ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน 6วัน5คืน(MU)


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน 6วัน5คืน(MU) article
   
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซานจิ่ว หัวซาน 6วัน5คืน(MU) 
 
รหัสสินค้า: 043
 
อัตราค่าบริการ
สำหรับเดินทางระหว่าง: 10ม.ค.-31 มี.ค.2559
จองและเดินทาง: 4-6 ท่าน  ราคา:  44,500.00  บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 7-9 ท่าน   ราคา:  41,900.00  บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 10-15 ท่าน ราคา:  37,900.00  บาท/ท่าน
 
เงื่อนไขของราคา
1. ราคานี้ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกเดินทาง
2. จัดตามจำนวนผู้เดินทางแต่ละครั้งเท่านั้น จอง 4ท่านก็เดินทางได้เลย
3. ไม่ต้องรวมกับลูกค้าท่านอื่น จัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวของท่านเอง
4. เราจัดรถ-จัดไกด์บริการแบบส่วนตัวตลอดการเดินทาง
5. ลูกค้ากำหนดวันเดินทางได้ด้วยตนเอง
 
 

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรมทัวร์
4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 200,000 บาทโปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทัน – ถนนนานกิง 
23:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน
01:55 น. เหิรฟ้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน สะดวกสบายตลอดการเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้)
07.00 น. เดินทางถึงเซี่ยงไฮ้ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ นำ ท่านสู่ เขตไว่ธาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ชม สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทาน จนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝั่งถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จำหน่ายทั้งของกินของ ใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่ ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับ มอเตอร์ไซด์ 8 คัน ในลูกโลกเหล็ก จากคณะแสดงที่มีชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, SHANGHAI  (หรือระดับเดียวกัน)
 
