ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU) article
 
      

 ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี 5วัน4คืน(MU)                                                                                                                              

 
รหัส: 044          

อัตราค่าบริการ
สำหรับเดินทางระหว่าง : 10ม.ค.-31มี.ค.59
จองและเดินทาง : ขั้นต่ำ 4-5 ท่าน  ราคา: 30,900.00 บาท/ท่าน/(พัก 2ท่านต่อห้อง) 
จองและเดินทาง :
ขั้นต่ำ 6-9 ท่าน ราคา: 29,500.00 บาท/ท่าน/(พัก 2ท่านต่อห้อง)  
จองและเดินทาง : 10 ท่านขึ้นไป   ราคา: 25,900.00 บาท/ท่าน/(พัก 2 ท่านต่อห้อง)

หมายเหตุ                                                                                                              
- ราคานี้จัดตามจำนวนของผู้เดินทาง จอง 4ท่านสามารถออกเดินทางได้เลย
- ไม่ต้องรวมกับลูกค้าท่านอื่นๆ
- เราจัดรถพร้อมไกด์บริการท่านแบบส่วนตัวตลอดการเดินทาง
ลูกค้าสามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยตนเอง                                                                                                      
- ทุกราคาต้องจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 21วันขึ้นไป

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไชน่า อิสเทริน                                                                
2.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)                                                          
3.ค่าพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทัวร์                                                
4.อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ                                                                  
5.ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ                                                                          
6.ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)                                                                  
7.รายการท่องเที่ยวพร้อมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม                                                                  
8.ค่าทำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินคุ้มครอง1,000,000 บาท/ที่นั่ง
 

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-วัดพระหยกขาว-เขตไว่ธาน-หอทีวีไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์ 

21.30น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทริน (MU)                      
01.55น.ออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU548                                                                    
07.05น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า
จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้             
เช้า...รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร หลังอาหารเช้านำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม 
นำท่านชมวัดอี้ฝอหรือวัดพระหยกขาว ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยและปางไสยาสน์ ที่งดงามและองค์ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อปี 1881                  
เที่ยง... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทาง... สู่หาดไว่ทันสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม 
สิ่งปลูกสร้างจึงเป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน สูงถึง 88 ชั้น 
จากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ถือเป็นหอทีวี ที่มีความสูงเป็นอันดับสามของโลก เป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์รัฐบาลจีนหรือ CCTV ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของนครเซี่ยงไฮ้ได้โดยรอบ จากนั้นเดินทาง สู่อุโมงค์เลเซอร์ นำท่านตื่นตากับอุโมงค์ไฮเทคที่ลอดใต้แม่น้ำสู่อีกฝั่ง
ที่เรียกว่า เดอะบันด์ หรือ ไว่ทาน ระหว่างทางพบกับความตื่นตา กับแสง สี และเลเซอร์ต่างๆ ที่สร้างความระทึกใจตามจินตนาการของท่าน

เย็น... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร 

พักที่โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, SHANGHAI หรือเทียบเท่า

วันที่สอง:  เซี่ยงไฮ้-UNDERWATERWORLD-โจวจวง(ล่องเรือ)-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-โรงงานผ้าไหม      
เช้า... รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม                                                                        
จากนั้นนำท่านชม UNDERWATER WORLD ความงามของโลกใต้ทะเล ชมสัตว์น้ำต่างๆ นานาพันธุ์ ปลาหลาก-   หลายชนิด เพลิดเพลินกับของฝากของที่ระลึกภายในสวนสัตว์น้ำ นำท่านเดินทางสู่เมือง โจวจวง ผ่านชมทิวทัศน์   สองข้างทางจากนครเซี่ยงไฮ้จนถึงเมืองโจวจวง 
เที่ยง...รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร ให้ท่านชิมขาหมูโจวจวง 
บ่าย... ชมเมืองเก่าหรือฉายาเวนิซตะวันออก ดื่มด่ำกับบรรยากาศของความเป็นเมืองเก่าแก่และเพลิดเพลินกับชีวิต   ความเป็นอยู่ชาวเมืองโจวจวงพร้อมนั่งเรือชมความงามโดยรอบของเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงเมืองซูโจว มณฑลเจียซู   นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน ชมธาร-น้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้งอารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ.ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมีคำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใด มาเยือนเมืองซูโจวแล้ว หากมีเวลาให้ท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดี เป็นของฝาก 
ค่ำ...รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร ชิมหมูพันปีต้นตำรับเมืองซูโจว 

เข้าพักที่โรงแรม 100 HAPPY HOTEL, SUZHOU หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม : ซูโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ร้านไข่มุก-หังโจว-บ้านเศรษฐีหูเสียเอี๋ยน-ไนท์ออฟซีหู                                             
เช้า... รับประทานอาหาร ณ.โรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองแห่งดีบุก
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน หรือชาวจีนเรียกว่า... "หลิงซานต้าฝอ" ซึ่งชาวจีนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง ชมพระใหญ่กลางแจ้ง ที่มีความสูงกว่า 88 เมตร และนมัสการมือของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์              
เที่ยง...รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร ให้ท่านชิมกระดูกหมูอู๋ซี ต้นตำรับดังของเมืองอู๋ซี                                   
บ่าย  นำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี่ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยก ตามอายุของไข่มุก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ของมณฑลนี้ชมความงามตลอดเส้นทางชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกพืชผักไว้รับประทานและจำหน่ายให้กับรัฐบาล  
จากนั้นนำท่านชม บ้านเศรษฐีหูเสียเอี๋ยน เป็นบ้านของเศรษฐีสมัยโบราณของเมืองหังโจว ซึ่งทำธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ มีพื้นที่ของบริเวณบ้านกว้างขวาง ซึ่งในสมัยก่อนความยิ่งใหญ่ของเศรษฐีท่านนี้ทำให้เกิดปัญหากับตัวเอง โดยมีข้าราชการท่านอื่นใส่ความเรื่องต่างๆทำให้เศรษฐีท่านนี้ ถูกยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดให้กับทางพระราชวัง  จากนั้นนำท่านชมโชว์ ไนท์ออฟซีหู สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกับนักแสดงร่วม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่อง-ราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจว นครแสนงามและตำนานการกำเนิดทะเลสาบซีหู                                                  
ค่ำ... 
รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร ให้ท่านชิมอาหารพิเศษไก่ขอทาน  
                                                     
พักที่โรงแรม HANGZHOUWAN HOTEL, HANGZHOU (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สี่ : หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-สวนชา-เซี่ยงไฮ้-กายกรรมอีร่า-ถนนนานกิง                                                                        
เช้า..รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู เต็มไปด้ววพันธุ์ไม้ริมฝั่งทะเลสาบ ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ตัวฉานเลียน ซานกานอิ้นเยี่ยะ แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ สวนชา เพื่อเยี่ยมชม สวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้ เป็นของฝาก
กลางวัน... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย... นำท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง จากนั้นนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 8 คัน ในลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน
ค่ำ... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
หลังอาหารมีเวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนนานกิง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด และบางยี่ห้อพากันนำมาลดราคา 

พักที่โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, SHANGHAI (หรือเทียบเท่า)

วันที่ห้า : เซี่ยงไฮ้-ยาสมุนไพร-ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว-นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง-กรุงเทพ
เช้า... รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านฟังสรรพคุณ ยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย... อำลาเมืองเซี่ยงไฮ้ และให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน โดยให้ท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็ก การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 450 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

21.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอิสเทริน เที่ยวบินที่ MU547
00.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)    
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3,029155296-7    Fax: 029155299
HOTLINE: 02-9155291

 

 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU)