ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article

       

 ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืนไปครั้งเดียว เที่ยว 3 เมือง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.วัดไป่เหลียน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ.หลอวู่ เซ็นเตอร์ ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ พบกับแสง สี เสียง สุดอลังการ MANGROVE GROOVE นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ.วัดแชกหมิว   ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง.
รหัสสินค้า: 016

อัตราค่าบริการ
9900.00บาท/ที่นั่ง (ออกเดินทางทุกวันศุกร์)

หมายเหตุ
1.กรุ๊ปออกเดินทางได้(เมื่อมีผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป)

ค่าบริการนี้รวม
(1.) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ(ชั้นประหยัด)
(2.) ที่พัก 2 คืน
(3.) อาหาร 6 มื้อ
(4.) รถรับ-ส่งนำเที่ยวตามโปรแกรม
(5.) มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดรายการ(รอรับอยู่ที่ฮ่องกง/พูดภาษาไทย)
(6.) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าภาษีน้ำมัน
(7.) ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000  บาท/ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก : กรุงเทพ-ฮ่องกง-จูไห่ 
05.30น.ทุกท่านเข้าเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออก. ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)
08.25น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX768
12.10น.เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน ณ.ทางออก B (EXIT B) จากนั้น... นำท่านเดินทางผ่านด่านเข้าสู่เมืองจูไห่ โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.)
รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร(1) นำท่านเดินทาง... เข้าสู่ที่พัก 2000 Years Hotel. (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สอง :  ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดดอกบัวขาว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งLowu-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(2)
นำท่าน... นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงาม แสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์
ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง
ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก. แล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล…
จากนั้นแวะชม ร้านสมุนไพรจีน(ยา) แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ หรือ เป่าฟู่หลิง หรือที่เราเรียกว่า “บัวหิมะ” ยาประจำบ้าน
ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า พร้อมฟังการบรยายสรรพคุณของสมุนไพร  
จากนั้นแวะร้านผ้าไหม ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านชมวัดไป่เหลียน(วัดดอกบัวขาว)เป็นวัดซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่นมาก บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดั่งที่ปารถนา 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ภัตตาคาร(3)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น (โดยรถโค้ช ) เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้น LOWU CITYคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีให้ได้เลือกสรรมากมาย  ทุกชิ้นล้วนเป็นของเลียนแบบ
รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร(4)
หลังอาหาร นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3Dที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์
เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CAA Holy Sun Hotel. (หรือระดับเดียวกัน)
 
 
วันที่สาม:  เซินเจิ้น-ฮ่องกง-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(5) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง)
นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง  
อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ.จุดนี้ได้อีกด้วย.นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย นำท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน
ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ภัตตาคาร(6)
จากนั้น... นำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิวเพื่อสักการะ เทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ
จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน
(คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพ
แข็งแรง ไร้โรคภัย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ. DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชื่อ
OCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
23.15น.ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX773
00.55น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
 
อบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4307)
29/44 ซอยหทัยราษฎร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 029155291-3/029155296-7
Fax : 029155299
HOTLINE(24hrs) : 029155255


**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
เปิดทำการ
จันทร์-ศุกร์  08.00-17.00น.
เสาร์          08.00-15.00น.
อาทิตย์         ปิดทำการ
 ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 3วัน 2คืน (CX) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article