ทัวร์เซี่ยงไฮ้ซูโจวอู๋ซี4วัน3คืน(MU)


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ซูโจวอู๋ซี4วัน3คืน(MU)

  

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ซูโจวอู๋ซี 4วัน3คืน(MU) 

 รหัสสินค้า: 042
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ซูโจวอู๋ซี 4วัน3คืน (MU) เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดูโชว์กายกรรมอีร่า ช๊อปปิ้งตลาด100ปี ไหว้พระใหญ่อู๋ซี เที่ยวสวรรค์บนดิน เมืองสาวงาม ซูโจว  
โปรแกรมออกเดินทางได้ทุกวัน...

อัตราค่าบริการ
เดินทางระหว่าง : 10 ม.ค.-31 มี.ค.2559
จองและเดินทาง: 6-9 ท่าน      ราคา: 26,500.00 บาท/ท่าน/พัก (2 ท่านต่อห้อง)
จองและเดินทาง: 10-15 ท่าน  ราคา: 23,500.00 บาท/ท่าน/พัก (2 ท่านต่อห้อง)

หมายเหตุ
1.ราคานี้ต้องจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 15 วันขึ้นไป
2.ลูกค้าสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
3.จัดเฉพาะกลุ่มเท่านั้นไม่ต้องเดินทางรวมกับคนอื่น

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไชน่าอิสเทริน
2.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5.ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
6.ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
7.รายการท่องเที่ยวพร้อมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
8.ค่าทำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินคุ้มครอง200,000.00 บาท/ที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ–เซี่ยงไฮ้–ซูโจว–วัดหลิวหยวน–วัดซีหยวน–ล่องเรือคลองขุด–โรงงานผ้าไหม
23.00น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8-9สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U.
01.55น. นำท่านออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบินที่  MU 548
07.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับ
รับประทานอาหารเช้า ณ.ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมือง "ซูโจว" เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียง-หนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้
เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและ เลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้งอารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของ พระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ. ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมีคำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ”ถ้าหากผู้ใดมาเยือนเมืองซูโจวแล้วไม่หาโอกาสชม อุทยานแห่งนี้ท่านผู้นั้นจะต้องเสียใจไปตลอดกาล วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุดเพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จและได้ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่ปลูกไว้อย่างสวยงาม  นำท่านชม ประตูผานเหมิน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ชุนชิว ปี คศ 514 เป็น1 ใน 8 ประตูเมืองโบราณ มีการสร้างกำแพงและขุดคลองไว้รอบ ด้านหน้าประตูน้ำมีสะพานมังกร เป็นสะพานหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายนกกางปีก ที่เรือต้องลอดผ่านเข้าออกเมืองในสมัยก่อน และเป็นทางออกไปสู่คลองขุด จิงหางต้าวิ่นหอ ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกระยะทาง 1,800 กิโลเมตรจากเมืองปักกิ่งไปจรดที่หังโจว จากนั้นให้ท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อ ผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝากเย็น... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร  พักที่ GARDEN HOTEL.(หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง : ซูโจว – อู๋ซี  -  วัดพระใหญ่หลิงซาน – ร้านไข่มุก – เซี่ยงไฮ้ – ซินเทียนตี้
เช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีชื่อว่า หยิ่วซี เล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้ และต่อมาแร่ตะกั่วถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า "มีทหารตะกั่ว" แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขต

เขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทองสำริดที่มีความสูงถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปรางค์ยืนแลดูสง่างามและน่าเลื่อมใสยิ่ง นำท่านแวะชม โรงงานไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาที่ถูกแสนถูกเนื่องจากที่อู๋ซีมี ทะเลสาบไท่หู
ซึ่งมีความกว้างและมีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลเจ๋อเจียงที่มีการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน

เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง นำท่านสู่ย่าน ซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่

ฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย “เบนจามิน วูด” สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสียงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จำลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่นรมย์ครบครัน ทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่เดิร์นๆ, 

เรสเตอรองต์ของคนดัง, โรงหนังอาร์ต เฮาส์, บูติกเก๋ๆของดีไซเนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช็อปปิ้ง มอลล์ต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านเดินเที่ยวเล่นตามอัธยาศัย
เย็น... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร  พักที่่ HOLIDAY INN EXPRESS.(หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม : เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – กายกรรมอีร่า
เช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมวัดอี้ฝอหรือวัดพระหยกขาว ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยและปางไสยาสน์
ที่งดงามและองค์ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อปี 1881 ต่อมา

เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่หาดไว่ทันสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น จากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ถื

อเป็นหอทีวีที่มีความสูงเป็นอันดับสามของโลก เป็นที่ตั้งของ

สถานีโทรทัศน์รัฐบาลจีนหรือ CCTV ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของนครเซี่ยงไฮ้ได้โดยรอบจากนั้นเดินทางต่อสู่ อุโมงค์เลเซอร์
นำท่านตื่นตากับอุโมงค์ไฮเทคที่ลอดใต้แม่น้ำสู่อีกฝั่งที่เรียกว่า เดอะบันด์ หรือไว่ทาน ระหว่างทางพบกับความตื่นตา กับ แสง สี และเลเซอร์ต่างๆ ที่สร้างความระทึกใจตามจินตนาการของท่าน

จากนั้นนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้(อีร่าโชว์) ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 8คัน ในลูกโลกเหล็กและมีชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน  เย็น... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร  พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS.(หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่ : เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเฉิงหวางเมี่ยว – ตลาดเถาเป่าเฉิง – ร้านบัวหิมะ – กรุงเทพฯ
เช้า... รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปชอปปิ้งอีกแห่งที่ตลาดเฉินหวังเมี่ยวช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง,ของที่ระลึก และสิ้นค้าก๊อปปี้ยี่ห้อดังๆ หลายยี่ห้อทั้งกระเป๋าหนัง รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ นานาชนิดจนจุใจ
เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาว์ให้ท่านเลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านฟังสรรพคุณยาสมุนไพร และครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญ
ประจำบ้าน
เย็น... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร 
ได้เวลาอันสมควรอำลาเมืองเซี่ยงไฮ้ และให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
21.40น.ออกเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอิสเทรินเที่ยวบินที่ MU 547
00.55น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ....


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)    
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7  Fax: 029155299

 

 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน 6วัน5คืน(MU) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้อู่เจิ้นหังโจวเกาะผู่โถวซานอู๋ซี 5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU)