ทัวร์ปักกิ่ง6วัน5คืน(CA)


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ปักกิ่ง6วัน5คืน(CA) article

  

ทัวร์ปักกิ่ง6วัน5คืน(CA) 

รายละเอียด:
ทัวร์ปักกิ่ง 6วัน 5คืน แบบเจาะลึก
กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า)-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน-วัดลามะ-หอฟ้าเทียนถาน-นั่งสามล้อชมเมืองเก่าหูถ้ง-สวนสัตว์หมีแพนด้า-ช้อปปิ้งตลาดซีตานลู่-ตลาดรัสเซียเก่าและใหม่
ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง-Under Water World – โชว์กายกรรมหรรษา-นมัสการพระเขี้ยวแก้ววัดหลิงกวง ออกเดินทางทุกวัน ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม
รหัสสินค้า: 036
 
  อัตราค่าบริการ       จำนวนผู้จอง          วันออกเดินทาง
35,500:-  บาท/ที่นั่ง       4-5 ที่นั่ง       ทุกวัน/ ลูกค้ากำหนดวันได้
31,500:-  บาท/ที่นั่ง       6-9 ที่นั่ง       ทุกวัน/ ลูกค้ากำหนดวันได้
24,900:-  บาท/ที่นั่ง       10 ที่นั่งขึ้นไป       ทุกวัน/ ลูกค้ากำหนดวันได้

หมายเหตุ
1.โปรแกรมนี้จัดเป็นทัวร์ส่วนตัวตามจำนวนผู้จองที่ระบุไว้ จอง 4ท่านออกเดินทางได้เลย
2. มีไกด์และรถ บริการแบบส่วนตัวตลอดรายการ
3. ลูกค้าสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้ด้วยตนเอง
4. ราคานี้ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2559
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ และค่าภาษีน้ำมัน
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท/ท่าน
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
8. มัคคุเทศก์(ท้องถิ่น/พูดไทย)
9. แจกน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน
 
