ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน(FD)
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน(FD) article
  
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน 3คืน(FD)
รหัสสินค้า:  Rio2
 
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้ - ฮอยอัน - ดานัง
บินโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
 Air Asia (FD) 
  • ชมเมืองโบราณฮอยอัน ที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  • ชมพระราชวังโบราณไดโนย แห่งสุดท้ายของเวียดนาม ณ เมืองเว้
  • ชมวัดเทียนหมู่ เก่าแก่และสวยที่สุด ของเว้
  • ล่องเรือชมแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงดนตรี ณ เมืองเว้
  • สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ้ง เมืองดานัง
  • ชมสวนดอกไม้ สีสันสดใส ที่บาน่าฮิลล์
  • ช้อปปิ้งตลาดดองบา และตลาดฮาน
พิเศษ!! นั่งรถสามล้อไซโคล่ชมบรรยากาศชิวๆ ณ เมืองเว้
พิเศษ!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
พิเศษ!! ชมสะพานลอยฟ้า Golden Bridge ในอุ้งมือยักษ์
พิเศษ!! นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา
พิเศษ!! เที่ยวบาน่าฮิลล์ 1 วันเต็ม สนุกสนานกับสวนสนุก FANTASY PARK 

เดินทางตลอดเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
พักเว้ 1 คืน // ดานัง 2 คืน
 
 กำหนดการเดินทาง:       
วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
(พักห้องคู่)
 กุมภาพันธ์ 2563  
 15-18 กุมภาพันธ์63  12,900 บาท
 22-25 กุมภาพันธ์63  12,900 บาท
 มีนาคม 2563  
 12-15 มีนาคม63**  13,900 บาท.
 14-17 มีนาคม63**  13,900 บาท
 19-21 มีนาคม63**  13,900 บาท
 21-24 มีนาคม63**  13,900 บาท
 26-29 มีนาคม63**  13,900 บาท
 28-31 มีนาคม63  12,900 บาท
 เมษายน 2563  
 11-14 เมษายน63  14,900 บาท
 12-15 เมษายน63  14,900 บาท
 13-16 เมษายน63  14,900 บาท
 23-26 เมษายน63**  13,900 บาท
 25-28 เมษายน63**  13,900 บาท
 30เมษายน- 03พฤษภาคม63  13,900 บาท
 พฤษภาคม 2563  
 01-04 พฤษภาคม63  13,900 บาท
 02-05 พฤษภาคม63  12,900 บาท
 03-06 พฤษภาคม63**  13,900 บาท
 09-12 พฤษภาคม63**  13,900 บาท
 16-19 พฤษภาคม63  12,900 บาท
 23-26 พฤษภาคม63  12,900 บาท
 28-31 พฤษภาคม63**  13,900 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - ดานัง - เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม   ( - / กลางวัน/ เย็น) 
07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
09.50 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD636 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
11.30 น.   เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาด และความสำคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเล และที่ราบสูงตอนกลาง จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน ซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครอง บังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมา เมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลง ภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ำหอมด้วย โดยนำท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม.ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ เข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย แห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ที่ได้ขึ้นครองราชย์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการ เป็นอย่างยิ่ง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลาย  หลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหวียนและชม สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ตามบันทึกกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงออกแบบเองเกือบทั้งสิ้น พระเจ้าตือดึ๊กเป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรีและเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหวียนที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี จุดเด่นของสุสานคือ อาคารไม้เก่าแก่ริมทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัว ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาว่างในตำหนักแห่งนี้นิพนธ์บทกวี และพักผ่อนหย่อนใจด้วยการตกปลา และอีกที่คือตำหนักซุงเคียม ที่เก็บรักษาเครื่องเรือน แจกันและหีบเครื่องประดับ เลยออกไปนำไปสู่สุสานมีหินสลักรูปช้าง ม้า และขุนนาง ในส่วนของสุสานมีศิลาจารึกขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงพระเกียรติคุณและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัย 
กิจกรรมพิเศษ!!นำท่าน นั่งรถสามล้อไซโคล่ (Cyclo) ชมบรรกาศภายด้านนอกพระราชวัง ที่รมรื่นและสวยงาม
จากนั้นชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง  ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสีปูพื้น จิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่ที่วาดโดยใช้ศิลปินที่เขียนภาพด้วยเท้า ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง ส่วนทางซ้ายและขวาเป็นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันที่ตกแต่งด้วยการฝังกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว์ ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเสศในปี พ.ศ. 2465 ตั้งอยู่บนยกพื้นด้านบนของสุสาน                     
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และนักร้องชาวเวียดนามที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 40 นาที) 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ASIA HOTEL (เมืองเว้)

