ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B)


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article

    

ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน 2คืน 
นั่งรถรางขึ้นชมวิวเกาะฮ่องกงที่เดอะพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ รีพัลสเบย์  ขอพระโชคลาภวัดแชกง นั่งกระเช้านองปิง360 สักการะพระใหญ่
แห่งเกาะลันเตา ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
พิเศษ.. อิ่มอร่อยกับเมนูซีฟูด Lei Yue Mun & ห่านย่างฮ่องกง      
  


อัตราค่าบริการ:       

เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
26-28 ก.พ.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
4-6 มี.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
11-13 มี.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
18-20 มี.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
25-27 มี.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
15-17 เม.ย.2559 20,500.- 19,500.- 18,500.- 4,500.-
30 เม.ย.-2 พ.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-

 


หมายเหตุ:
1.กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป                                                                     

หมายเหตุ:
1.กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

ค่าบริการนี้รวม:
(1.) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ(ชั้นประหยัด)
(2.) ที่พัก 2 คืน
(3.) อาหาร 6 มื้อ
(4.) รถรับ-ส่งนำเที่ยวตามโปรแกรม
(5.) หัวหน้าทัวร์ไทย(ออกเดินทางพร้อมคณะ)

(6.) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าภาษีน้ำมัน
(7.) ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000  บาท/ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง:
วันแรก:   กรุงเทพ-ฮ่องกง-เลดีส์มาร์เก็ต-อเวนิว ออฟสตาร์
08.00 น.ทุกท่านเข้าเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออก. ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)

11.10 น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX772
15.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน ณ ทางออก B  (EXIT B)  แล้วนำท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองฝั่งเกาลูน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2กิโลเมตรจากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง Ladies Market หนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของฮ่องกง, เลดี้ส์ มาร์เก็ตคือสถานที่ที่ผู้รักแฟชั่นและ ชอบต่อรองราคาเสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, เครื่องประดับและอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ต้องแวะมาเมื่อมาที่ฮ่องกง  จากนั้นนำท่านสู่ Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก  อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์  พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights โดยโชว์จะเริ่ม 20.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(1)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Panda Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง:  ซิตี้ทัวร์ จุดชมวิววิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว 
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำสไตล์ฮ่องกง ณ ภัตตาคาร(2)
นำท่านเดินทางไปชมวิวสวย ๆ ของฮ่องกงที่  Mid-Level Victoria Peak ให้ท่านได้พักถ่ายรูปที่จุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถเห็นวิวเกาะฮ่องกง และฝั่งเกาลูนได้ชัดเจน
 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นตื่นาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟ้าของเกาะฮ่องกงและอาคารที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์
และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง   จากนั้น  นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำชมโรงงานTSLJewelleryซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมา
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร**พิเศษเมนูห่านย่างฮ่องกง(3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้น เพื่อเป็น
อนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่ง เป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันทองแดงนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชค มี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**พิเศษเมนูซีฟู้ด Lei Yue Mun(4)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Panda Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม:  นั่งกระเช้านองปิง360-ซิตี้เกทเอาท์เลต-ฮ่องกง-กรุงเทพ 
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(5)
 นำท่านเดินทางสู่  “เกาะลันเตา” ท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม.. นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็น การขึ้น “กระเช้านองปิง360” ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลันเตาในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา  กระเช้าจะนำท่าน มุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง”(ใช้เวลาประมาณ 25นาที) โดยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามและสัมผัสกับภูมิประเทศที่ เขียวขจีบนเกาะลันเตา มองเห็นสนามบินนานาชาติฮ่องกงและทะเลจีนใต้  ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพขององค์พระใหญ่โป่หลิน พระพุทธรูปนั่ง ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก  อิสระให้ท่านได้นมัสการขอพรกับองค์พระใหญ่ ซึ่งพระใหญ่โป่หลินนี้ชาวฮ่องกงให้ความ นับถือกันมาก เนื่องจากเชือกันว่าหากใครได้ไปนมัสการขอพรพระใหญ่โป่หลินองค์นี้แล้ว ชีวิตจะประสบแต่ความสุขและสำเร็จในทุกๆด้าน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(6)
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ.ห้างซิตี้เกทเอาท์เลต เป็น Outlet mall แห่งแรกในฮ่องกง และ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชอปปิ้ง  ภายใน Citygate Outlets ประกอบไปด้วยร้านค้า Brand name กว่า 80 ร้าน ที่พร้อมใจกันลดราคา 30-70%  ตลอดทั้งปี  มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับ รองเท้า  กระเป๋า  เสื้อผ้าเด็ก
นอกจากนั้นก็ยังมีโรงภาพ
ยนต์  ศูนย์อาหาร และซุปเปอร์มาเก็ต   ด้วยพื้นที่กว่า 462,800 ตร.ฟุต ของอาคาร 5 ชั้น ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas,
Puma, Max & Co, Levi's,
 Coach, Giordano, Nike, Seven 7, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย
 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
22.10น.ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
00.10น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
 บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด 
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 Tel: 029155291-3 ,029155296-7 Fax: 029155299
HOTLINE (24hrs.) 029155255


**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
เวลาทำการ:
 จันทร์-ศุกร์  08.00-18.00
 เสาร์          08.00-15.00

 
                   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

 

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 3วัน 2คืน (CX) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article