหมิง-ต้าหลี่-ชมโรงถ่ายภาพยนตร์แปดเทพอสูรมังกรฟ้า-เจดีย์สามองค์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.10 น. ออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5895
07.40 น. เดินทางถึงเมืองต้าหลี่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ นำท่านชมโรงถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “แปดเทพอสูรมังกรฟ้า” พร้อมชมโชว์ 5 ชุดที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย โชว์ชุดแรก โชว์เปิดประตูเมือง ชุดที่ 2 โชว์โยนลูกบอล ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า ชุดที่ 4 กายกรรม ชุดที่ 5 ชมตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่าไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อไห๋”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์แห่งเมืองต้าลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ นำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHUN XING HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม: ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยสู่เมืองลี่เจียง ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ชมยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้น ๆ เมื่อเดินทางถึงเมืองลี่เจียง นำท่านเดินทางชม สระน้ำมังกรดำเฮยหลงถาน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม ต่าเอียนเจิ้น หรือตลาดสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางความโอบล้อมด้วยสายน้ำอันน้อยใหญ่ รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน รวมทั้งยังมีสถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าทางโบราณคดีให้ท่านได้ชมอีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHI LI HOTEL หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สี่: ลี่เจียง–ภูเขาหิมะมังกรหยก (ครึ่งเขา)-วัดลามะอวี้เฟิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับประเทศ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน มีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา ลัดเลาะผ่านป่าสนพันปีสู่ที่ราบสูงหยินซันผิง แปลว่า ที่ราบดงฉำฉา เป็นสถานที่สำคัญของชาวนาซีและธิเบต จุดนี้จะโล่งกว้างมองเห็นภาพภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามจับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมวัดอวี้เฝิง หรือ วัดยอดหยก เป็นวัดลามะธิเบต สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ทางวัดได้ปลูกต้นคามีเลียพันธุ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย มีต้นหนึ่งอายุมากกว่า 500 ปี โดยมีลำต้นเท่ากับถังน้ำและต้นไม้เหล่านี้ออกดอกตลอดปีนับหมื่นดอก ซึ่งเป็นดอกคามีเลียที่ใหญ่และออกดอกมากที่สุดในโลก และยังถือเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของมณฑลยูนนาน ปัจจุบันได้กลายมาเป็นดอกไม้ประจำเมืองของคุนหมิงด้วย โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วและงดงามยิ่ง แล้วชมวิหารแห่งเมืองไป๋ซา ชุมชนโบราณของชาวเชียง ชาวพื้นเมืองสาขาหนึ่งของธิเบต ก่อนที่จะอพยพไปเมืองลี่เจียง ชมภาพเขียนอายุหลายร้อยปีที่ยังคงสภาพสมบูรณ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHI LI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า: ลี่เจียง-คุนหมิง-ป่าหิน-คุนหมิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.40 น. ออกเดินทางจากเมืองลี่เจียง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5805
10.30 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชมอุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้น แต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะแปลกประหลาด บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,200 ไร่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก: คุนหมิง–ชิมชาผูเอ่อร์-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านพักผ่อนกับการจิบชาเลิศรสของประเทศจีนพร้อมชมศิลปะการชงชา ให้ท่านชิมชาผูเอ่อร์ ที่มีชื่อเสียงของเมืองคุนหมิง และชาชนิดอื่นที่มีรสชาติกลมกล่อม อาทิ ชาคืนชีพ ชาซูสีไทเฮา พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าที่ระลึกมากมายและเครื่องหนังราคาถูก
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 613
16.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน วันที่ 11/09/2019   17:55:44 article
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง5วัน4คืน วันที่ 09/10/2015   11:17:19 article
ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน วันที่ 11/09/2019   17:41:14 article
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง7วัน6คืน วันที่ 09/10/2015   11:19:21 article