ทัวร์เซี่ยงไฮ้อู่เจิ้นหังโจวเกาะผู่โถวซานอู๋ซี 5วัน4คืน(MU)


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์เซี่ยงไฮ้อู่เจิ้นหังโจวเกาะผู่โถวซานอู๋ซี 5วัน4คืน(MU)


  

ทัวร์เซี่ยงไฮ้อู่เจิ้นหังโจวเกาะผู่โถวซานอู๋ซี 5วัน4คืน(MU)

รหัสสินค้า: 041

รายละเอียด

เที่ยว 4เมืองเซี่ยงไฮ้อู่เจิ้นหังโจวอู๋ซี ชมหมู่บ้านโบราณ เจดีย์เหลยเฟิง โชว์ราชวงศ์ซ่ง นั่งเรือข้ามทะลเเพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

อัตราค่าบริการ
สำหรับเดินทางระหว่าง: 10ม.ค.-31มี.ค.59
จองและเดินทาง: 4-6 ท่าน  ราคา: 35,500.00 บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 7-9 ท่าน  ราคา: 33,500.00 บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 10-15 ท่าน ราคา: 30,900.00 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการจอง
1.ทุกราคาต้องจองก่อนเดินทางล่วงหน้า 15 วันขึ้นไป
2.จองตามราคาและจำนวนผู้เดินทาง ทัวร์ออกเดินทางได้เลย
3.มีมัคคุเทศก์และรถบริการแบบส่วนตัวตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
8. รายการท่องเที่ยวพร้อมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางคุ้มครองไม่เกิน 1,000,000 บาท/ที่นั่ง
 
