ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B)
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article

    

ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน 2คืน 
นั่งรถรางขึ้นชมวิวเกาะฮ่องกงที่เดอะพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ รีพัลสเบย์  ขอพระโชคลาภวัดแชกง นั่งกระเช้านองปิง360 สักการะพระใหญ่
แห่งเกาะลันเตา ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
พิเศษ.. อิ่มอร่อยกับเมนูซีฟูด Lei Yue Mun & ห่านย่างฮ่องกง      
  


อัตราค่าบริการ:       

เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
26-28 ก.พ.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
4-6 มี.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
11-13 มี.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
18-20 มี.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
25-27 มี.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
15-17 เม.ย.2559 20,500.- 19,500.- 18,500.- 4,500.-
30 เม.ย.-2 พ.ค.2559 16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-

 


หมายเหตุ:
1.กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป                                                                     

หมายเหตุ:
1.กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

ค่าบริการนี้รวม:
(1.) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ(ชั้นประหยัด)
(2.) ที่พัก 2 คืน
(3.) อาหาร 6 มื้อ
(4.) รถรับ-ส่งนำเที่ยวตามโปรแกรม
(5.) หัวหน้าทัวร์ไทย(ออกเดินทางพร้อมคณะ)

(6.) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าภาษีน้ำมัน
(7.) ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000  บาท/ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง:
วันแรก:   กรุงเทพ-ฮ่องกง-เลดีส์มาร์เก็ต-อเวนิว ออฟสตาร์
08.00 น.ทุกท่านเข้าเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออก. ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)

11.10 น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX772
15.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน ณ ทางออก B  (EXIT B)  แล้วนำท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองฝั่งเกาลูน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2กิโลเมตรจากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง Ladies Market หนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของฮ่องกง, เลดี้ส์ มาร์เก็ตคือสถานที่ที่ผู้รักแฟชั่นและ ชอบต่อรองราคาเสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, เครื่องประดับและอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ต้องแวะมาเมื่อมาที่ฮ่องกง  จากนั้นนำท่านสู่ Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก  อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์  พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights โดยโชว์จะเริ่ม 20.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(1)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Panda Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง:  ซิตี้ทัวร์ จุดชมวิววิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว 
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำสไตล์ฮ่องกง ณ ภัตตาคาร(2)
นำท่านเดินทางไปชมวิวสวย ๆ ของฮ่องกงที่  Mid-Level Victoria Peak ให้ท่านได้พักถ่ายรูปที่จุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถเห็นวิวเกาะฮ่องกง และฝั่งเกาลูนได้ชัดเจน
 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นตื่นาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟ้าของเกาะฮ่องกงและอาคารที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์
และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง   จากนั้น  นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำชมโรงงานTSLJewelleryซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมา
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร**พิเศษเมนูห่านย่างฮ่องกง(3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้น เพื่อเป็น
อนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่ง เป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันทองแดงนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชค มี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**พิเศษเมนูซีฟู้ด Lei Yue Mun(4)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Panda Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม:  นั่งกระเช้านองปิง360-ซิตี้เกทเอาท์เลต-ฮ่องกง-กรุงเทพ 
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(5)
 นำท่านเดินทางสู่  “เกาะลันเตา” ท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม.. นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็น การขึ้น “กระเช้านองปิง360” ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลันเตาในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา  กระเช้าจะนำท่าน มุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง”(ใช้เวลาประมาณ 25นาที) โดยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามและสัมผัสกับภูมิประเทศที่ เขียวขจีบนเกาะลันเตา มองเห็นสนามบินนานาชาติฮ่องกงและทะเลจีนใต้  ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพขององค์พระใหญ่โป่หลิน พระพุทธรูปนั่ง ปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก  อิสระให้ท่านได้นมัสการขอพรกับองค์พระใหญ่ ซึ่งพระใหญ่โป่หลินนี้ชาวฮ่องกงให้ความ นับถือกันมาก เนื่องจากเชือกันว่าหากใครได้ไปนมัสการขอพรพระใหญ่โป่หลินองค์นี้แล้ว ชีวิตจะประสบแต่ความสุขและสำเร็จในทุกๆด้าน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(6)
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ.ห้างซิตี้เกทเอาท์เลต เป็น Outlet mall แห่งแรกในฮ่องกง และ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชอปปิ้ง  ภายใน Citygate Outlets ประกอบไปด้วยร้านค้า Brand name กว่า 80 ร้าน ที่พร้อมใจกันลดราคา 30-70%  ตลอดทั้งปี  มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับ รองเท้า  กระเป๋า  เสื้อผ้าเด็ก
นอกจากนั้นก็ยังมีโรงภาพ
ยนต์  ศูนย์อาหาร และซุปเปอร์มาเก็ต   ด้วยพื้นที่กว่า 462,800 ตร.ฟุต ของอาคาร 5 ชั้น ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas,
Puma, Max & Co, Levi's,
 Coach, Giordano, Nike, Seven 7, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย
 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
22.10น.ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
00.10น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
 บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด 
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 Tel: 02-915-5291 ,02-915-5296  Fax: 02-915-5299
HOTLINE (24hrs.) 02-915-5296

 
 
Line@ ID:   @riothaitravel    (มี @ ด้วยนะคะ)
 
 
                   **คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 

เวลาทำการ:
 จันทร์-ศุกร์  08.00-18.00
 เสาร์          08.00-15.00

 
                   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

 ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ 3วัน 2คืน HX (GV8-C+Tsz).pdf

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX) article
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน article