ทัวร์เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง เวียดนามเหนือ 6วัน5คืน(VJ)


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง เวียดนามเหนือ 6วัน5คืน(VJ) article

ทัวร์เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง  เวียดนามเหนือ 6 วัน 5 คืน(VJ)

รหัสสินค้า: 000047
ราคา 19,900.00 บ.

รายละเอียด:
บินโดยสายการบิน Vietjet Air
•เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
•ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม 
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน
•สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน 
•เที่ยวเมือง “เว้” เป็นอาณาจักรโบราณ และเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม
•เที่ยวเมือง  “ฮอยอัน”  ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม
•ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
•เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
•ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
พิเศษ ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ (Buffet Sen )

กำหนดการเดินทาง:     
                                                                                                            
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
12 - 17 ต.ค.2559

20,900.-

19 - 24 ต.ค.2559 21,900.-
7 - 12 ธ.ค.2559 21,900.-

 
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง - ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน - นครโฮจิมินห์   
09.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ  
11.25 น.  ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VJ80 
12.55 น.  เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ใจกลางมหานครโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวนกลางเมือง ชมความสวยงามต่าง ๆ ที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้ และต่อมานำท่าน ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามโบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส  ชมที่ทำการไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว   นำท่านชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคยามค่ำคืนของ แม่น้ำไซ่ง่อน  ให้ท่านได้สัมผัสความงามของ 2 ฝากฝั่งแม่น้ำยามค่ำคืน  เคล้าคลอเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม  
ค่ำ  บริการ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง  
ที่พัก  โรงแรม  LE DUY HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 :  โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - บินภายในสู้เว้ – เว้  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
นำท่านเดินทางสู่อุโมงค์กู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ในระหว่างการทำสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซ ง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางพักผ่อน ณ ภัตตาคา
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  จากนั้นผ่อนคลายกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อเดินทางสู่สนามบินเว้ เดินทางสู่ สนามบินเว้ ซึ่งเป็นภาคกลางของประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์  
15.20 น.  (บินภายในประเทศ) เที่ยวบิน VJ306/ SGN-HUE ถึง เมืองเว้   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
16.40 น.  เว้ เป็นเมืองหลักของ จังหวัด“เถื่อ เทียน เว้”(Thua Thien-Hue) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มี“แม่น้ำหอม” หรือ“ซมเฮือง”(Song Huong-Perfume River) ไหลผ่านกลางเมืองเป็นดังเส้นเลือดหลักของชาวเว้  
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  DUY TAN HOTEL  ระดับ 3 ดาว เทียบเท่า พักที่ เว้ 1 คืน 
 
วันที่ 3 :  เว้ – สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ – ล่องเรือแม่น้ำหอม - ตลาดดอลบา - ฮอยอัน   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทาง ชมสุสานกษัตริย์ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์เหวียน นับว่าเป็นสุสานที่สร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ จากนั้น ชมพระราชวังเว้ ของ”ราชวงศ์เหงียน” ที่เป็นราชวงศ์สุดท้ายในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ของเวียดนาม ชมท้องพระโรงที่ประทับเวลา ออกกว่าราชการของกษัตริย์ และอาคารเรือนรับรองที่ยังคงหลงเหลือให้นักท่องเที่ยวได้ชม   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร       
บ่าย  จากนั้นนำท่านสู่แม่น้ำหอม นำท่านล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน เสมือนนำท่านย้อนเวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี พร้อมนำท่าน ชมวัดเจดีย์เทียนหมู เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัวแทนของชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์เทียนมู นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710 ต่อมา นำท่านสู่ ตลาดดองบา แหล่งช๊อปปิ้งที่เมืองเว้ เป็นตลาดช็อปซื้อ ของฝากกลับบ้าน ดองบา และเป็นตลาดสินค้าที่มีขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ตั้งอยู่ติดกับเมื่อน้ำเหือง หรือแม่น้ำหอม สินค้าที่นี่สามารถต่อรองราคา ได้และจำเป็นต้องต่อด้วย ต่อมานำท่าน ออกเดินทางจากเมืองเว้  สู่เมืองฮอยอัน โดยใช้ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไห่วาน ที่ขุดลอดทะเลภูเข ยาว 6 กม.เมืองฮอยอัน อยู่ห่างจากเมืองท่าดานังทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทูโบน ห่างจากชายฝั่งทะเลเข้ามาตอนในระยะทางไม่กี่กิโลเมตร เมืองเก่าโบราณที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งนี้ ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก  
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  
นำคณะเข้าสู่ที่พัก  PHO HOI RESORT (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักที่ฮอยอัน 1 คืน 
 
วันที่ 4 :  ฮอยอัน – ดานัง – บินภายใน ดานัง – ฮานอย - ฮาลอง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ต่อมานำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เพื่อชม วัดลิงอื๋ง (visit Linh Ung Pagoda in  Danang) ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งยู่บนภูเขา เมื่อขึ้นไปที่นั้นเราได้ชมทิวทัศฝั่งทะเลที่สวยงาม ของดานัง  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร       
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ดานัง เพื่อเดินทางสู่สนามบินนอยไบ  
13.00 น.   เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ  ซึ่งเป็นภาคเหนือของประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (บินภายในประเทศ) เที่ยวบิน VJ508/ DAD-HAN
14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่าน เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัด นี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชม วิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี  
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  
นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย  
นำคณะเข้าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ฮาลอง 1 คืน 

วันที่ 5 :  ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้ง 36 สาย-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ฮานอย (อาหารกลางวัน SEA FOOD)     
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 >เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย  
นำคณะเข้าสู่ที่พัก MOON VIEW  HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) เทียบเท่า  พักที่ฮานอย 1 คืน 
 
วันที่ 6 :  ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ (อาหารกลางวันที่ Buffet Sen )  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมสุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Buffet Sen ) 
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
13.10น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VJ901
15.05น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ… 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 029155291-3 ,029155296-7  Fax: 029155299
HOTLINE (24hrs.) 029155255 


**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 

                   

 

 
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน(DD) article
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินท์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน(DD) article
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน(DD) article
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน(DD) article