ทัวร์ปักกิ่ง5วัน4คืน(TG)
ทัวร์ปักกิ่ง5วัน4คืน(TG) article
   
ทัวร์ปักกิ่ง 5วัน 4 คืน
ออกเดินทางทุกวัน ชมพระราชวังกู้กง วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนที่ยาวสุดกู่ จตุรัสเทียนอันเหมิน ช๊อปปิ้งตลาดรัสเซีย 
รหัสสินค้า: 038 
 
อัตราค่าบริการ กำหนดจำนวนผู้จองต่อทริป วันเดินทาง
31,500.- 4-5 ที่นั่ง ลูกค้ากำหนดวันเดินทางได้
28,900.- 6-9 ที่นั่ง ลูกค้ากำหนดวันเดินทางได้
22,900.- 10-15 ที่นั่ง ลูกค้ากำหนดวันเดินทางได้
หมายเหตุ:
1. โปรแกรมนี้จัดเป็นทัวร์ส่วนตัวตามจำนวนผู้จองที่ระบุไว้ มีไกด์และรถบริการตลอดรายการ  ลูกค้าสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้ด้วยตัวเอง
2. ราคานี้ต้องจองล่างหน้าอย่างน้อย 15วันก่อนออกเดินทาง
3. ราคาใช้ได้ถึง 30 กันยายน2559
 
ราคารวม:
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย(TG)
2.ค่าที่พัก 3 คืน
3.อาหารทุกมื้อตลอดรายการเดินทาง
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
5.ค่าพาหนะเดินระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
6.มัคคุเทศก์(ท้องถิ่น/พูดภาษาไทย)
7.วีซ่าเข้าประเทศจีน
8.ภาษีสนามบินทุกแห่ง(กรุงเทพ/ปักกิ่ง)ค่าภาษีน้ำมัน
9.ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000.00 บาท/ท่าน
10.แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนหวังฝูจิ่ง
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ..Counter สายการบินไทย
23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG674
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน
จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเช้า ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก
หลังอาหารเช้าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพี่อรับประทานอาหารเที่ยง
หลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” หรือพระราชวังพระนางซูสีไทเฮา เป็นระราชวังที่ประกอบด้วยทะเลสาบ
คุนหมิง เจดีย์ และพลับพลาต่างๆ ตำหนักว่าราชการ ห้องที่ประทับของจักรพรรด์ และพระนางซูสีไทเฮา พร้อมทางเดินบนระเบียงยาวที่สร้างเลียบริมทะเลสาบ อันประกอบไปด้วยภาพเขียนสีต่างๆถึง 8,000 กว่าภาพ
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน"หวังฝูจิ่ง" ซึ่งเป็นสถานที่ทางรัฐบาลจีนได้สร้างเพื่อจุดประสงค์ให้เป็นถนนคนเดินสำหรับผู้ที่ชอบแสงสียามค่ำคืนซึ่งท่านจะได้พบกับร้านค้า ที่มีสินค้ามากมายมากกว่า 700ร้านได้ที่นี่ หรือสำหรับท่านที่ชอบทานอาหารตามร้านที่เป็นซุ้มอาหารตามข้างถนน ก็มีอาหารแปลกๆ ให้เลือกรับประทานมากมาย เช่นกัน
เมื่อได้เวลาอันสมควรนำเข้าพักที่โรงแรม...City Inn Happy Valley Hotel หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สอง: จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-วัดลามะ-กายกรรมปักกิ่ง
 เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางชม จตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ พร้อมถ่ายรูปอนุสาวรีย์วีรชน
นำท่านชม พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) ที่ยิ่งใญ่แห่งหนึ่งของโลก เคยเป็นวังหลวงอันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและแมนจูรวม 24 รัชกาล ชมโบราณสถานสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติสาสตร์และการเมือง เช่น อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง เช่น อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ ซึ่งเทียบกับสวรรค์ที่มี 10,000 ห้อง แล้วพระราชวังแห่งนี้มีถึง 9999.5ห้อง เนื่องจากเป็นพระราชวังบนโลกมนุษย์
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ชมวัดลามะ หรือพระราชวังหยงเหอกง อันเคยเป็นที่ประทับของจักพรรด์หย่งเจิ้นหรือองค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์แมนจู ก่อนจะถูกแปรสภาพเป็นวัดในนิกายลามะ ภายในวัดมี พระพุทธรูปยืน ซึ่งแกะสลักด้วยไม้จันทร์ต้นเดียว มีความสูง 26 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8เมตร เป็นพระยืนไม้ที่ใหญ่ที่สุดของปักกิ่ง 
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อม ชมกายกรรมปักกิ่ง อันลือชื่อ
เข้าพักโรงแรม....City Inn Happy Valley Hotel (หรือระดับเดียวกัน)
 
