ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU)

  

  
 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU) 

รหัสสินค้า: 039
 
รายละเอียด
เที่ยวเมืองหังโจว ชมทะเลสาบซีหู เจดีย์นางพยางูขาว ทะเลสาบพันเกาะ อุทธยานหวงซาน ทะเลหมอก หาดไว่ทัน หอไข่มุก กายกรรมอีร่า ตลาดเซี่ยงหยาง
 
อัตราค่าบริการ
สำหรับเดินทางระหว่าง:10ม.ค.-31มี.ค.59
จองและเดินทาง: 4-6 ท่าน  ราคา: 39,900.00 บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 7-9 ท่าน  ราคา: 36,900.00 บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 10-15 ท่าน  ราคา: 32,500.00 บาท/ท่าน
 
เงื่อนไขของราคา
1. ราคานี้ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกเดินทาง
2. จัดตามจำนวนผู้จอง ขั้นต่ำ 4 ท่านก็เดินทางได้
3. จัดรถ จัดไกด์บริการส่วนตัวตลอดการเดินทาง
4. ลูกค้ากำหนดวันเดินทางได้ด้วยตัวเอง
 
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมทัวร์
4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 200,000 บาท
 
โปรแกรมการเดินทาง
 
วันแรก : เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ทะเลสาบซีหู - เจดีย์นางพญางูขาว 
23.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
02.00 น.ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU 548
07.00 น.เดินทางถึงสนามเบินท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า "นครปารีสแห่ง ตะวันออก" ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 ก.ม.ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า
เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้
รับประทานอาหารเช้า ณ.ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณอู้เจิ้น ซึ่งห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณ 100 ก.ม.ตั้งอยู่ริมคลองขุดต้าย่นเหอ ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกและเป็นแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่กว่า 7000 ปี ภายในบริเวณเมืองมีแม่น้ำลำธารหลายสายไหลผ่านตลอดสองฝั่งน้ำมีบ้านเรือนรูปทรงสวยงามต่างๆ และชุมชนตั้งอยู่ มีสะพานเล็กๆพาดข้ามคลองลำธารอัน-สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ”
นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว”กับชายคนรักชื่อ“โข้เซียน” และชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” ต่อจากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “หลงจิ่งฉา”
ค่ำ... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ:หมูตงปอ ไก่ขอทาน )
หลังอาหารค่ำ ชมซ่งเฉิน หรือ เมืองจำลองซ่ง ให้ท่านได้ชมและสัมผัสบรรยากาศสิ่งก่อสร้างเลียนแบบสมัย
ราชวงศ์ซ่ง ที่ได้จำลองเอาวิถีชีวิตของชาวจีนในสมัยโบราณ มาไว้พร้อมชมโชว์ยิ่งใหญ่ตระการตาและ การแสดงต่างๆ ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าที่พัก
Hangzhou wan Hotel.(หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สอง : หังโจว - ถ้ำทงเทียนเหอ - ทะเลสาบพันเกาะ
รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำทงเทียนเอล่องเรือชมธารน้ำใต้ดิน ฉุยหวินทงเทียนเหอ ซึ่งมีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร
ชมความงดงามของหินงอก หินย้อยซึ่งธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างวิจิตรบรรจง ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบายภายในโถงถ้ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบพันเกาะ ซึ่งภายในทะเลสาบเต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันตามแต่จินตนาการ เช่นเกาะมังกร ซึ่งมีลักษณะคล้ายมังกร เกาะงู เกาะเต่า หรือ เกาะ นก ซึ่งเกาะดังกล่าวนี้มีสัตว์ตามชื่อของเกาะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พักผ่อนกับบรรยากาศเย็นสบาย จนได้เวลาสมควร...
นำท่านกลับสู่ฝั่ง  
รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร  พักที่โรงแรม Xin Dao Hotel.(หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สาม : ทะเลสาบพันเกาะ - อุทยาน หวงซาน
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองถุนซี ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยาน หวงซาน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง (ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไว้สำหรับการพักค้างคืนเนื่องจากเขาหวงซานอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร อากาศหนาวเย็นกว่าปกติ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุคนได้ประมาณ 40 คน ใช้เวลา ประมาณ 8 นาที อุทยานแห่งชาติเขา หวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น
หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา และน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไป หวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของ สีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัย...
รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Bei Hai Hotel.(หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สี่ : ทะเลหมอก - หวงซาน - ถุนซี - เซี่ยงไฮ้ - กายกรรม ERA
รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก
นำท่านขึ้นสู่เขาสิงโต ที่ชิงเหลียงไถ ก้อนหินที่ยื่นออกจากภูเขา เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามท่ามกลางทะเลหมอก และหินรูปร่างแปลกตา เช่น ลิงมองทะเล ตือโป๊ยก่ายกินแตงโม ชมยอดเขากวงหมิงติง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่ ชมทิวทัศน์ของยอดเขาเทียนตู และยอดเขาเหลียนฮัว (ดอกบัว) ชมหินลอย ด้านตะวันตกของเขา ซึ่งเป็นก้อนหินขนาดใหญ่สูง 12 เมตร กว้าง 7.5 เมตร หนา 2 เมตร เมื่อมองจากกวงหมิงติงจะเหมือนกับหินลอยอยู่กลางอากาศ ได้เวลาสมควร นำท่านโดยสารกระเช้าลงจากเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร 
นำท่านเที่ยวชมถนนโบราณถุนซี อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง เช่นเห็ดหอม เก๊กฮวย เยื่อไผ่
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ เซี่ยงไฮ้
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมโชว์กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้าน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ
พักที่ Holiday Inn Express Hotel.(หรือเทียบเท่า)
 
วันที่ห้า : เซี่ยงไฮ้-หาดว่ายทาน-หอไข่มุก-ตลาดเซียงหยาง2-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่บริเวณ เขตว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร
เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า  “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ และเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ  นำท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993
มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง ชั้นที่ 259 SKY WALK บนหอไข่มุก
ซึ่งท่านจะได้เห็นบรรยากาศ สถานที่จัดงาน EXPO SHANGHAI 2010 ก่อนใคร นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝูถัง ซึ่งผลิตยา
“บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ตลาดเซียงหยาง 2 แหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
นำท่านขึ้น รถไฟแม่เหล็ก ซึ่งเป็นรถไฟลอยฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก  1 ชั่วโมง ใช้เวลาวิ่ง 430 กม./ชม. รถไฟแม่เหล็กนี้ไม่ใช้ล้อแต่ใชพลังงานขับเคลื่อนจากสนามแม่เหล็กเพื่อยกตัวและ เร่งความเร็ว รถไฟแม่เหล็กได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ในเส้นทางเชื่อมจากสถานีหลงหยัง สู่ สนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเพียง 8 นาที
21.40 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MU 547
01.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...
 
สนใจกรุณาติดต่อ
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/4307)    
 29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 02-9155291-3/02-9155296-7
Fax: 02-9155299
email: sale@riothai.co.th
HOTLINE (24hrs.) 02-9155255

 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)