ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)  
 
รหัสสินค้า: 040
 
อัตราค่าบริการ: 
สำหรับเดินทาง(ทุกวัน)ระหว่าง: 10ม.ค.-31 มี.ค.59
จองและเดินทาง 4-6 ท่าน      ราคา: 47,500 บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 7-9 ท่าน     ราคา: 44,500 บาท/ท่าน
จองและเดินทาง:10-15 ท่าน  ราคา: 39,500 บาท/ท่าน
 
หมายเหตุ:
- ราคานี้จัดตามจำนวนของผู้เดินทาง จอง4คนก็เดินทางได้เลย
-ไม่ต้องรวมก้บลูกค้าท่านอื่นๆ
- เราจัดรถพร้อมไกด์บริการท่านแบบส่วนตัวตลอดการเดินทาง
-ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง
- ต้องจองก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันขึ้นไป
 
อัตราค่าบริการรวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
8. รายการท่องเที่ยวพร้อมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 200,000 บาทโปรแกรมการเดินทาง
 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้–หังโจว–วัดจี้กง–เมืองเก่าถุนซี
24.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines(MU)
02.20 น. เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้โดย เที่ยวบินที่ MU ....
06.20 น. ถึงท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ มหานครทางเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่อันดับ 1 ของจีน ที่ได้รับสมญานามว่า “มหานครปารีสแห่งตะวันออกอันมิหลับใหล” เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำฉางเจียง(แยงซีเกียง) เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศจีน มีขนาดพื้นที่ 5,800 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18.7 ล้านคน ในอดีตซ่างไห่เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองในสมัยราชวงศ์หยวน และนับแต่บัดนั้นมาซ่างไห่ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ นครซ่างไห่ในปัจจุบันเป็นจุดหมายสำคัญของผู้มาเยือนในสามด้านคือ การท่องเที่ยว ธุรกิจ และ ช้อปปิ้ง โดยเฉพาะบนถนนสายไว่ทาน และย่านเศรษฐกิจใหม่ผู่ตง ริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่เจียง ที่สะท้อนให้เปรียบเทียบถึงความเจริญของซ่างไห่ในยุคต้นศตวรรษที่ 20 และ 21 ได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง เมืองที่ได้รับกล่าวขานว่า“บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีซูหัง” “ซูหัง” ในที่นี้ คือ ซูโจว และ หังโจว นี่เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วัดจี้กง วัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาหนานผิง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ในราชวงศ์ซ่ง เป็นวัดที่พระจี้กงจำวัดอยู่ที่นี่และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ซึ่งวัดนี้พระจี้กงสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของพระจี้กงเองภายในวัดมีบ่อน้ำ ที่มีประวัติว่าพระจี้กงเรียกท่อนซุงออกมาจากบ่อน้ำแห่งนี้เพื่อที่จะนำมาสร้างวัดจี้กงในปัจจุบัน จากนั้นเดินสู่ เมืองเก่าถุนซี ของมณฑลอันฮุย ถุนซี เป็นที่ตั้งของเมืองหวงซานเป้นต้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นเขาหวงซาน เสน่ห์ของถุนซีอยู่ที่ ถนนสายเก่าถุนซี (ถุนซีเหล่าเจีย ถนนโบราณสายแคบๆที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.980-1276) มีความกว้างราว 2 ม.ยาว 1,273 ม.ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง มีพ่อค้าชื่อ เฉิงเหวยจง ได้เริ่มสร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน 47 หลัง เป็นที่พักโรงเตี๊ยม ร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืช ใบชา สมุนไพร ฯลฯ ตราบจนปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนร้านค้าบนสองฟากถนนยังคงถูกอนุรักษ์ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง ได้เป็นอย่างดี เดินซอกแซกเข้าไปในอดีตที่ยังมีชีวิตของร้านค้าเก่าแก่ บรรยากาศโบราณ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUANGSHAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง: หุบเขาหวงซาน – เฟยไหลสือ – ซีไห่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาหวงซาน ขุนเขาที่ชาวจีนทั้งผองต่างกล่าวขานกันมาแต่โบราณว่า “หากได้ชมขุนเขาที่หวงซานแล้วขุนเขาอื่นในปฐพีภพล้วนไม่มีความหมาย” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุยมีพื้นที่ประมาณ 154 ตร.กม. เดิมมีชื่อว่า อีซาน  หรือ ภูเขาดำ ต่อมา เปลี่ยนเป็น “หวงซาน” หรือ “ภูเขาเหลือง” ตามพระนามของหวงตี้ กษัตริย์องค์แรกของจีน ที่เชื่อว่าได้มาฝึกฝนพละกำลังและชุบตัวอยู่บนขุนเขาแห่งนี้ ขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าจากระดับ 894 ม. ที่สถานีหยุนกู่ ขึ้นสู่สถานีไป๋เอ๋อ(ห่านขาว) ที่ระดับ 1,667 ม. เสน่ห์ของหวงซาน คือ การเดินเท้าสัมผัสธรรมชาติที่ดุจภาพวาดปลายฝีพู่กันจีนชั้นยอดล้อมรอบตัวท่าน เดินชมธรรมชาติบริเวณ ซิงเหลียงไถ ลานเย็นชื่น จะเห็นยอดเขาสื่อซิ่งเฟิง ยอดเขาเจ้าแม่กวนอิม สือโหวกวนไห่ หินลิงชมทะเล หินโป๋ยก่ายกินแตงโม ยอดเขาหลังอูฐ เป็นต้น แล้วชมทัศนียภาพยามอาทิตย์อัสดงที่เป๋ยไห่อันเป็นจุดรวมของทะเลหมอก ทะเลหิน ทะเลภูเขา นำกุญแจรูปหัวใจคู่สลักชื่อไปคล้องที่โซ่ริหน้าผา เสมือนสัญญาใจว่า เราจะไม่แยกจากกันชั่วนิรันดร์...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ยอดเขาเฟยหลายสือเป็นยอดเขาที่มีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่ง วางในลักษณะตั้ง โดยไม่มีอะไรมาค้ำหรือยันเลย ผ่านลมผ่านฝนมาหลายร้อยปีก็ยังไม่มีท่าทีจะล้ม และเราจะมาจบในยามเย็นที่ ไผหยินทิงเพื่อชมพระอาทิตย์ยามเย็น และท่านสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย แล้วนำท่านสู่เส้นทางด้านซีไห่ ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินมา ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักที่ BEI HAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม:ลงจากหุบเขาหวงซาน – เมืองเก่าถุนซี – หังโจว
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางลงจากเขาหวงซานด้วยรถกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองหังโจว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ เมืองเก่าถุนซี
จากนั้นออกเดินทางต่อเพื่อเดินทางไปสู่ เมืองหังโจว โดยตลอดสองข้างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
เย็น รับประทานอาหารเย็น
พักที่ BRAIM SEASON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่:หังโจว-หนิงโปว–ผู่ถัวซาน 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเช้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ ชมทัศนีย์ภาพสองข้างทาง แล้วนำท่านสู่ท่าเรือขึ้นเรือเร็วเพื่อเดินทางสู่เกาะผู่โถวซันชมทัศนียภาพสองข้างทางตามอัทธยาศัยเดินทางถึงเกาะผู่ถัวซัน ซึ่งเป็นเกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์แห่งพระโพธิ์สัตว์กวนอิมแล้วนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและชม วัดผู่จี้ ซึ่งเป็นวัดที่มีชือเสียงในเกาะผู่ถ่อซันสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางค์นั่งที่ใหญ่ที่ในเกาะ และนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมต่อ ที่วัดไผ่ม่วง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซัน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี หรือเรียกอีกชื่อว่า ถ้ำเฉาอิม มีเรื่องเล่ากันว่า พระภิกษุญี่ปุ่นเคยพยายามอัญเชิญองค์เจ้าแม่ข้ามเรือไปยังญี่ปุ่นหลายครั้งแต่เรือต้องพบกับความผิดหวังเพราะเรืออับปางลงทุกครั้งและองค์เจ้าแม่ก็ลอยกลับมายังเกาะแห่งนี้ต่อไปและนำท่านสักการะ พระโพธิ์สัตว์กวนอิมมองทะเลหรือหนานไห่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในเกาะซึ่งมีความยิ่งใหญ่งดงามจากนั้นนำท่านนั่งเรือกลับสู่เมืองหนิงปอ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก PU TUO SHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า:ผู่ถัวซาน–เซี่ยงไฮ้–หาดไว่ทาน–ช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยว– กรุงเทพฯ 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญญาลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน สมัยก่อนเรียกว่า หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นท่าเรือสำคัญที่ของมหานครเซี่ยงไฮ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยงนำท่านสู่เฉิงหวังเมี่ยวหรือที่เรียกกันว่าวัดเทพเจ้าประจำเมืองเคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคำ นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้
18.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU547
00.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 

สอบถามเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/4307)   
 29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299  email: sale@riothai.co.th

 

 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU)