ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน(FD)
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน(FD) article

    

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา(ฟานซิปัน) ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน (FD)

 

รหัสสินค้า:  Rio1
ราคา 17,900.00 บ.
 
 
รายละเอียด : บินโดยสายการบิน Air Asia (FD)
  • ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองตากอากาศกลางหุบเขาและสายหมอก
  • นั่งกระเช้าพิชิตเทือกเขาฟานซิปัน หลังคาโลกแห่งอินโดจีน
  • เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต+น้ำตกสีเงิน
  • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
  • ชมความงดงาม ถ้ำนางฟ้า , ทะเลสาบคืนดาบ
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย 
พิเศษ !! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, แซลมอนหม้อไฟ+ไวน์แดง
 
พักซาปา 1 คืน// ฮานอย 1 คืน// ฮาลอง1 คืน
>>>>>เดินทาง ตลอดเดือน มกราคม - เมษายน 2566

           กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
 กุมภาพันธ์ 2566  
 4-7 กุมภาพันธ์ 66  17,900 บาท
 11-14 กุมภาพันธ์ 66  18,900 บาท
 17-20 กุมภาพันธ์ 66  17,900 บาท
 18-21 กุมภาพันธ์ 66  17,900 บาท
 24-27 กุมภาพันธ์ 66  17,900 บาท
 25-28 กุมภาพันธ์ 66  17,900 บาท
 มีนาคม 2566  
 04-07 มีนาคม 66  17,900 บาท
 10-13 มีนาคม 66  17,900 บาท
 11-14 มีนาคม 66  17,900 บาท
 17-20 มีนาคม 66  17,900 บาท
 18-21 มีนาคม 66  17,900 บาท
 23-26 มีนาคม 66  17,900 บาท
 24-27 มีนาคม 66  17,900 บาท
 25-28 มีนาคม 66

 17,900 บาท

 เมษายน  2566  
 7-10 เมษายน 66  17,900 บาท
13-16 เมษายน 66  20,900 บาท
14-17 เมษายน 66  20,900 บาท
21-24 เมษายน 66  17,900 บาท
22-25 เมษายน 66  17,900 บาท
28 เม.ย.- 1 พ.ค.66  18,900 บาท
29 เม.ย.- 2 พ.ค.66  18,900 บาท
 พฤษภาคม 2566  
05-08 พฤษภาคม 66  17,900 บาท
13-16 พฤษภาคม 66  17,900 บาท
19-22 พฤษภาคม 66  17,900 บาท
26-29 พฤษภาคม 66  17,900 บาท
มิถุนายน 2566  
02-05 มิถุนายน 66   18,900 บาท
09-12 มิถุนายน 66  17,900 บาท
16-19 มิถุนายน 66  17,900 บาท
23-26 มิถุนายน 66  17,900 บาท
   

โปรแกรมเดินทาง

วันแรก: กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฮานอย - เมืองซาปา - น้ำตกสีเงิน - Cat cat Village - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน 

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวย  ความสะดวกในการเช็คอิน
06.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนา โดยเที่ยวบินที่ FD642
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ 
**บริการ เมนูพิเศษ “เฝ่อเวียดนาม (Phở)” สำหรับลูกค้าทุกที่นั่ง**
จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เดินทางโดยรถบัสไปบนเส้นทางด่วนตัดใหม่ รวมระยะทาง 245 กม.จากฮานอยถึงจังหวัดลาวไก และ30 กม.จากจังหวัดลาวไกถึงซาปา ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 5ช.ม.เท่านั้น  ซาปาเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ระหว่างเดินทางมีจุดแวะพักรถให้ลูกค้าได้ทำภารกิจส่วนตัว)
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล
มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม  นำท่านเดินทาง สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) ที่คึกคักไปด้วยผู้คน ชาวบ้านที่แต่งกายประจำเผ่าแบบเต็มยศ ในตลาดมีขายทั้งของสด ผัก ผลไม้ ที่มีมากมาย บางส่วนก็จะเป็นผลไม้นำเข้าจากเมืองจีน ร้านขายอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเกรียบปากหม้อ อาหารตามสั่งสไตล์เวียดนาม เครื่องแต่งกาย รองเท้า ของแฮนด์เมดจากชาวเขา กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ ราคาก็ต่อรองได้
จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าที่พักโรงแรม SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า (ซาปา 1คืน)

วันที่สอง:  ซาปา - นั่งรถรางซาปา+นั่งกระเช้าฟานซิปัน - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน นั่งรถรางเมืองซาปา สู่สถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นนำท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน ระหว่างทางกระเช้า ท่านจะได้เห็นหมู่บ้าน ก๊าต ก๊าต Cat Cat Village ในมุมสูง  ชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม และสามารถเห็น Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบน จะได้พบกับบรรยากาศที่สวยงาม นำท่านขึ้นรถรางเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน ในระดับความสูงถึง 3,143 เมตร นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   เดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.  
นำชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
จากนั้นนำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม LAROSA HOTEL  หรือเทียบเท่า  (ฮานอย 1 คืน) 

วันที่สาม: ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ตามก๊ก - ฮาลอง - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำ ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดินหรือฮาลองบก" นำท่านล่องเรือชม ตามก๊ก (Tam Coc )หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน” เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี  
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
ที่พัก  โรงแรม  CITY BAY PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  (พักฮาลอง 1คืน)

วันที่สี่:  ฮาลองเบย์ –  ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย -กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์  อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
ที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง  
บ่าย    นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮานอย โดยระหว่างทาง นำท่านแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการที่เมืองไฮดวง (Hai Duong) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากคนทางบ้าน และยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย
เย็น บริการอาหารเย็น เป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ) 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง 
20.50 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 645 
22.50 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
 

                     

 เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.66 >>> ดาวโหลดโปรแกรมคลิกที่นี่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 02-9155291 ,02-9155296    
HOTLINE (24hrs.) 02-9155291

 
 
Line@ ID:   @riothaitravel     (มี@ ด้วยนะคะ)

                    **คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**

 กลับสู่ด้านบน
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (FD) article
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน(FD) article
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน 3วัน 2คืน (FD) article