ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! สมัครสมาชิก บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 25/06/2547
ปรับปรุงเวบเมื่อ 24/07/2557
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 55
0105545065937


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (55)
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่าจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจทัวร์ฮ่องกง 3วัน 11900 .. ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 27900.. ทัวร์เกาหลี 4วัน 13900.. รีบจองด่วน.ที่นั่งมีจำนวน..ทัวร์พม่า3วัน2คืน 18900..

 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน

ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน


  Tell a Friend
ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ทัวร์คุนหมิง4วัน3คืน

รหัสสินค้า: 000011
ราคาปกติ 22,900.00 บาท
ราคาพิเศษ 19,900.00 บาท
ประหยัด 3,000.00 บาท
ฮ่องกงทัวร์: ทัวร์คุนหมิง
รายละเอียด:

ทัวร์คุนหมิง 4วัน3คืน เที่ยวเขาซีซั่น..ประตูมังกร เพื่อความเป็นสิริมงคล...อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง ตำหนักทอง วัดหยวนทง รวมอาหารทุกมื้อ..ตลอดการเดินทาง(9 มื้อ).........
มัคคุเทศก์ ภาษาไทย......

อัตราค่าบริการ
เดินทางระหว่าง: 1 กรกฎาคม- 30กันยายน 2557
ราคา 22,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง 4 - 6 ที่นั่ง)
ราคา 20,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง 7 - 9 ที่นั่ง)
ราคา 19,900.00 บาท/ท่าน  (จองและเดินทาง10-15ที่นั่ง)

อัตราค่าบริการรวม:
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินไทย
2. ที่พัก 3 คืน
3. อาหาร9 มื้อ
4. รายการท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
6. ค่าพาหนะ
7. มัคคุเทศก์(รออยู่ที่ คุนหมิง)
8. บริการยื่นขอวีซ่า
9. ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
10.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2แสนนบาท/ท่าน)
โปรแกรมการเดินทาง (ตัวอย่าง)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เขาซีซัน-ประตูมังกร
08.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
10.55 เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย(TG)เที่ยวบินที่ TG612
14.05 ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง ซึ่งถือเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนานที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เขาซีซัน ชมวัดจีนในลัทธิเต๋าบนไหล่ทางที่สร้างด้วยแรงศรัทธา เดินทางผ่าน ประตูมังกร ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูสิริมงคล ซึ่งตามความเชื่อจีนโบราณกล่าวไว้ว่า ผู้ใดได้เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะมีแต่โชคลาภ พร้อมทั้ง ชมทัศนียภาพอัน งดงามของทะเลสาบ “เตียนฉือ”
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ลิ้มลอง อาหารพื้นเมืองของยูนาน พร้อมชม“ โชว์พิเศษของ ชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ”
เข้าพักโรงแรม
วันที่สอง: คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่ที่สวยงามเป็นสิ่ง มหัศจรรย์ 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของมณฑลยูนาน ซึ่งเป็น ถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟจนเกิดเป็นโพรงถ้ำ ผ่านหุบเหวที่สูงชัน ภายในถ้ำมีถ้ำเทวดา ถ้ำป่าหิน ซึ่งมหัศจรรย์และสวยงาม โดยเฉพาะตรงกลาง ของถ้ำจะมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูงตกลงมาเป็นสองสาย เรียกว่าน้ำตกผัวเมียเป็นน้ำตกใหญ่ที่ตกลงมากลางถ้ำ เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ อุทยานป่าหิน ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงาม
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม

