ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้5วัน4คืน(TG) article

 

         
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5วัน4คืน(TG) 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี 5วัน4คืน นำเที่ยวเซี่ยงไฮ้เมืองแห่งแฟชั่นที่ทันสมัยได้รับสมยานามว่าเวนิสตะวันออก ชมหาดไว่ทาน นั่งรถไฟแม่เหล็ก ขี้นหอหมิงจู เที่ยววัดพระหยก ช้อปปิ้งนานจิงลู่ ชมโชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้ เที่ยวหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ทานขาหมูพันปี ชมโชว์ไนท์ออฟซีหู เที่ยวเมืองซูโจว เมืองที่มีความสะอาดสวยงามน่าท่องเที่ยว ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสวรรค์บนโลก ชมวัดซีหยวน แวะเมืองอู๋ซี นมัสการพระใหญ่หลิงซาน...
รหัสสินค้า : 045
 
อัตราค่าบริการ.
วันที่ทัวร์ออกเดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน/ลูกค้าสามารถกำหนดวันเอง
จองและเดินทาง: 4-5 ท่าน      ราคา: 32,500.00  บาท/ท่าน
จองและเดินทาง: 6-9 ท่าน       ราคา: 30,900.00  บาท/ท่าน
จองและเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป  ราคา: 27,900.00  บาท/ท่าน
 
หมายเหตุ.
- ราคานี้จัดตามจำนวนของผู้เดินทาง จอง4ท่าน ก็เดินทางได้เลย
- ไม่ต้องรวมก้บลูกค้าท่านอื่นๆ จัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวของท่านเอง
- เราจัดรถพร้อมไกด์บริการท่านแบบส่วนตัวตลอดการเดินทาง
- ลูกค้าสามารถกำหนดวันออกเดินได้ทางด้วยตัวเอง
-  ราคาใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2559
 
 
อัตราค่าบริการรวม.
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ. กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ โดยสายการบินไทย
2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในรายการ
4. อาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
8. รายการท่องเที่ยวพร้อมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 200,000 บาท
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-เขตไว่ทัน-หอทีวีไข่มุก 
08.30น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข2 เคาน์เตอร์ J  สายการบินไทย(TG) 
10.35น. ออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 664
15.50น. เดินทางถึง... ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
ให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัย นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านสู่ เขตไว่ธาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ชมสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จากนั้นนำท่านขึ้น หอทีวีไข่มุก ให้ทุกท่านได้ชมนครเซี่ยงไฮ้ในจุดชมวิวด้านบนของหอทีวี ชมความงามของสีสัน ยามค่ำคืน
ค่ำ... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, SHANGHAI. (หรือระดับเดียวกัน)
 
วันที่สอง : เซี่ยงไฮ้-UNDERWATER WORLD-โจวจวง(ล่องเรือ)-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-โรงงานผ้าไหม 
เช้า... รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม UNDERWATER WORLD ชมความงามของโลกใต้ทะเล ชมสัตว์น้ำต่างๆนานาพันธุ์ ปลาหลากหลายชนิด เพลิดเพลินกับของฝากของที่ระลึกภายในสวนสัตว์น้ำ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โจวจวง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางจากนครเซี่ยงไฮ้จนถึงเมืองโจวจวง
กลางวัน... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร ให้ท่านชิมขาหมูโจวจวง
บ่าย... ชมเมืองเก่าหรือฉายาเวนิซตะวันออก ดื่มด่ำกับบรรยากาศของความเป็นเมืองเก่าแก่และเพลิดเพลินกับชีวิตความเป็นอยู่ชาวเมืองโจวจวงพร้อมนั่งเรือชมความงามโดยรอบของเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สู่เมืองซูโจว ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนพร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู
นำท่านชมสวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน
ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้งอารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ. ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมีคำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใดมาเยือนเมืองซูโจวแล้ว หากมีเวลาให้ท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก
ค่ำ... รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร ให้ท่านชิมหมูพันปีต้นตำรับเมืองซูโจว
พักที่โรงแรม 100 HAPPY HOTEL, SUZHOU. (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สาม : ซูโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-ร้านไข่มุก-หังโจว-บ้านเศรษฐีหูเสียเอี๋ยน-ไนท์ออฟซีหู 
เช้า... รับประทานอาหารที่โรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองแห่งดีบุก จากนั้นนำท่านนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน หรือชาวจีนเรียกว่า "หลิงซานต้าฝอ"
ซึ่งชาวจีนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง ชมพระใหญ่กลางแจ้ง ที่มีความสูงกว่า 88 เมตร และนมัสการมือของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร ให้ท่านชิมกระดูกหมูอู๋ซี ต้นตำรับดังของเมืองอู๋ซี
บ่าย... จากนั้นนำท่าน... เลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู
และได้ทำการคัดแยกตามอายุของไข่มุก จากนั้นนำท่าน... เดินทางกลับ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของมณฑลนี้ชมความงามตลอดเส้นทางชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกพืชผักไว้รับประทานและจำหน่ายให้กับรัฐบาล นำท่านชม บ้านเศรษฐีหูเสียเอี้ยน เป็นบ้านของเศรษฐีสมัยโบราณของเมืองหังโจว ซึ่งทำธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ มีพื้นที่ของบริเวณบ้านกว้างขวาง  ซึ่งในสมัยก่อนความยิ่งใหญ่ของเศรษฐีท่านนี้ทำให้เกิดปัญหากับตัวเอง โดยมีข้าราชการท่านอื่นใส่ความเรื่องต่างๆทำให้เศรษฐีท่านนี้ ถูกยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดให้กับทางพระราชวัง จากนั้นนำท่านชมโชว์ ไนท์ออฟซีหู สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกับนักแสดงร่วม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจวนครแสนงามและตำนานการกำเนิดทะเลสาบซีหู
ค่ำ... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร ให้ท่านชิมอาหารพิเศษไก่ขอทาน
พักที่โรงแรม HANGZHOUWAN HOTEL HANGZHOU. (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สี่ : หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-สวนชา-เซี่ยงไฮ้-กายกรรมเซี่ยงไฮ้ 
เช้า... รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ริมฝั่งทะเลสาบ ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ตัวฉานเลียน ซานกานอิ้นเยี่ยะ แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ สวนชา เพื่อเยี่ยมชม สวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้ เป็นของฝาก
กลางวัน... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย... จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน พร้อมชมทัศนียภาพ2ข้างทาง  จากนั้นนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้   ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 6 คัน ในลูกโลกเหล็กและมีชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน
ค่ำ... รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร 
หลังอาหารมีเวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนนานกิง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด และบางยี่ห้อพากันนำมาลดราคา
พักที่โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, SHANGHAI. (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่ห้า : เซี่ยงไฮ้-ยาสมุนไพร-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง-กรุงเทพฯ 
เช้า... รับประทานอาหารที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านฟังสรรพคุณ ยาสมุนละครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่  เป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน
จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน... รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย... อำลาเมืองเซี่ยงไฮ้ และให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน โดยให้ท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็ก การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 450 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
17.20น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21.15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่.
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 11/04307)     
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3 ,029155296-7  Fax: 029155299  
HOTLINE: 029155255 (24Hrs.)
 
 

 
**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**

pr    
 
 
 

 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้หังโจวซูโจวอู๋ซี5วัน4คืน(MU) article
ทัวร์เซี่ยงไฮ้หวงซานผู่โถวซาน5วัน4คืน(MU)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้เขาหวงซานถุนซี5วัน4คืน(MU)