วันที่สาม: กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-THE PLACE
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ชานเมืองปักกิ่ง ตลอดสองเส้นทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามถึง “กำแพงเมืองจีน “ ท่านจะได้สัมผัสความมโหราฬ และยิ่งใหญ่ของกำแพงที่สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต้ที่มีความยาวถึง 7พันกิโลเมตร ซึ่งยังครองความยิ่งใหญ่จวบจนปัจจุบัน และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วย
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ จนถึงการสิ้นสุดราชวงศ์หมิงซึ่งภายในใด้จัดการแสดงเรื่องราวใว้ทั้งหมด 4 ห้อง โดยในแต่ละห้องนั้น หุ้นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างขึ้นมีขนาดเท่าของจริง ซึ่งท่านจะได้รับทราบถึงเรื่องราว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ในสมัยราชวงศ์หมิง ถ่ายทอดผ่านทางหุ่นขี้ผึ้งเหล่านี้อีก
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง
ค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิม” เป็ดย่างปักกิ่งสูตรต้นตำรับ” อันเลื่องชื่อ
นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง  THE PLACE  (ซื่อเม่าเทียนเจีย) ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง  ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต  กว้าง 88 ฟุต  สูง 80 ฟุต     นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
เข้าพักโรงแรม....City Inn Happy Valley Hotel (หรือระดับเดียวกัน)
 
วันที่สี่: วัดหลิงกวง-Underwater World-ตลาดรัสเซีย
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่า มีพระทาฐธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พระทาฐธาตุ หรือ พระเขี้ยวแก้วที่ลังกานี้ ตามตำราว่า พระเจ้าสิริเมฆวัณณะอัญเชิญมาจากกลิงครัฐรักษาไว้ที่อภัยคีรีวิหาร โปรดให้นำพระธาตุแห่ด้วยขบวนแห่อันมโหฬารในวันอาสาฬบูชาให้ประชาชนได้นมัสการเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้ หากพิจารณาตามความที่กล่าวถึงพระเขี้ยวแก้ว 4 องค์ ในมหาปรินิพพานสูตรพระเขี้ยวแก้วที่ลังกาน่าจะตรงกับที่ประดิษฐาน ณ แคว้นกาลิงคะ ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอัน หรือ ซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่า หลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับการอัญเชิญไปไว้ในนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงนำมาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึ้น พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวง ชำรุดทำลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยกกำลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปีที่สร้างเจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่งได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงนำไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่อทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จ จึงมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิของปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี
เที่ยง: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ากนั้นนำท่านสู่โลกใต้ท้องทะเลที่ “UNDER WATER WORLD” ให้ท่านชมความงามของธรรมชาติ และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด  
อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัยอย่างจุใจกับสินค้ามากมายที่ตลาดรัสเซีย
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าพักโรงแรม....City Inn Happy Valley Hotel (หรือระดับเดียวกัน)
 
วันที่ห้า:  หอฟ้าเทียนถาน-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งเยื้องตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กำแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลักษณะสี่เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ากลม พื้นดินสี่เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี่- สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และกำแพงสะท้อนเสียงฉีเหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยู่บนเส้นแกนเดียวกัน 
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุงปักกิ่ง
17.35 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615
21.45 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.......
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บ.ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel: 02 9155291-3,029155296-7 Fax: 029155299
HOT LINE:(24hrs)029155255
 
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**

                   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง4วัน3คืน(CA) article