วันที่สาม: อุทธยานป่าหิน – คุนหมิง -ตำหนักทอง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวไปใน อุทยานป่าหิน ( สือหลิน ) ซึ่งเป็นที่อยู่ของของชนเผ่าซาหนี มีอายุยาวนานกว่า 270 ล้านปีมาแล้ว มีอาณาบริเวณที่กว้าง ใหญ่มาก มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 1,200 ไร่ แต่เดิมตั้งแต่ครั้งอดีตกาลสถานที่แห่งนี้ถูกสันนิฐานว่าเคยเป็นหินปูนที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลมาก่อน แต่ต่อมาเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทำให้เปลือกโลกตรงบริเวณนี้ถูกยกตัวสูงขึ้น จนก่อให้เกิดป่าหินเหล่านี้ขึ้น ซึ่งหินในป่าหินนี้จะมีลักษณะที่สวยงามแปลกตาแตกต่างกันไป บ้างจะดูเหมือนดอกหญ้าแทรกตัวขึ้นกลางทุ่งหญ้า บ้างเหมือนภูผาบ้ างเหมือนเห็ดสมุนไพร ฯลฯ นอกจากนี้เส้นทางเดินชมในอุทยานก็ยังวกวนประดุจเขาวงกตเลยทีเดียว ปัจจุบันอุทยานป่าหินนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง จากนั้นนำท่านชม ตำหนักทองสัมฤทธิ์จิ้นเตี้ยน หรือ วังไห่เหอ ซึ่งนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญในระดับชาติ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงระหว่างที่อู๋ซันกุ้จักรพรรดิของมณฑลยูนานปกครองอยู่ สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบพระราชวังหลวงของปักกิ่ง เป็นตำหนักที่หล่อด้วยโลหะที่ใหญ่ที่สุด มีหลังคาและผาผนังสร้างขึ้นจากแผ่นทองเหลือง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม

วันที่สี่: วัดหยวนทง-ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิงและมีประวัติ ยาวนานกว่า 1,200 ปี ที่นี่ท่านจะได้ชม ศาลากลางน้ำทรงแปดเหลี่ยม ที่มีความงดงามแบบสถาปัตยกรรมจีน นอกจากนี้จะได้นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และมนัสการพระพุทธชิราชจำลอง ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชนะนันท์ ได้มอบไว้ให้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีของพี่น้องชาวไทย – จีนครั้งเมื่อท่านมาเยือนนครคุนหมิง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่สนามบิน
1520 ออกเดินทางจากสนามบินคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG613
1630 ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
.

            **จบโปรแกรมการเดินทาง**
สนใจกรุณาติดต่อ:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/4307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7
Fax: 029155299
เวลาเปิดทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์       08.00 -15.00 น.
HOT LINE : 029155255 (24 ชม.)


สินค้า/บริการ แนะนํา...
ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน(XJ)
ราคา 27,900.00 บ.
ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน5คืน(XJ)
ราคา 38,900.00 บ.
ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน3คืน (XJ)
ราคา 32,900.00 บ.
ทัวร์ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ 7วัน6คืน(TG)
ราคา 28,900.00 บ.
ทัวร์คุนหมิงต้าหลี่ลี่เจียง7วัน6คืน
ราคา 32,900.00 บ.
ทัวร์เซี่ยงไฮ้อู่เจิ้นหังโจวเกาะผู่โถวซานอู๋ซี 5วัน4คืน(MU)
ปกติ 34,900.00 บ.
พิเศษ 30,900.00 บ.
ทัวร์ญี่ปุ่น6วัน4คืน Colorful Hokkaido (TG/JULY14)
ราคา 56,900.00 บ.
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)
ปกติ 42,900.00 บ.
พิเศษ 39,500.00 บ.
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ผู่โถวซานจิ่วหัวซาน6วัน5คืน(MU)
ปกติ 39,900.00 บ.
พิเศษ 36,900.00 บ.
ทัวร์เกาหลี 4วัน 3คืน (มิ.ย.-ส.ค.57)
ราคา 12,900.00 บ.
ทัวร์เกาหลี4วัน3คืน
ราคา 13,900.00 บ.
ทัวร์เกาหลี 4วัน 3คืน (ต.ค.57)
ราคา 15,900.00 บ.
ทัวร์พม่า3วัน2คืน
ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน3วัน2คืน
 © 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.