ทัวร์ปักกิ่ง4วัน3คืน(CA)
ทัวร์ปักกิ่ง4วัน3คืน(CA) article
   
ทัวร์ปักกิ่ง 4วัน3คืน(CA) 
 
รายละเอียด:
ทัวร์ปักกิ่ง 4วัน 3 คืน ออกเดินทางทุกวัน ชมพระราชวังกูก้ง วัดลามะ สุดยอดกายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จตุรัสเทียนอันเหมืน ช๊อปปิ้งตลาดรัสเซีย  
รหัสสินค้า: 037
 
อัตราค่าบริการ จำนวนผู้จอง วันเดินทาง
29,500 บาท/ที่นั่ง 3-5 ท่าน ทุกวัน/ลูกค้ากำหนดวันเอง
26,900 บาท/ที่นั่ง 6-9 ท่าน ทุกวัน/ลูกค้ากำหนดวันเอง
21,900 บาท/ที่นั่ง 10-15 ท่าน ทุกวัน/ลูกค้ากำหนดวันเอง
 หมายเหตุ:
1.โปรแกรมนี้จัดเป็นทัวร์ส่วนตัวตามจำนวนผู้จองที่ระบุไว้ มีไกด์และรถ บริการตลอดรายการ
2.โปรแกรมออกเดินทางทุกวันตามเวลาของสายการบินแอร์ไช่น่า
3.ราคานี้ต้องจองก่อนล่างหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15วัน
4.ราคานี้ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2559
 
 ราคารวม:
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแอร์ไชน่า (CA)
-อาหารทุกมื้อตลอดรายการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
-ค่าพาหนะเดินระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
-มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
-ค่าขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
-ภาษีสนามบินทุกแห่ง(กรุงเทพ/ปักกิ่ง)และค่าภาษีน้ำมัน
-ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000.00 บาท/ท่าน
-แจกน้ำดื่มวันละ 1ขวด/ท่าน
 
(โปรแกรมการเดินทาง)
วันแรก:กรุงเทพ-ปักกิ่ง-จตุรัสเทียนอันเหมิน-วังต้องห้าม-ถนนโบราณเฉินเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง
22.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออกชั้น 4 ...เคาน์เตอร์ที่ ....
01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AirChina เที่ยวบินที่ CA980
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางชม จตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ พร้อมถ่ายรูปอนุสาวรีย์วีรชน 
นำท่านชม พระบรมมหาราชวังต้องห้าม(กู้กง) ที่ยิ่งใญ่แห่งหนึ่งของโลก เคยเป็นวังหลวงอันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและแมนจูรวม 24 รัชกาล ชมโบราณสถานสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติสาสตร์และการเมือง เช่น อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง เช่น อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ ซึ่งเทียบกับสวรรค์ที่มี 10,000 ห้อง แล้วพระราชวังแห่งนี้มีถึง 9999.5ห้อง เนื่องจากเป็นพระราชวังบนโลกมนุษย์
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเที่ยงนำท่านสู่ ถนนโบราณเฉินเหมิน (Qianmen Street) ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งได้ปรับปรุงบูรณะและก่อสร้าง  สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆสมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง
ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดหรรษาที่มีชื่อเสียงบันลือโลกและงดงามเป็นอันดับ 1 ในกรุงปักกิ่ง
พักที่โรงแรม..City Inn Happy Valley Hotel (หรือระดับเดียวกัน)
 
วันที่สอง: กำแพงเมืองจีน-ชมหุ่นขี้ผึ้ง-ผ่านชมสนามกีฬารังนก
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ชานเมืองปักกิ่ง ตลอดสองเส้นทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามถึง “กำแพงเมืองจีน “ ท่านจะได้สัมผัสความมโหราฬ และยิ่งใหญ่ของกำแพงที่สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต้ที่มีความยาวถึง 7พันกิโลเมตร ซึ่งยังครองความยิ่งใหญ่จวบจนปัจจุบัน และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วย
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิงซึ่งภายในใด้จัดการแสดงเรื่องราวใว้ทั้งหมด 4 ห้อง โดยในแต่ละห้องนั้น หุ้นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างขึ้นมีขนาดเท่าของจริง ซึ่งท่านจะได้รับทราบถึงเรื่องราววัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในสมัยราชวงศ์หมิงถ่ายทอดผ่านทางหุ่นขี้ผึ้งเหล่านี้อีก...เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองปักกิ่ง 
จากนั้นนำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (ด้านนอก)  สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก  “โคลอสเซี่ยม”  พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่งใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้ำแห่งชาติ ซึ่งสร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้  
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิม” เป็ดย่างปักกิ่ง
หลังอาหารเย็นนำเข้าพักที่โรงแรม.City Inn Happy Valley Hotel หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม: วัดลามะ-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนหวังฟู่จิง
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่าน ชมวัดลามะหรือพระราชวังหยงเหอกง อันเคยเป็นที่ประทับของจักพรรด์หย่งเจิ้นหรือองค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์แมนจูก่อนจะถูกแปรสภาพเป็นวัดในนิกายลามะ ภายในวัดมีพระพุทธรูปยืนซึ่งแกะสลักด้วยไม้จันทร์ต้นเดียวมีความสูง 26 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 8เมตรเป็นพระยืนไม้ที่ใหญ่ที่สุดของปักกิ่ง
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” หรือพระราชวังพระนางซูสีไทเฮา เป็น พระราชวังที่ประกอบด้วยทะเลสาบคุนหมิง เจดีย์ และพลับพลาต่างๆ ตำหนักว่าราชการ ห้องที่ประทับของจักรพรรด์ และพระนางซูสีไทเฮา พร้อมทางเดินบนระเบียงยาวที่สร้างเลียบริมทะเลสาบ อันประกอบไปด้วยภาพเขียนสีต่างๆถึง 8,000 กว่าภาพ จากนั้นนำท่านชมโลกใต้น้ำท่านจะได้พบกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่บางชนิดหลายท่านไม่เคยรู้จัก
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้ง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้า แบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียง ยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย      
นำเข้าพักที่โรงแรม..City Inn Happy Valley Hotel หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สี่: หอฟ้าเทียนถาน-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งเยื้องตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กำแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลักษณะสี่เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ากลม พื้นดินสี่เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ  ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี่- สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และกำแพงสะท้อนเสียงฉีเหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยู่บนเส้นแกนเดียวกัน 
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ไม้กอล์ฟ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าก้อปปี้ คนไทยมักนิยมมาซื้อของต่อราคากันที่นี่
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุงปักกิ่ง
19.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA979
23.45 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...............
 
สอบถามเพิ่มเติมที่:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาต นำเที่ยวเลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ
Tel: 02 9155291-3,029155296-7 Fax: 029155299
HOT LINE:(24hrs)029155255 
 

 


**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-18.00 น.
เสาร์           : 08.00 -15.00 น.
 
              
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 ทัวร์ปักกิ่ง