ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
    

 

 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน เที่ยวฮ่องกง 2คืน เที่ยวเซินเจิ้น 1คืน ช้อปปิ้งของถูก ชมหน้าต่างโลก WINDOW OF THE WORLD สำหรับนักเดินทางที่ต้องการความหลากหลายของโปรแกรม พักฮ่องกง คืนแรก แวะซื้อของถูกที่เซินเจิ้นคืนที่สอง คืนสุดท้ายพักฮ่องกง พักโรงแรมในแหล่งช๊อปปิ้งสะดวกสบายออกเดินทางทุกวันตามใจผู้จอง
รหัสสินค้า: 012
 
                    อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

เดือนมกราคม 2559

04-07 / 05-08 / 06-09 / 07-10 ม.ค.59

15,900.-

08-11 / 09-12 / 10-13 / 11-14 ม.ค.59

15,900.-

12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 ม.ค.59

15,900.-

16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22 ม.ค.59

15,900.-

20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 ม.ค.59

15,900.-

24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30 ม.ค.59

15,900.-

28-31 ม.ค.59 / 29 ม.ค.-01 ก.พ.59

15,900.-

30 ม.ค.-02 ก.พ.59 / 31 ม.ค.-03 ก.พ.59

15,900.-

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

01-04 / 02-05 / 03-06 / 04-07 ก.พ.59

14,900.-

15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 ก.พ.59

14,900.-

21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 ก.พ.59

14,900.-

25-28 / 26-29 / 27 ก.พ.-01 มี.ค.59

14,900.-

หมายเหตุ:
1.โปรแกรมทัวร์นี้รับจองขั้นต่ำ 4 ที่นั่ง
2.ต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน เนื่องจากต้องยื่นข้อมูลทำวีซ่าเข้าเซินเจิ้น

ค่าบริการรวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง โดยฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)
2.ห้องพัก 3 คืน(ฮ่องกง2คืน+เซินเจิ้น1คืน)
3.รายการทัวร์ตามโปรแกรม
4.อาหาร 5 มื้อ(5ครั้ง)
5.ตั่วรถไฟฮ่องกง-เซินเจิ้น-ฮ่องกง
6.วีซ่าเข้าเซินเจิ้น (แบบหมู่คณะต้องเข้าออกพร้อมกัน)
7.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(ภาษาไทย)
8.รถรับส่งสนามบินฮ่องกง-โรงแรม-สนามบินฮ่องกง
9.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง+ภาษีน้ำมัน
10.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,00.00 บาท/ที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
06.00น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
08.50น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบิน HX768
12.40น. เดินทางถึง สนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ..หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก METROPARK MK HOTEL(หรือเทียบเท่า)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย....

วันที่สอง: ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ชมโชว์ Window Of Thw World 
รับประทานอาหารเช้า(ติ๋มซำ)ณ ภัตตาคาร(1)
นำท่านั้นชมวัดเชอกุง มีกังหันทองแดง ที่คนฮ่องกงเชื่อว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันปีใหม่จากนั้นนำท่านนมัสการและชมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง “วัดหวังต้าเซียน” ทุกๆ วัน อารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียนซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกงและไทยเลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนาพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจเมื่อไปถึงแล้วลองเสี่ยงเซียมซีและให้คนอ่านคำทำนายตามเลขที่ได้ดู จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่ โรงงานอัญมณีและร้านยาจีนโบราณ พบผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณ และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ทุกท่านฟรี .. จากนั้นนำท่านเดินทางจากฮ่องกง สู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีถึงเมืองเซินเจิ้น เมืองเศรฐษกิจของ จีน
ค่ำ :รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(เมืองเซินเจิ้น)(2)
นำท่านเดินทางมุ่งสู่หน้าต่างโลก Window of the world ท่องเที่ยวไปทั่วโลกกับการจำลองสถานการณ์ที่สำคัญ อาทิเช่น แกรนด์แคนยอน นครวัดนครธมของกัมพูชา โอเปร่าเฮ้าส์ของ ออสเตรเลีย พร้อมชมโชว์การแสดง แสง สี เสียง เกี่ยวกับวิวัฒนาการทาง อารยธรรมของมนุษย์ (Crossing the Century) ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ใช้นักแสดงมากกว่า 1,000 ชีวิต ในเวทีที่จุผู้ชมได้มากกว่า 10,000คน 
เข้าพักที่ CAA HOLY SUN HOTEL (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สาม : เซินเจิ้น - ฮ่องกง
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(3)
จากนั้นนำท่านเดินทางไป Musuem Shenzhen เพื่อเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าที่ระลึก อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ไข่มุก พิพิธภัณฑ์หยกและอื่นๆ

นำท่านเดินทางไป Musuem Shenzhen เพื่อเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าที่ระลึก อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไข่มุข พิพิธภัณฑ์ หยกและอื่น ๆ นำท่านสู่ที่ช้อปปิ้งราคาถูกแหล่งใหญ่ ของเซินเจิ้น LOWU CITY คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองจีน มี สินค้ามากมายหลาย
หมวดหมู่ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เมืองเซินเจิ้น)(4)
จากนั้น นำท่านเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่ เกาะฮ่องกง
เย็น: มีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังย่านจิมซาจุ่ย,ย่านมงกก มี สินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก METROPARK MK HOTEL(หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่: ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(5)
อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินพักผ่อน หรือช้อปปิ้งบนถนนชื่อดังของย่านเกาลูน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักช้อปปิ้ง ณ. ถนนนาธานและถนนซิมซาจุ่ย อาทิ แฟชั่นเสื้อผ้าร่วมสมัยจากต่างประเทศ เช่น รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา สุดคลาสสิค ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ โอเชี่ยนเทอร์มินอล เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง เครื่องสำอาง
18.00น. รับท่าน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Chek Lap Kok
23.15น. ออกเดินทางโดยสารการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HX773
01.10น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว. เลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 029155291-3/029155296-7  Fax: 029155299
 
 
**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 
เวลาเปิดทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 - 18.00น.
วันเสาร์:                08.00 - 15.00น.
วันอาทิตย์ :           ปิดทำการ

 
                   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HX) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้น 4วัน3คืน article