ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง7วัน6คืน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง7วัน6คืน article
วันที่ 09/10/2015   11:19:21

ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง7วัน6คืน 

รหัสสินค้า: 000000
ราคา: 32,900.00 บาท

รายละเอียด: 
ทัวร์คุนหมิง–ต้าลี่–ลี่เจียง-แชงกรีล่า 7 วัน6 คืน
เที่ยวเมืองคุนหมิง-เมืองต้าลี่-เจดีย์สามองค์-เมืองโบราณต้าลี่ โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า-เมืองลี่เจียง เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น-สระมังกรดำ ทุ่งหญ้าหวินซานผิง(นั่งกระเช้าเล็ก)--โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก วัดยอดหยก-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน- วัดลามะซงจ้านหลิง
เดินทางโดยสายการบิน  Thai Airways International  (TG)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง: กรุณาโทรสอบถาม
อัตราค่าบริการ:
ผู้ใหญ่ ราคา 32,900 บาท (พักห้องละ2 ท่าน)
เด็ก อายุตำกว่า 12ปี ราคา 30,900 บาท (พักรวม2ผู้ใหญ่+1เด็ก เสริมเตียง)
เด็ก อายุตำกว่า 12ปี ราคา 28,900 บาท (พักรวม2ผู้ใหญ่+1เด็ก ไม่มีเตียงเสริม)

อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง) 
2. ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว 
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทุกแห่ง)
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-  บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน
9. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ
 
โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง - ต้าหลี่ 
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
10.55 น. เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการ ไทย โดยเที่ยวบิน TG 612
14.05 น. ถึงท่าอากาศยาน นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (1)
พาท่านเที่ยวชม ถนนโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นถนนโบราณในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง   สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  
พักที่ต้าลี่ ASIA STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ต้าหลี่ – ลี่เจียง โดยรถบัส – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองจงเตี้ยน
เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางผ่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากธิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึง ด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยินสายน้ำกระแทกหินดังคึกโคม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3)
แล้วเดินทางต่อจนถึง โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง สายสำคัญ และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน เดินทางต่อจนถึงเมืองจงเตี้ยน  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (4)
พักที่จงเตี้ยน SHINER HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม  วัดซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน- ลี่เจียง –เมืองเก่าลี่เจียง
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางชม วัดลามะซงจ้านหลิง เป็นวัดลามะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยไดลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจำ พรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้ มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิเบต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6)
นำท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึนไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่งบริเวณเขาจะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปยึงยอดเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม   ตื่นตากับลานหิมะ และทิวทัศน์เบื้องล่าง ไดเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (7)  ***พิเศษอาหารไทย***
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี  ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์  อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987   พักที่ลี่เจียง SHINNER  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ (นั่งกระช้า)-ทุ่งหญ้าหวินซานผิง-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ 
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณ ทุ่งราบหวินซานผิง ที่มีต้นสนอายุกว่าพันปี เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติ และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นความงามของ เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร  ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้  ทุ่งราบ หวินซานผิงเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจี  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตร ซึ่งท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และในบางครั้งยังสามารถชื่นชมกับฝูงจามรีที่กินหญ้าอยู่บริเวณท้องทุ่ง ในทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (9)
13.30 น. พาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
นำท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมีวัดยอดหยกอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สระน้ำมังกรดำ เป็นสวนที่สามารถมองวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (10)
พักที่ลี่เจียง SHINNER  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ลี่เจียง – ต้าหลี่ (รถโค้ช) – เจดีย์ 3 องค์
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นำท่านนั่งรถโค้ชกลับสู่เมืองต้าหลี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (12)
นำท่านชม เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่าสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่ สร้างในสมัยราชวงค์ถังของจีนในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆ กับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าลี่แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (13)
พักที่ต้าหลี่  ASIA STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก  ต้าหลี่ – คุนหมิง โดยรถบัส -วัดหยวนทง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (14)
นำท่านเดินทางกลับเมือง คุนหมิง โดยรถโค้ช สู่เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ประมาณ 4 ช.ม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (15) 
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนธง วัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิง นมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง จากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (16) *** อาหารพิเศษ สุกี้เห็ด  *** 
พักที่คุนหมิง   KINGWORLD–B HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด  อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   (17)
พาท่านอิสระช้อปปิ้ง ของฝากของที่ระลึก และตลาดสินค้าราคาถูกให้ท่านเลือกซื้อจนจุใจ ตามอัธยาศัย   แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (18)
และนำท่านสู่สนามบินคุนหมิง
15.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG613 (บริการอาหารบนเครื่อง)
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพฯ
 
 
 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง6วัน5คืน วันที่ 11/09/2019   17:55:44 article
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง5วัน4คืน วันที่ 09/10/2015   11:17:19 article
ทัวร์คุนหมิง6วัน5คืน วันที่ 09/10/2015   11:20:33 article
ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน วันที่ 11/09/2019   17:41:14 article