ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน3คืน


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน3คืน article

   

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 3คืน เที่ยวฮ่องกง 1คืน เที่ยวเซินเจิ้น 2 คืน โปรแกรมสำหรับนักช๊อปตัวจริงที่ไม่ควรพลาด ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่ต้องรอกรุ๊ปทัวร์ เต็มอิ่มกับรายการทัวร์ พร้อมอาหาร 6 มื้อ ซื้อของราคาถูกที LOWU พักโรงแรมใจกลางเมืองอยู่ในแหล่งช๊อปปิ้งสะดวกสบาย
รหัสสินค้า: 013

อัตราค่าบริการ: 
14,500 บาท/ที่นั่ง (ออกเดินทางทุกวัน/ 1กุมภาพันธ์-31มีนาคม2559) 

 

หมายเหตุ:
1.ราคานี้สำหรับจองขั้นต่ำ 4 ที่นั่ง
2.วีซ่าเข้าเซินเจิ้นแบบกรุ๊
 
ค่าบริการรวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง
2.ห้องพัก 3 คืน (ฮ่องกง1คืน+เซินเจิ้น2คืน)
3.ชิตี้ทัวร์ฮ่องกง+ชิตี้ทัวร์(เซินเจิ้น)+Window of the world 
4.อาหาร 6 มื้อ
5.ตั่วรถไฟฮ่องกง-เซินเจิ้น-ฮ่องกง
6.วีซ่าเข้าเซินเจิ้น(แบบหมู่คณะ ต้องเข้าออกพร้อมกัน) 
7.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(ภาษาไทย)
8.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
9.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง+ภาษีน้ำมัน
10.ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00 บาท

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ-ฮ่องกง 
06.00น.เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ 
08.25น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX768
12.15น.เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ สะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมี ความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม METROPARK MK HOTEL
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย…


วันที่สองของการเดินทาง: ซิติ้ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 
รับประทานอาหารเช้า(ติ๋มซำ)ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชมวัดเชอกุง มีกังหันทองแดง ที่เชื่อว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันปีใหม่
จากนั้นนำท่านนมัสการและชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง “วัดหวังต้าเซียน” ทุกๆ วัน อารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียนซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือ เป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทยเลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนาพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจเมื่อไปถึงแล้วลองเสี่ยงเซียมซีและให้คนอ่านคำทำนายตามเลขที่ได้ดู แวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่ โรงงานอัญมณีและร้านยาจีนโบราณ มีผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ทุกท่านฟรี 
นำท่านเดินทางโดยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาทีถึงเมือง เซินเจิ้น เมืองเศรษฐกิจของจีนที่มีความเจริญไม่แพ้ฮ่องกง แต่ขึ้นชื่อเรื่องของสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ฮ่องกงมาก จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เป็นนักช๊อปโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(เมืองเซินเจิ้น)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CAA HOLY SUN HOTEL


วันที่สามของการเดินทาง: เซินเจิ้น - WINDOW OF THE WORLD

เช้า: รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไป Musuem Shenzhen เพื่อเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าที่ระลึก อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไข่มุข พิพิธภัณฑ์ หยก
และอื่น ๆ นำท่านสู่ที่ช้อปปิ้งราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น LOWU CITY คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน มี สินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เมืองเซินเจิ้น)
บ่าย : นำท่านเดินทางมุ่งสู่หน้าต่างโลก Window of the world ท่องเที่ยวไปทั่วโลกกับการณ์จำลองสถานการณ์ที่สำคัญ อาทิเช่น
แกรนด์แคนยอน นครวัดนครธมของกัมพูชา โอเปร่าเฮ้าส์ของ ออสเตรเลีย พร้อมดูโชว์การแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการทาง อารยธรรมของมนุษย์ (Crossing the Century)ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงยุคปัจจุบันโดยใช้นักแสดงมากกว่า 1,000 ชีวิตในเวทีที่จุผู้ชมได้มากกว่า 10,000 ที่นั่ง
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(เมืองเซินเจิ้น)
พักที่โรงแรม CAA HOLY SUN HOTEL (หรือเทียบเท่า)


วันที่สี่ของการเดินทาง: เซินเจิ้น-ฮ่องกง-กรุงเทพ ฯ
เช้า: รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ที่ช้อปปิ้งราคาถูกแหล่งใหญ่ ของเซินเจิ้น LOWU CITY คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน มีสินค้า มากมายหลายหมวดหมู่ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ฮ่องกง(เกาลูน)มีเวลาอิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย
18.00น.รับท่าน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.15น.ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HX773
00.55น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…
 
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
 บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02 9155291-3 Fax: 029155299
HOTLINE(24hrs)029155255
 
 
Line ID: riothaitravel

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 

เวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์   :08.00น - 17.00น
เสาร์            :08.00น - 15.00น

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HX) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้น 4วัน3คืน article