ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้น 4วัน3คืน


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้น 4วัน3คืน article

               

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 4วัน3คืน
โปรแกรมสุดคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเที่ยว 3เมือง ฮ่องกง เมืองแห่งสีสันและแฟชั่น มาเก๊า เวนิสตะวันออก เซินเจิ้นสวรรค์นักช๊อป  พักฮ่องกง2คืน/เซินเจิ้น1คืน ช้อปปิ้งของถูก LOWU ชมหน้าต่างโลก WINDOW OF THE WORLD ชมความอลังการของ The Venetian Macau Resort พักในโรงแรมหรู ย่านแหล่งช๊อปปิ้งสะดวกสบาย ลูกค้าสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน.
รหัสสินค้า: 017

       
อัตราค่าบริการ

เดือน วันที่เดินทาง ราคา(ผู้ใหญ่) ราคา(เด็ก)
กุมภาพันธ์

1-4/2-5/3-6/4-7/15-18/16-19/17-20/18-21 ก.พ.2560

21-24/22-25/23-26/24-27/25-28/26-29/27 ก.พ.-1 มี.ค.2560

17,900.- 16,900.-

หมายเหตุ
1.โปรแกรมนี้รับ
(จองขั้นต่ำ 4 ที่นั่งขึ้นไป)
2.ต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน เนื่องจากต้องยื่นข้อมูลทำวีซ่าเข้าเซินเจิ้น

 
ค่าบริการรวม
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง
2.ห้องพัก 3 คืน (ฮ่องกง2คืน+เซินเจิ้น1คืน)
3.รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
4.อาหาร 6 มื้อ
5.ตั่วรถไฟฮ่องกง-เซินเจิ้น-ฮ่องกง
6.วีซ่าเข้าเซินเจิ้น
7.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(ภาษาไทย)
8.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
9.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง+ภาษีน้ำมัน
10.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000บาท/คน         

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก : กรุงเทพ-ฮ่องกง
05.30น.เข้าเช็คอิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
08.25น.ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HX768
12.10น.เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge)
ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  METROPARK MK HOTEL. (หรือเที่ยบเท่า)   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย...

วันที่สอง : ฮ่องกง - เรือเฟอรี่ - เที่ยวมาเก๊า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(1)
นำท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอรี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ทัวร์มาเก๊า นำท่านชมThe Barrier Gate
เป็นประตูพรหมแดนระหว่างมาเก๊ากับจีน มีอาณาเขตกวางขวางและทันสมัยมากที่สุด ตัวด่านใช้วัสดุก่อสร้างจากปูนขาวผสมหินอ่อน Large Do Senado Square สวนสาธารณะขนาดย่อมล้อมรอบด้วยสถานที่สำคัญ เช่น อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊าไปรษณีย์กลางแหล่งการกุศลศาสนาคริสต์เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย Temple of Kurl Lam วัดเจ้าแม่กวนอิมที่งดงามด้วยปฏิมากรรมชั้นยอดและมีความศักดิ์สิทธ์ เก่าแก่กว่า 600 ปี ตั้งอยู่ที่ Avenida Do Coronel Mesquita Ruin’s at ST Paul’s. ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงมากของมาเก๊าโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นอนุสวรีย์แห่งศาศนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล
บริการ... อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(2)
บ่าย... นำท่านแวะที่ The Venetian Macau Resort โรงแรมหรูซึ่งเปิดบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่แก่นักเสี่ยงโชค ให้ท่านได้มีเวลาอิสระสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสี่ยงโชค เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับฮ่องกง 
พักโรงแรม METROPARK MK HOTEL.(หรือเทียบเท่า) 

วัที่สาม: ฮ่องกงซิตี้ทัวร์-นั่งรถไฟ KCR - ทัวร์เซินเจิ้น- ชม WINDOW OF THE WORLD
รับประทานอาหารเช้า(ติ๋มซำ)ณ.ภัตตาคาร(3)
เช็คเอาท์ก่อน12.00น.(ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้/กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โรงแรม)
นำท่านเดินทาง...ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ นำท่านชมวัดเชอกุง มีกังหันทองแดง ที่คนฮ่องกงเชื่อว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ
นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันปีใหม่เพื่อขอพรให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต จากนั้นนำท่าน... นมัสการและชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง “วัดหวังต้าเซียน” ทุกๆ วัน อารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียนซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทยเลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนาพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูป และส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ
เมื่อไปถึงแล้วลองเสี่ยงเซียมซีและให้คนอ่านคำทำนายตามเลขที่ได้ดู 
จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่ โรงงานอัญมณีและร้านยาจีนโบราณ พบผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณ และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ทุกท่าน จากนั้นนำท่าน... เดินทางโดยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีถึงเมืองเซินเจิ้นเมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่เป็น 1ใน 5เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนปัจจุบันมีความเจริญมากเหมือนเป็นเมืองคู่ของเกาะฮ่องกงเนื่องจากมีความเจริญเท่าเทียมกัน เมื่อเดินทางถึงเมืองเซินเจิ้น นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเซินเจิ้น หลังจากนั้น...
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองเซินเจิ้น นำท่านเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว Window of the World ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รวบรวมการจำลองสถานที่สำคัญทั่วโลกไว้ในบริเวณที่ถูกออกแบบ แบ่งเป็นโซน ซึ่งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) 
ก็ได้มีการจำลองไว้ในที่แห่งนี้เช่นกัน และยังมีสถานที่สำคัญทั่วโลกอีกมากมาย ให้ท่านได้ชมและเพลิดเพลินกับการ
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกเช่นกัน ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงแสง สี เสียง ของเวทีการแสดงกลางแจ้งที่มีผุ้คนหลั่ง-ไหลมาชม นับหมื่นคนในแต่ละวัน การแสดงใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมวันนี้
หลังจบการแสดง นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(เมืองเซินเจิ้น)(4) 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  CAA HOLY SUN HOTEL.
  
วันที่สี่: เซินเจิ้น-นั่งรถไฟ KCR-ฮ่องกง-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม(5)
นำท่านเดินทางไป Musuem Shenzhen เพื่อเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าที่ระลึก อัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ไข่มุก พิพิธภัณฑ์หยกและอื่นๆ
จากเดินทางสูห้าง Lowu shopping Centre แหล่งจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีสินค้าให้เลือกมากมาย ทั้งกระเป๋าหนัง  นาฬิกาข้อมือ อุปกรณ์เล่นกอล์ฟ รองเท้า เป็นต้น
เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารเมืองเซินเจิ้น(6) หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่ เกาะฮ่องกง
อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งต่อที่ฮ่องกง จนกระทั่งถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน
18.00น. รับท่าน ณ จุดนัดพบเพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
23.15น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX773
01.10น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 029155291-3/029155296-7
Fax: 029155299
HOTLINE(24hrs):029155255
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**

เปิดทำการ
จันทร์-ศุกร์  08.00-18.00น.
เสาร์          08.00-15.00น.
อาทิตย์         ปิดทำการ
 

                  
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HX) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article