โปรแกรมการเดินทาง
 
วันแรก : เซี่ยงไฮ้–อู่เจิ้น–หังโจว- หมู่บ้านโบราณริมน้ำ(รวมค่าเรือ)-เจดีย์เหลยเฟิง-โชว์ราชวงศ์ซ่ง
23.30น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิขาออกแถว U เคาน์เตอร์ 17-20   
02.00น.เดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU548
07.00น.ถึงสนามบินผู่ตง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ท่านไปรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองอู่เจิ้น ใช้เวลาประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง นำเที่ยว หมู่บ้านโบราณริมน้ำ เวนิชแห่งมณฑลเจ๋อ-เจียง เป็นคลองขุดใหญ่จากปักกิ่งสู่เมืองหังโจวไหลอ้อมเมือง มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีเป็นสถานที่ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำ ที่บ่งบอกความเป็นเจียงหนัน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ “เหมาตุ้น” นักเขียนที่มีชื่อเสียงของจีน ชมสิ่งก่อสร้างสมัยราชวงศ์หมิงและสมัยแมนจู การทอผ้า การย้อมสีผ้าและการหมักเหล้าซึ่งยังเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน พร้อมนำท่านลงเรือแจวโบราณล่องชมความสวยงามเรียบง่ายและสงบของหมู่บ้านโบราณริน้ำ
ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย 
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ชมเจดีย์เหลยเฟิง หรือเจดีย์นางพญางูขาว สร้างขึ้นไว้สักการะพระศากยมุนี ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เจดีย์นี้เชื่อกันว่าเป็นที่กักขังนางพญางูขาวไว้ที่ใต้ฐานเมื่อครั้งที่นางถูกจับได้ว่ามีความรักกับมนุษย์ นอกจากนี้จักรพรรดิคังซีและเฉียนหลงฮ่องเต้ ก็นิยมชมชอบมาพักผ่อนที่นี่ ครั้งเกิดสงครามหลายยุคหลายสมัย เจดีย์ได้ทรุดโทรมและพังทลายในที่สุด ต่อมาปี ค.ศ. 2000 รัฐบาลจีนได้จัดสรรงบประมาณมาทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ เจดีย์เหลยเฟิงได้ถูกออกแบบใหม่ด้วยรูปทรงกระรัต 8 เหลี่ยม ความสูง 71.679 เมตร สูง 5 ชั้น มีเนื่อที่ทั้งหมด 3,133 ตารางเมตรภายในตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรบรรจงตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองหังโจว สามารถมองเห็นทะเลสาบซีหูและตัวเมืองได้อย่างชัดเจน 
นำท่านสู่ หมู่บ้านใบชาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาที่เขียวขจีเต็มไปด้วยต้นชา เป็นแหล่งเพาะปลูกใบชาที่มีชื่อเสียงของจีน โดยเฉพาะชาเขียวหลงจิ่งซึ่งมีประวัติกว่า 1,200 ปี ท่านจะได้ชิมชารสต่างๆ รวมทั้งเลือกซื้อใบชาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนประกอบของใบชา      
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นเมืองจำลองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ชมโชว์วัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการ
ด้วยแสง สี เสียง และเทคนิคนำสมัย  
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Dayjoy.(หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สอง : หังโจว–หนิงโป–ผู่โถวซาน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่เมืองหนิงโป ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านนั่งเรือข้ามทะเลสู่ เกาะผู่โถวซาน เป็นเกาะ 1 ในจำนวน 670 เกาะน้อยใหญ่ของหมู่เกาะตานซาน มณฑลเจ๋อเจียง ถือเป็นเกาะพุทธคีรี 1 ใน 4 แห่ง ของเมืองจีนนอกเหนือจาก จิ่วหัวซาน มณฑลอันฮุย ง๊อไบ้ มณฑลเสฉวน และอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เป็นเกาะขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ 11.82 กิโลเมตรมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมหลายวัดและวิหารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ถังและซ่งรวมอยู่ด้วย นำท่านสู่ วัดเจ้า-แม่กวนอิมไม่ยอมไป (วัดเฉาอิม) เป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล ห่างจากวัดไผ่ม่วงประมาณ 200 เมตร เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้ ทาทับด้วยสีทอง เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของเกาะผู่-ถ่อซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 916 ตรงกับสมัยราชวงศ์ถัง เป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธศาสนาในประเทศจีน หลวงพ่อฮุ่ยเอ้อ ซึ่งเป็นพระภิกษุจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเป็นครั้งที่สาม ได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมจากอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เพื่อนำกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ผ่านเกาะผู่ถ่อซานได้เกิดพายุฝน ได้อาศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงนี้เป็นที่หลบฝนอยู่เป็นเวลานาน เข้าใจว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่รับเชิญไปญี่ปุ่น ดังนั้นจึงร่วมกับชาวพื้นเมืองสร้างศาลเล็กๆไว้ในบริเวณดังกล่าว พร้อมตั้งชื่อศาลแห่งนี้ว่า “วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป”  จากนั้นนำท่านสู่ วัดป่าไผ่ม่วง (จี่จูหลิง)  ถือกันว่าเป็นสถานที่กำเนิดเจ้าแม่กวนอิมด้วยเหตุที่ภายในวัดเต็มไปด้วยต้นไม้ไผ่ขึ้นอยู่เรียงรายเขียวขจีไปทั่ว ทำให้บรรยากาศภายในวัดมีความสงบร่มเย็นสมควรที่ผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาจะมาแสวงบุญ ณ ที่แห่งนี้  แล้วนำท่านสู่ วัดหนานไห่กวนอิม  นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมมองทะเล องค์ใหญ่และงดงามที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เข้าสู่ที่พักโรงแรม Zhongxin.(หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สาม : ผู่ถ่อซาน – หนิงโป – อู๋ซี - วัดฝาอวี้ - วัดผู่จี้
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ วัดฝาอวี้ หรือ วัดธรรมพิรุณ โดยได้พระราชทานจากจักรพรรดิคังซี เมื่อ ค.ศ. 1699 เป็นวัดใหญ่อันดับสองของเกาะรองจากวัดฝู่จี้ ชาวบ้านเรียกว่า “โฮวซื่อ” หรือ วัดหลัง มีเนื้อที่ 33,408 ตารางเมตร เนื้อที่ก่อสร้าง 15,468 ตารางเมตร มีวิหารและห้องต่างๆ 324 ห้อง ส่วนที่โดดเด่นของวัดนี้ได้แก่ วิหารวัดพระหยก
เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวที่หลวงพ่อฮุ่ยเกินอัญเชิญมาจากพม่า รุ่นเดียวกับประดิษฐานที่เซี่ยงไฮ้ แต่ได้หายสาบสูญไปในเวลาต่อมา องค์ปัจจุบันเป็นองค์จำลอง วิหารเยวียนทง ตั้งอยู่ด้านหลังของวิหารพระหยกสูง 22 เมตร ลึก 20.31 เมตร ยาว 35.35 เมตร และสร้างเพิ่มเติมในสมัยราชวงศ์ชิง โดยใช้กระเบื้องและมังกร 9 ตัว
ที่หลงเหลือจากวังหลวงเมืองนานกิงเป็นส่วนประกอบ จึงมีชื่ออีกอย่างว่า “วิหารมังกร” และภายในวิหาร
มีเจ้าแม่กวนอิมปางสมาธิประดิษฐาน สูง 16.6 เมตร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผู่จี้ ซึ่งวัดแห่งแรกมีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะผู่ถ่อซาน สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุด ชาวบ้านเรียกว่า เฉียวซื่อ หรือ วัดก่อน
ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะผู่ถ่อซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ ในสมัยจักร-พรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง เนื้อที่ประมาณ 37,019 ตารางเมตร เนื้อที่ก่อสร้าง 15,289 เมตร ประกอบด้วยวิหารและห้องต่างๆ 367 ห้อง วิหารเทียนหวาง เป็นวิหารแรกของวัด องค์สังกัจจายน์ประดิษฐานด้านหน้า องค์เหว่ยโถวเทพพิทักษ์หันเข้าหาวัด สองข้างเป็นท้าวจตุโลกบาล วิหารต้าเยวี้ยนทง เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของวัด มีความยาว 47 เมตร ลึก 29 เมตร และสูง 21 เมตร จะแตกต่างจากวัดพุทธทั่วไป เนื่องจากมีองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระประธาน สูง 8.8 เมตร มีพระโพธิสัตว์อีก 32 ปาง ประดิษฐานอยู่สองข้างวิหาร วิหารเล็กที่ตั้งอยู่ด้านซ้าย-ขวาของวิหารต้าเยวี้ยนทง เป็นวิหารอรหันต์ ภายในมีพระอรหันต์ข้างละ 9 รูป วัดผู่จี้ เป็นวัดที่จักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง เคยเสด็จที่ประตูใหญ่ ดังนั้นประตูจึงถูกปิดตาย ซึ่งจะเปิดได้อีกครั้งเมื่อจักรพรรดิองค์ต่อๆมาเสด็จเท่านั้น ผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวจะเข้าวัดได้ทางประตูด้านข้าง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านนั่งเรือข้ามกลับหนิงโป แล้วเดินทางสู่เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงามและเป็นที่ตั้งของทะเลสาบอู๋ซี ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน ระหว่างทางผ่านชมสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานหังโจววาน”
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Milido.(หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สี่ : อู๋ซี –เซี่ยงไฮ้ - เขาหลิงซาน - มืองจำลองสามก๊ก - ถนนนานกิง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ เขาหลิงซาน ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาหลิงซาน ชมและนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน และพระพุทธเจ้าทรงดอกบัว เมื่อ 1,000 กว่าปีก่อน สถานที่แถวนี้เคยสร้างเป็นวัดเสียงฝูที่ปี ค.ศ. 1994 รัฐบาลอู๋ซีลงทุนทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่ ด้านหน้าวัดได้สร้างพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองแดงซึ่งมีความสูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปทองแดงที่สูงที่สุดในโลก ให้ท่านได้ชมและนมัสการขอพรจากพระและเทพศักดิ์สิทธิ์
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลอง 3 ก๊ก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยตร์เรื่อง 3 ก๊ก ตั้งอยู่บนริมฝั่งทะเลสาบไท่หู เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีน ภายในเมืองจำลองได้มีการจัดแบ่งส่วนเป็นก๊กต่างๆตามท้องเรื่อง และยังมีการแสดงการต่อสู้ของทหาร รวมทั้งการแสดงเรื่องราวต่างๆของ 3 ก๊ก ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
นั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานจิง ซึ่งเป็นถนนที่มีความเจริญที่สุดของประเทศจีน เป็นย่านช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้าน-ค้า ห้างสรรพสินค้า สินค้าพื้นเมือง และสินค้าแบรนด์เนมดังทั่วโลก ด้วยความยาวของถนนช้อปปิ้ง 5.5 กิโลเมตร สัมผัสสีสรรของยามราตรี
พักที่โรงแรม Eastern Airline.(หรือเทียบเท่า)
 
วันที่ห้า : เซี่ยงไฮ้–บัวหิมะ/หาดว่ายทาน/ถนนซินเทียนตี้-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านแวะซื้อยาครอบจักวาลเป่าฟู่หลิง หรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีนและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน
เดินทางสู่ เขตว่ายทาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ เป็นเขตสถาปัตยรรมที่ได้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีนถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเจริญที่สุดของประเทศจีน
มีความยาว 5.5 กิโลเมตร สองฝั่งถนนมีห้างใหญ่ๆและร้านค้าต่างๆ รวมทั้งหมดประมาณ 800 กว่าร้าน ร้านค้าย่านนี้ส่วนใหญ่จำหน่ายเสื้อผ้า และเครื่องหนัง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศคลาสสิคโดนใจที่ย่าน RCA เซี่ยงไฮ้หรือ “ซินเทียนตี้” เป็นถนนสายยาวที่มีอาคารเก่าแก่นำมาแต่งเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม และผับหลากหลายสไตล์ทั้งสองข้างทาง ร้านส่วนมากจะมีโต๊ะตั้งด้านนอกร้านเพื่อให้ลูกค้านั่งฟังเพลงและรับลมชมบรรยากาศแสงสียามราตรี
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.40น.เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ MU547
00.55น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)   
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน 6วัน5คืน(MU) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ซูโจวอู๋ซี4วัน3คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU)