ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน article
วันที่ 11/09/2019   17:41:14

ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน 

รหัสสินค้า: 000000

ปกติ 22,900.00 บ. 
พิเศษ 19,900.00 บาท
ประหยัด 3,000.00 บาท
 
 
รายละเอียด: 
ทัวร์คุนหมิง 4วัน3คืน เที่ยวเขาซีซั่น..ประตูมังกร เพื่อความเป็นสิริมงคล...อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง ตำหนักทอง วัดหยวนทง
รวมอาหารทุกมื้อ..ตลอดการเดินทาง(9 มื้อ).........
มัคคุเทศก์ ภาษาไทย......

อัตราค่าบริการ..
เดินทางระหว่าง: 1เมษายน-31สิงหาคม 2558
ราคา 22,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง 4 - 6 ที่นั่ง)
ราคา 20,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง 7 - 9 ที่นั่ง)
ราคา 19,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง10-15ที่นั่ง)

อัตราค่าบริการรวม:
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินไทย
2. ที่พัก 3 คืน
3. อาหาร9 มื้อ
4. รายการท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
6. ค่าพาหนะ
7. มัคคุเทศก์(รออยู่ที่ คุนหมิง)
8. บริการยื่นขอวีซ่า
9. ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
10.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2แสนนบาท/ท่าน)

โปรแกรมการเดินทาง (ตัวอย่าง)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เขาซีซัน-ประตูมังกร
08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
10.55 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย(TG)เที่ยวบินที่ TG612
14.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง ซึ่งถือเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนานที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เขาซีซัน ชมวัดจีนในลัทธิเต๋าบนไหล่ทางที่สร้างด้วยแรงศรัทธา เดินทางผ่าน ประตูมังกร ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูสิริมงคล ซึ่งตามความเชื่อจีนโบราณกล่าวไว้ว่า ผู้ใดได้เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะมีแต่โชคลาภ พร้อมทั้ง ชมทัศนียภาพอัน งดงามของทะเลสาบ “เตียนฉือ”
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ลิ้มลอง อาหารพื้นเมืองของยูนาน พร้อมชม“ โชว์พิเศษของ ชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ”
เข้าพักโรงแรม.......................

วันที่สอง: คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่ที่สวยงามเป็นสิ่ง มหัศจรรย์ 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของมณฑลยูนาน ซึ่งเป็น ถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟจนเกิดเป็นโพรงถ้ำ ผ่านหุบเหวที่สูงชัน ภายในถ้ำมีถ้ำเทวดา ถ้ำป่าหิน ซึ่งมหัศจรรย์และสวยงาม โดยเฉพาะตรงกลาง ของถ้ำจะมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูงตกลงมาเป็นสองสาย เรียกว่าน้ำตกผัวเมียเป็นน้ำตกใหญ่ที่ตกลงมากลางถ้ำ เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ อุทยานป่าหิน ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงาม
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม.......................

วันที่สาม: อุทธยานป่าหิน – คุนหมิง -ตำหนักทอง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวไปใน อุทยานป่าหิน ( สือหลิน ) ซึ่งเป็นที่อยู่ของของชนเผ่าซาหนี มีอายุยาวนานกว่า 270 ล้านปีมาแล้ว มีอาณาบริเวณที่กว้าง ใหญ่มาก มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 1,200 ไร่ แต่เดิมตั้งแต่ครั้งอดีตกาลสถานที่แห่งนี้ถูกสันนิฐานว่าเคยเป็นหินปูนที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลมาก่อน แต่ต่อมาเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทำให้เปลือกโลกตรงบริเวณนี้ถูกยกตัวสูงขึ้น จนก่อให้เกิดป่าหินเหล่านี้ขึ้น ซึ่งหินในป่าหินนี้จะมีลักษณะที่สวยงามแปลกตาแตกต่างกันไป บ้างจะดูเหมือนดอกหญ้าแทรกตัวขึ้นกลางทุ่งหญ้า บ้างเหมือนภูผาบ้างเหมือนเห็ดสมุนไพร ฯลฯ นอกจากนี้เส้นทางเดินชมในอุทยานก็ยังวกวนประดุจเขาวงกตเลยทีเดียว ปัจจุบันอุทยานป่าหินนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง จากนั้นนำท่านชม ตำหนักทองสัมฤทธิ์จิ้นเตี้ยน หรือ วังไห่เหอ ซึ่งนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญในระดับชาติ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงระหว่างที่อู๋ซันกุ้จักรพรรดิของมณฑลยูนานปกครองอยู่ สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบพระราชวังหลวงของปักกิ่ง เป็นตำหนักที่หล่อด้วยโลหะที่ใหญ่ที่สุด มีหลังคาและผาผนังสร้างขึ้นจากแผ่นทองเหลือง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม..............................

วันที่สี่: วัดหยวนทง-ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิงและมีประวัติ ยาวนานกว่า 1,200 ปี ที่นี่ท่านจะได้ชม ศาลากลางน้ำทรงแปดเหลี่ยม ที่มีความงดงามแบบสถาปัตยกรรมจีน นอกจากนี้จะได้นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และมนัสการพระพุทธชิราชจำลอง ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชนะนันท์ ได้มอบไว้ให้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีของพี่น้องชาวไทย – จีนครั้งเมื่อท่านมาเยือนนครคุนหมิง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่สนามบิน
15.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….
                                                                                                        **จบโปรแกรมการเดินทาง**    
 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 
 
ทัวร์คุนหมิง นครตอนใต้ของจีนกับประสบการณ์ใหม่ที่ลืมไม่ลง !!
ประเทศจีน ประเทศยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย ประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณีอันยาวนาน และมีสถานที่ที่เกินกว่าจิตนาการหากไม่ลองไปเห็นด้วยตาดูซักครั้ง บ่อยครั้งที่วัฒนธรรมของจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมาก ทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยกับคนจีนอยู่เสมอ ทำให้หากมีโอกาสก็อยากลองไปเที่ยวดูซักครั้ง แต่การไปเที่ยวเมืองจีนที่เป็นดินแดนขนาดใหญ่แบบนั้น จะเลือกที่ไหนดีว่าแล้วก็ลองไปทัวร์คุนหมิงเมืองทางใต้ที่เค้าว่าสวยงามสุดๆกันดีกว่า

ทัวร์คุนหมิงมีอะไรให้เราเที่ยว ก่อนอื่นเคยได้ยินกันไหมว่าทำไมเราเรียกทัวร์คุนหมิงว่า การทัวร์นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ นั่นก็เพราะที่คุนหมิงมีเพียงอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ไม่ว่าช่วงเดือนไหนก็ตาม ทำให้การทัวร์คุนหมิงเต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งให้ความรู้สึกไม่ต่างจากประเทศไทยของเราเลย ทีนี้สถานที่ที่อยากแนะนำในการทัวร์คุนหมิงนั่นคือ 
ทะเลสาบเตียนฉือ เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่อันดับ 6 ของจีน สถานที่ตั้งเต็มไปด้วยความสวยงามหากได้ลองร่องเรือดูซักครั้งจะติดใจ 
ป่าหินซีซาน หากใครมาทัวร์คุนหมิงแล้วไม่มาที่นี่ เรียกได้ว่าไม่ถึงเลยทีเดียว เพราะป่าหินซีซานเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดสำคัญของมณฑลยูนนาน เต็มไปด้วยหินเล็กใหญ่สวยงามสุดๆ
วัดหยวนทง มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1200 ปี วัดสุดสำคัญของประเทศจีนมีความยิ่งใหญ่สวยงาม หากใครมาเยือนแล้วจะลืมไม่ลง
วัดทอง เป็นวัดทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในจีน ดังนั้นหากใครมาทัวร์คุนหมิงแล้วไม่มาที่นี่เสียเที่ยวอย่างแน่นอน
 ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน วันที่ 11/09/2019   17:55:44 article
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง5วัน4คืน วันที่ 09/10/2015   11:17:19 article
ทัวร์คุนหมิง6วัน5คืน วันที่ 09/10/2015   11:20:33 article
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง7วัน6คืน วันที่ 09/10/2015   11:19:21 article