วันที่สอง วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 - สะพานญี่ปุ่น - ดานัง  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก จากนั้น นำท่านเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม 
มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจำวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง
เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า ระหว่างทางนำท่าน ชมร้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน และแวะชมร้านหยก  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับการ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ตัว เมืองโบราณฮอยอัน อดีตเคยเป็น เมืองท่าการค้า ที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตก กับตะวันออก องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้ นำท่านชม บ้านเลขที่ 101 บ้านไม้เก่า ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 101 ใกล้ๆ กับสะพานญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆ นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม บ้านโบราณหลังนี้ มีอายุราวๆ 270 ปี มีคนอาศัยอยู่ที่นี่
ซึ่งก็หมายถึงเกิดและตายที่นี่ถึง 7 ชั่วอายุคนเลยทีเดียว เจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีเก่าของเวียดนาม หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น
ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  สะพานญี่ปุ่น มีชื่อว่า เกาไลเวียน หรือ Lai Viễn Kiều ในภาษาเวียดนามแปลว่า "สะพานแห่งมิตรไมตรี" ที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์กับพ่อค้าชาวจีนในฮอยอัน สะพานเก่าแก่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1593 เมื่อเดินเข้าไปในสะพานจะเห็นว่ามีรูปปั้นลิงถือลูกท้อ ที่ชาวจีนนั้นถือว่า ลิง เป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาด ส่วนปลายสะพานอีกด้านจะมีรูปปั้นสุนัข โดยชาวญี่ปุ่นถือว่าสุนัขนั้นมีความซื่อสัตย์ ซึงรวมแล้วก็หมายความว่า ในการทำการค้านั้น ต้องมีทั้งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์ ชมสมาคมชาวจีนฟุกเกี๋ยน”(Phouc Kien Assembly Hall) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยพ่อค้าชาวจีนฟูเกี้ยนที่เข้ามาอยู่ในฮอยอัน ภายในสมาคมมี 3 อาคารหลัก ได้แก่ ศาลเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ศาลบรรพบุรุษชาวฟูเกี้ยน และศาลเจ้าแม่ทับทิม(ทินเห่า) ที่ในอดีตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวเรือ แต่มาวันนี้ได้กลายเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้ทุกเรื่อง จึงมีคนเข้ามากราบไหว้ขอพรท่านกันเป็นจำนวนมาก 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ADINA DANANG HOTEL (เมืองดานัง) 

วันที่สาม   บาน่าฮิลล์(นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้น-ลง) - สวนสนุก Fantasy Park - ตลาดฮานดานัง - สะพานมังกร  (เช้า/กลางวัน/เย็น)         
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่าน นั่งกระเช้าสู่ บานาน่า ฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่
9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 25 องศาเซลเซียสเท่านั้น (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุกทั้งหมดแล้ว) เดินชม สะพานโกลเด้น (Golden Bridge) สะพานที่ตั้งตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2561  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม สัมผัสความสวยงาม และดื่มด่ำกับธรรมชาติรอบตัวแบบฉ่ำปอด
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ **(อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)**
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทาย ความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง และเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำ ผ่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ.2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ 
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ADINA DANANG HOTEL (เมืองดานัง) 

วันที่สี่ วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ  (เช้า / กลางวัน /- )         
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
12.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD637
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

                                                                      
เดินทาง กุมภาพันธ์ 2563 >>>  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2563 >>>  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่
>>>>>>>>>(**พักบานาฮิลล์**)<<<<<<<<<
เดินทาง กุมภาพันธ์ 2563 
>>>  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2563 >>> ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่

 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 02-915-5291 ,02-915-5296    
HOTLINE (24hrs.) 02-915-5296
 
 
 
 
Line@ ID :   @riothaitravel   (มี@ด้วยนะคะ)

                    **คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
  

 กลับสู่ด้านบน
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน(FD) article
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน article
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน (พักดาลัด 2คืน) article