โปรแกรมตัวอย่าง 
วันแรก:กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง –หอฟ้าเทียนถาน
22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์U สายการบินแอร์ไชน่า เพื่อทำการเช็คอิน
01.30 น. เดินทางสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไช่าเที่ยวบิน CA980
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง เมื่อท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก..
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม..หลังอาหารเช้าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น. นำท่านเดินทางจากโรงแรมสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงหลังอาหารเที่ยง
นำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งเยื้องตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กำแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลักษณะสี่เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ากลม พื้นดินสี่เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี่- สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และกำแพงส่งเสียงสะท้อนเสียง (โทรศัพท์), ฉีเหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยู่บนเส้นแกนเดียวกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ City Inn Happy Valley Hotel (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สอง:จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับ อนุเสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **ลองลิ้มชิมรสเกี๊ยวปักกิ่ง
นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนสร้าง ขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน นำท่านชมทะเลสาปคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมระเบียงกตัญญู เรื่อหินอ่อน แล้วนำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง
พักที่ City Inn Happy Valley Hotel  (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สาม: กำแพงเมืองจีนด่านป่าต่าหลิง(นั่งกระเช้า) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง -ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง – สุกี้มองโกเลีย
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ด่านป่าต่าหลิง พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***ชิมสุกี้มองโกเลียรสเด็ด
นำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งประวัติศาสน์ ซึ่งเป็นฉากประวัติศาสน์รวบรวมเรื่องราวระยะเวลา 276 ปี ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์หมิง รวมถึงผู้ที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่ย่าน ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง เป็นถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า และร้านค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, นาฬิกา, รองเท้า สินค้าตามฤดูกาลของกรุงปักกิ่ง
พักที่ City Inn Happy Valley Hotel  (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สี่:สัตว์โลกใต้น้ำ - วัดลามะ- ตลาดรัสเซียใหม่
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมวัดลามะ วัดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ นำท่านชมพระแกะสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมชีวิตโลกใต้น้ำ ที่ Under Water World ชมสัตว์น้ำนานาชนิดที่หาดูยาก มีนกเพนกวินหลายชนิด ปลาทะเลหลากหลาย ให้ท่านอิสระชมความงามใต้ท้องทะเลจำลอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ พร้อมชิมไวน์แดง
จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซียใหม่ เพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของที่ระลึก เป็นต้น หากท่านยังไม่จุใจในการต่อรองราคาสินค้า เรายังให้ท่านได้ช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดรัสเซียเก่า สินค้าจะเหมือนกับตลาดรัสเซียใหม่ ซึ่งร้านค้าจะมีเยอะกว่า ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่  City Inn Happy Valley Hotel  (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่ห้า: วัดหลิงกวงนมัสารพระเขี้ยวแก้ว-สวนสัตว์หมีแพนด้า –นั่งสามล้อชมเมืองหูถ้ง-ตลาดซีตานลู่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่า มีพระอัฐิธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้ว ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พระทาฐธาตุ หรือ พระเขี้ยวแก้วที่ลังกานี้ ตามตำราว่า พระเจ้าสิริเมฆวัณณะอัญเชิญมาจากกลิงครัฐรักษาไว้ที่อภัยคีรีวิหาร โปรดให้นำพระธาตุแห่ด้วยขบวนแห่อันมโหฬารในวันอาสาฬบูชาให้ประชาชนได้นมัสการเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้ หากพิจารณาตามความที่กล่าวถึงพระเขี้ยวแก้ว 4 องค์ ในมหาปรินิพพานสูตรพระเขี้ยวแก้วที่ลังกาน่าจะตรงกับที่ประดิษฐาน ณ แคว้นกาลิงคะ ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอัน หรือ ซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่า หลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับการอัญเชิญไปไว้ในนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงนำมาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึ้น พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวง ชำรุดทำลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยกกำลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปีที่สร้างเจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่งได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงนำไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่อทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จ จึงมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิของปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม สวนสัตว์หมีแพนด้า ชมชีวิตและความน่ารักของมีแพนด้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านนั่งสามล้อชมกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประวัติกว่า 3,000 ปี มีประวัติของชาวเมืองดั้งเดิมกล่าวว่า “ไม่เข้าหูถ้ง เหมือนไม่ได้ไปปักกิ่ง” หูถ้ง เป็นชื่อเรียก ตรอกซอกซอย สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการและการพัฒนามาหลายร้อยปีแล้ว “หูถ้ง” ส่วนใหญ่หันทิศทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความกว้างไม่เกิน 9 เมตร สิ่งปลูกสร้างใน “หูถ้ง” ส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า “ซื่อเหอย่วน (siheyuan) “ เป็นบ้านชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ) “ซื่อเหอย่วน” ใหญ่เล็กต่าง ๆ ตั้งเรียงรายติด ๆ กันและทางเดินที่อยู่ระหว่าง “ซื่อเหอย่วน” ก็คือ “หูถ้ง”นั่นเอง ห่านนั่งรถสามล้อชมเมืองโบราณ คันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณ หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซีตานลู่ เป็นถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า สินค้าแบรนด์เนมของเมืองจีนชื่อดัง ราคาไม่แพง ไม่ต้องต่อราคา จะมีลดราคาอยู่เรื่อยๆ อาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่นตามฤดูกาล ของฝากของที่ระลึก มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ City Inn Happy Valley Hotel  (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่หก: อิสระพักผ่อน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันควรเดินทางสู่สนามบิน
21.00 น. อำลานครหลวงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA981
00.20 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…
 
สอบถามเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 11/4307)
29/44  ซ.หทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.
Tel: 02 9155291-3/029155296-7
Fax: 029155299
HOT LINE:(24hrs)029155255
 
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง5วัน4คืน(TG) article
ทัวร์ปักกิ่ง4วัน3คืน(CA) article