ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อินเล สกายน์ 4วัน3คืน




ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อินเล สกายน์ 4วัน3คืน article



ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อินเล อมรปุระ สกาย 4วัน3คืน(FD)

รหัสสินค้า: 000124
ราคา 21,900.00 บ.

รายละเอียด:
บินโดยสายการบิน แอร์เอเชีย  Air Asia 
ทัวร์พม่า สัมผัสมนต์เสน่ห์ มัณฑะเลย์ อินเล 
  
• ชมวิวอันงดงาม บนยอดเขามัณฑะเลย์
• ชมพระอาทิตย์ตก ณ ขอบทะเลสาบอินเล บรรยากาศแสนโรแมนติก
• ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตชาวอินตา สักการะและอธิษฐานขอพรพระบัวเข็ม
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า)
• ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์  วิหารไม้สักชเวนานจอง และชมวัดกุโสดอ
 นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่"เจดีย์พอนยาชิน" วัดซูนอูพอนยาชิน บนเนินเขาสะกาย


พิเศษ!! พักหรูระดับ 5 ดาว ริมทะเลสาบอินเล 
พิเศษ!! พักหรู 4 ดาว ณ เมืองมัณฑะเลย์ 
พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่, เมนูเป็ดปักกิ่ง, ฟรีน้ำดื่มทุกวัน
พิเศษ!! บินภายใน 2 เที่ยวบิน **เที่ยวไม่เหนื่อย**
 
>> เดินทางเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  

 กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ / ท่าน
 กรกฎาคม 2563  
 04-07 กรกฎาคม 63  22,900 .-บ. 
 18-21 กรกฎาคม 63  21,900 .-บ. 
 24-27 กรกฎาคม 63  22,900 .-บ. 
 กันยายน 2563  
 05-08 กันยายน 63  21,900 .-บ. 
 26-29 กันยายน 63  21,900 .-บ. 
 ตุลาคม 2563  
 08-11 ตุลาคม 63  21,900 .-บ. 
 15-18 ตุลาคม 63  21,900 .-บ. 
 พฤศจิกายน 2563  
 05-08 พฤศจิกายน 63  21,900 .-บ. 
 12-15 พฤศจิกายน 63  21,900 .-บ. 
 19-22 พฤศจิกายน 63  21,900 .-บ. 
 21-24 พฤศจิกายน 63  21,900 .-บ. 
 26-29 พฤศจิกายน 63  21,900 .-บ. 


โปรแกรมเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - มัณฑะเลย์ - วิหารไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอว์ - ยอดเขามัณฑะเลย์    (- / L / D) 
08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย ประตู 2-3 Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
11.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244
12.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่า ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (**พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ คนละ1ตัว**)
นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้าง ด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงคราม โลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวัง นี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูก ไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นำท่านชม วิหารไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการตาด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่างโดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
จากนั้น เดินทางสู่ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม
นำท่านเดินทางสู่ เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มีความสูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์  บนยอดเขามัณฑะเลย์ มีวิหาร “ซูตองพญา” รูปทรงคล้ายมณฑปครอบพระมหามัยมุนี ภายใต้วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสป และพระสมณโคดม รอบวิหารมีระเบียงสำหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ำอิระวดี พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (**พิเศษ เมนูเป็ดย่าง**)
จากนั้น เข้าสู่ที่พัก Hazel Hotel, Mandalay (4ดาว)
 
วันที่สอง :  มัณฑะเลย์ - เฮโฮ - รัฐฉาน - ทะเลสาบอินเล - วัดพองดออู - ชมสวนเกษตรลอยน้ำ - หมู่บ้านทอผ้า - วัดแมวลอดห่วง   (B/L/D)
เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
05.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์  อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
07.50 น. เหิรฟ้าทางสู่สนามบินเฮโฮ  โดยสายการภายในประเทศ เที่ยวบินที่ YJ892 
09.00 น. เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินเฮโฮ HEHO นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองตองยี เมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน Shan State นั่งรถจากสนามบินไปราว 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อไปชมทะเลสาบอินเล(Inle Lake) มีพื้นที 158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 32 กม. กว้าง 5 กม. เกิดจากลำธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีน้ำไหลจากทะเลสาบไปลงแม่นํ้าสาละวิน รอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเล ลงเรือยนต์ (ลำละ 4-5 ท่าน) มีเสื้อชูชีพบริการท่านเพื่อความปลอดภัย ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ ระหว่างทาง ท่านจะได้พบการพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา นำท่านชม ตลาด 5 วัน(ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน ให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล  
นำท่านเที่ยวชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบันชาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเลย์ ให้นำท่านนมัสการ พระบัวเข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ  หลังจากนั้นเดินทางไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ แปลงสวนผักลอยน้ำ(Floating Garden)ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ หลังจากนั้นนำท่านไป วัดแมวลอดห่วง Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง ได้เวลาสมควรเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกับบรรยากาศของทะเลสาบอินเล 
ค่ำ     บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น   เข้าสู่ที่พัก Sofitel Hotel Inle ณ ทะเลสาบอินเล (ระดับ 5 ดาว)

วันที่สาม :   เฮโฮ - มัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - เจดีย์อูมินทงแส่ - วัดซูนอูพอนยาซิน - อมรปุระ    (B/ L /D) 
เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สู่เมืองมัณฑะเลย์  โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9-011
10.35 น.   เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ เดินทางสู่เมืองสกายน์
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (**พิเศษ เมนูกุ้งทอดกระเทียม**)
เดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงราย อยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายนามสอยุนรวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใกล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา ชมเจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี (ค.ศ. 1636) เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำ แบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มีตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน  ชม Umin Thonse`Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์  ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลแวะชม เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดีย์ประดับประดาด้วยหยกทั้งภายในและภายนอก นำท่านไปยังบริเวณสูงสุดของเนินเขาสะกาย คือ (Soon U Ponya Shin Paya) นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ "เจดีย์พอนยาชิน" องค์เจดีย์มีความสูงถึง 29.3 เมตร   นำท่านเดินทางต่อเพื่อไปเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปีแห่งหนึ่งของ  พม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นนำท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่ง พระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ้าอิระวดีเจดีย์ จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่นํ้า 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น   เข้าสู่ที่พัก HAZEL HOTAL, Mandalay

วันที่สี่ :  มัณฑะเลย์ - วัดพระมหามัยมุนี(ร่วมพิธีล้างพระพักตร์) - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)     (B/ - /-) 
04.00 น.  นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ
เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม
07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร
นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
12.45 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 
15.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 
             
 
 


สนใจจองทัวร์ / สอบถามข้อมูล  ติดต่อ:
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด 
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)    
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 02-915-5291 ,02-915-5296  Fax: 02-915-5299
HOTLINE (24hrs.)  02-915-5296
 

 
 
Line@ ID:   @riothaitravel    (มี @ ด้วยนะคะ)
  
                  **คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**

 กลับสู่ด้านบน




ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน2คืน(DD) article
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ 4วัน3คืน (FD) article