ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกาย มิงกุน 3วัน2คืน(DD)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกาย มิงกุน 3วัน2คืน(FD) article


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกาย มิงกุน 3วัน2คืน(FD)

รหัสสินค้า: 000124
ราคา 11,900.00 บ.

รายละเอียด:
บินโดยสายการบิน แอร์เอเชีย  Air Asia 
ทัวร์พม่า ไหว้พระ  ชมความงดงามของอดีตราชธานี 
 
• ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก 
• ชมวิวอันงดงาม บนยอดเขามัณฑะเลย์
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)
• ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และทัชมาฮาลพม่า
• ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์  วิหารไม้สักชเวนานจอง และชมวัดกุโสดอ
• ชมวัดพระหินอ่อนหรือวัดจอกตอจี วัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก
• นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่"เจดีย์พอนยาชิน" วัดซูนอูพอนยาชิน บนเนินเขาสะกาย
พิเศษ... กุ้งแม่น้ำเผา, เป็ดย่าง, น้ำดื่มทุกวัน, ผ้าเย็นไม่อั้น
>> เดินทางเดือนธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561  

 กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ / ท่าน
 ธันวาคม 2560  
 9-11 ธันวาคม 60 11,900 .-บ. 
 22-24 ธันวาคม 60 11,900 .-บ. 
 มกราคม 2561  
 6-8 มกราคม 61 11,900 .-บ. 
 13-15 มกราคม 61 11,900 .-บ. 
 กุมภาพันธ์ 2561  
 10-12 กุมภาพันธ์ 61 11,900 .-บ. 
 24-26 กุมภาพันธ์ 61 11,900 .-บ. 
 มีนาคม 2561  
 17-19 มีนาคม 61 11,900 .-บ. 
 24-26 มีนาคม 61 11,900 .-บ. 


โปรแกรมเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - มัณฑะเลย์ - วิหารไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอว์ - ยอดเขามัณฑะเลย์    (- / L / D) 
08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย ประตู 2-3 Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
11.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244
12.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่า ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (**พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ คนละ1ตัว**)
นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้าง ด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงคราม โลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวัง นี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูก ไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นำท่านชม วิหารไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการตาด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่างโดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
จากนั้น เดินทางสู่ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม
นำท่านเดินทางสู่ เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มีความสูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ บนยอดเขามัณฑะเลย์ มีวิหาร “ซูตองพญา” รูปทรงคล้ายมณฑปครอบพระมหามัยมุนี ภายใต้วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสป และพระสมณโคดม รอบวิหารมีระเบียงสำหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ำอิระวดี พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (**พิเศษ เมนูเป็ดย่าง**)
จากนั้น เข้าสู่ที่พัก Shwe Phyu Hotel, Mandalay
 
วันที่สอง :  มัณฑะเลย์ - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - เมืองสกาย - เจดีย์กวงมูดอว์ - เจดีย์อูมินทงแส่ - วัดซูนอูพอนยาชิน -  อมรปุระ - สะพานไม้สักอูเบ็ง   (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น ออกเดินทางไปท่าเรือ ล่องแม่น้ำอิระวดี ไปยังหมู่บ้านมิงกุน ชมวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำอิระวดีที่อาศัยอยู่กันมาเนิ่นนานสองฝั่งแม่น้ำ  ฃโดยใช้เวลานั่งเรือประมาณ 40 นาที
   เมื่อเดินทางถึง นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยพาหนะท้องถิ่น คือ รถตุ๊กตุ๊กสถานที่ที่จะนำท่านท่องเที่ยวมีดังนี้
เที่ยวชม เจดีย์มิงกุน สร้างโดยพระเจ้าปดุง เพื่อประดิษฐาน พระทันตธาตุ ประสงค์ที่จะสร้างให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์พุกาม และใหญ่โตกว่าองค์พระปฐมเจดีย์ในเมืองไทย งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนสร้างได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงก็สวรรคต มหาเจดีย์จึงเหลือแค่เพียงฐาน แต่ก็ยังสูงถึง 50 เมตร หากสร้างเสร็จเชื่อว่าเจดีย์นี้จะมีความสูงถึง 152 เมตรเลยทีเดียว
ชม ระฆังมิงกุน มีเส้นรอบวง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน ว่ากันว่าเป็นระฆังยักษ์ที่เล็กกว่าระฆังแห่งพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคว แต่ ระฆังนั้นได้แตกร้าวใช้งานไม่ได้แล้ว จึงทำให้ระฆังมิงกุนนั้นเป็นระฆังยักษ์เพียงใบเดียวในโลกที่ยังคงใช้งานได้จริง
ชม เจดีย์ชินพิวเม (เมี๊ยะเต็งดาน) สร้างโดยพระเจ้าบากะยีดอว์ ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าปดุง สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระมหาเทวีชินพิวเม ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนอันควร และได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาล แห่งลุ่มแม่น้ำอิระวดี” เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นตามหลักภูมิจักรวาล  คือมีองค์พระเจดีย์อยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ ที่เชื่อกันว่าเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ   กลับเข้าสู่เมืองอมระปุระ
เมื่อถึงเวลาอันสมควร นำท่านนั่งเรือกลับไปยังฝั่งมัณฑะเลย์ ใช้เวลาประม๊ณ 30 นาที
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (**พิเศษ เมนูกุ้งทอดกระเทียม**)
จากนั้น    เดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงราย อยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกงที่ตั้ง ปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา
ชมเจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี (ค.ศ. 1636) เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำ แบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มีตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน
ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์  ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลแวะชม เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดีย์ประดับประดาด้วยหยกทั้งภายในและภายนอก นำท่านไปยังบริเวณสูงสุดของเนินเขาสะกาย คือ (Soon U Ponya Shin Paya) นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ "เจดีย์พอนยาชิน" องค์เจดีย์มีความสูงถึง 29.3 เมตร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งขอ  งพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นนำท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่ง พระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ้าอิระวดีเจดีย์ จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่นํ้า 
ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น    เข้าสู่ที่พัก Shwe Phyu Hotel, Mandalay

วันที่สาม :  มัณฑะเลย์ - วัดพระมหามัยมุนี(ร่วมพิธีล้างพระพักตร์) - วัดพญางู - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)     (B/ - /-) 
04.00 น. นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ
เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม
07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ชม วัดพญางู ซึ่งเป็นวัดที่มีความเชื่อว่า มีพญางูมีส่วนช่วยสร้างวัดนี้ขึ้นมา บ้างกล่าวว่ากันว่าเป็น  งูที่เลื้อยเข้ามาอยู่ในวัดเอง แต่แปลกมากที่งูพวกนี้ไม่ทำร้ายใครเลย ทุกๆวัน ตอน 11 โมงของทุกๆวันก็จะมีพิธีอาบน้ำให้งู ผู้คนที่มีจิตศรัทธาก็จะแห่ไปดูกันได้เวลาสมควร
               นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
12.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
 
 
 
**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทกับทีมงานได้เลยค่ะ**

 
                                

 
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน2คืน(DD) article
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ 4วัน3คืน (FD) article