วันที่สอง: เซี่ยงไฮ้-เกาะผู่ถ่อซาน-วัดผู่จี๋-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-เจ้าแม่กวนอิมใต้ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะผู่ถ่อซาน
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ วัดผู่จี๋ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเกาะผู่ถ่อซานสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งที่มีลักษณะรูปร่างเป็นผู้ชาย ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะมีประวัติความเป็นมา900 ปี นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซี่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี
ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเลจากนั้นนำท่านสู่ วัดไผ่ม่วง ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคืนบนเกาะผู่ถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์ออกทะเล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ PUTUOSHAN HOTEL, PUTUOSHAN หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม:วัดฝาอวี่–หนิงปอ–เมืองอู๋ซี–วัดหลิงซานต้าฝอ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดฝาอวี่ หรือวัดธรรมพิรุณวัดนี้ได้ชื่อจากป้ายพระราชทานแห่งจักรพรรดิ คังซีเมื่อ ปี ค.ศ.1699 เป็นวัดใหญ่อันดับสองรองจากวัดผู่จี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชิมกระดูกหมูอู๋ซี ต้นตำรับดังของเมืองอู๋ซี
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เมืองหนิงปอ และนั่งรถต่อไปยังเมืองอู๋ซี เมืองแห่งดีบุกนำท่านนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน หรือชาวจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ ซึ่งชาวจีนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง ชมพระใหญ่กลางแจ้ง ที่มีความสูงกว่า 88 เมตร และนมัสการมือของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์
นำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี่ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยกตามอายุของไข่มุก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HAI YUE STAR HOTEL , WUXI หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ : เมืองอู๋ซี- สวนชาหลงจิ่ง-จิ่วหัวซาน–วัดหัวเฉิน–วัดโย่วเซินเตี้ยน 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สาย นำท่านเดินทางสู่ จิ่วหัวซาน หรือ ภูเก้าวิจิตร แห่งมณฑลอานฮุย 1 ใน 4 พุทธบรรพตของจีน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนตามความเชื่อท่านคือพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความหวัง (ตี้จังหวัง) จิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ที่อำเภอซิงหยาง มณฑล อานฮุย เป็นหุบเขาที่มีความงดงามและความสำคัญในด้านพุทธศาสนาจิ่วหัวซานมีแม่น้ำไหลผ่าน 5 สาย และมียอดขุนเขาที่สวยงามมากมายถึง 99 ยอด ระหว่างทางนำท่านชม สวนชา เพื่อเยี่ยมชม สวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้ เป็นของฝาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านนำท่านสู่ วัดหัวเฉิน เป็นวัดที่เก่าแก่ทีสุดเขา จิ่วหัวซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน อาคารวิหารได้รับการบูรณะเรื่อยมาแต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้ การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในมีสิ่ง ประหลาดตา หลายสิ่ง อันได้แก่ ปลาหว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ายจิ้งจกแต่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ส่งเสียงร้องลักษณะคล้ายเด็กเล็กร้องเรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดพระองค์แท้ หรือโย้วเซินเตี้ยน ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งฝั่งกระดูกพระโพธิ์สัตว์ ให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ DONGYA HOTEL, หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่ห้า : วัดร้อยปี (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) –ยาสมุนไพร- นครเซี่ยงไฮ้ -ขึ้นหอไข่มุก 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาตงเฟิง ชมวัดร้อยปี วัดเก่าแก่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจิ่วหัวซาน สร้างในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่อวัดไจ้ซิงอัน หลวงพ่อหวูเซี๊ยะ เจ้าอาวาสผู้ซึ่งละสังขารไปเมื่ออายุ 126 ปี ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อวัดวัดไป่ซุ่ยหรือวัดร้อยปี ให้ท่านได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดรวมถึงนมัสการสังขารของหลวงพ่อที่ที่จักรพรรดิชงเจิ้งในราชวงศ์ชิงได้หุ้มทองไว้   ได้เวลาอันสมควรลงจากเขา แล้วนำท่านฟังสรรพคุณ ยาสมุนไพร และครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับนครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม) จากนั้นนำท่านขึ้น นำท่านเดินทางขึ้น หอคอยไข่มุก ตั้งอยู่หน้าอ่าวผู่ต้งใหม่สวยงามตระการตา นำท่านขึ้มสู่จุดชมวิวสุงที่สุดของหอคอยแห่งนี้ เพื่อชมความงามของเมืองเซี่ยงไฮ้...จากนั้นเดินทางต่อสู่ อุโมงค์เลเซอร์ นำท่านตื่นตา กับอุโมงค์ไฮเทค ที่ลอดใต้แม่น้ำสู่อีกฝั่ง ที่เรียกว่า เดอะบันด์ หรือไว่ทาน  ระหว่างทาง พบกับความตื่นตา กับแสงสี และเลเซอร์ต่าง ๆ ที่ สร้างความระทึกใจ ตามจินตนาการของท่าน จากนั้น เดินสู่หาดไว่ทาน นำท่านเข้าสู่เขต ไว่ทาน(Waitan)หรือที่ชาวต่างชาติจะเรียกว่า เดอะบันด์ (The Bund) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนจงซาน
ถนนที่มีทิวทัศน์งดงาม เนื่องจากเป็นถนนกว้างที่โค้งไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ โดยด้านหนึ่งเป็นตึกเก่าแก่ที่มีรูปทรง สถาปัตยกรรม เป็นแบบตะวันตก ทั้งนี้ก็เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็น เขตเช่าของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติชุดแรกของเอเชีย ในยามกลางวัน บริเวณเดอะบันด์ก็เป็น ที่ที่ผู้คนนิยมเดินเล่นทอดน่อง ในขณะที่ในยามราตรี บริเวณดังกล่าวนี้ก็คลาคล่ำไปด้วย หนุ่มสาวชาวเซี่ยงไฮ้ ที่บ้างก็จูงมือกันเดินชมวิวทิวทัศน์หรือนักท่องเที่ยวที่พากันเดินชม เมืองเซี่ยงไฮ้กันเป็นกลุ่มๆ...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, SHANGHAI (หรือระดับเดียวกัน)
 
วันที่หก : ตลาดเซี่ยงหยางใหม่–โรงงานผ้าไหมจีน-นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง-กรุงเทพฯ  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเซี่ยงหยางใหม่ ให้ทุกท่านได้เลือกซื่อสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมที่เลียนแบบสินค้า
ยี่ห้อดังต่าง ๆ อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น จากนั้น นำท่านชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน ชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางกลับ โดยรถไฟแม่เหล็กที่มีความทันสมัน และเป็นนวัตกรรมใหม่ของการคมนาคม ซึ่งรถไฟนี้ สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 300 กิโลเมตร / ชั่วโมง
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานผู่ตง ตรวจเช็คสัมภาระ และที่นั่งบนเครื่องบิน
21.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 547
00.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 02 9155291-3 ,029155296-7  Fax: 029155299
HOTLINE: 02-9155291
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ซูโจวอู๋ซี4วัน3คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้อู่เจิ้นหังโจวเกาะผู่โถวซานอู๋ซี 5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU)