ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน article
     
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน  เที่ยว 2เมืองสองบรรยากาศ
ฮ่องกง-เมืองแห่งสีสันและแฟชั่น มาเก๊า-เวนิสตะวันออก ดินแดนแห่งเมืองคาสิโน
นำท่านชมความอลังการของ The Venetian Macau / นมัสการขอพรวัดอาม่า /ขอพรสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน / หมุนกังหัน แก้ชง รับโชคลาภที่วัดแชกง >>ออกเดินทางได้ทุกวันตามที่ท่านสะดวก>>ที่พักอยู่ใจกลางเมือง ในแหล่งช๊อปปิ้ง
บนถนนนาธาน...

รหัสสินค้า: 014
 
  อัตราค่าบริการ 
ราคา(ผู้ใหญ่) ราคาใช้สำหรับเดินทางระหว่าง
16,500.-บาท 15 - 31 มีนาคม 2562
17,900.-บาท  1 - 30 เมษายน 2562
15,900.-บาท     1 - 30 พฤษภาคม 2562
15,900.-บาท  1 - 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ:  กรณีเดินทางตรงวันศุกร์/เสาร์  คิดค่าห้องเพิ่ม 500 บาท/ที่นั่ง

ค่าบริการรวม
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ (ชั้นประหยัด)
2.ที่พัก 2 คืน
3.รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
4.อาหารเช้า 2 มื้อ/อาหารเที่ยง 1 มื้อ
5.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรม
6.รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีน้ำมัน
8.ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00 บาท/คน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก :  กรุงเทพ - ฮ่องกง 
05.30น. เข้าเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)
08.25น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
12.20น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2 กิโลเมตร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Silka Seaview Hotel.(หรือเทียบเท่า) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
วันที่สอง :  ฮ่องกง - นั่งเรือเฟอรี่สู่มาเก๊า - เที่ยวมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - วัดอาม่า - เดอะเวเนเชี่ยน 
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม(1)
นำท่านเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอรี่. นำท่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ผ่านจุดสำคัญต่างๆ เช่น มาเก๊าทาวเวอร์และองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมดอกบัว มีความสูง 18 เมตร ซึ่งพระพักตร์คล้ายพระแม่มารี เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาศส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อให้คนรุ่งหลังรำลึกถึง นำท่านชม โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล  จากนั้นนำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ศูนย์กลางของเมืองมาเก๊ามาหลายร้อยปีและยังคงเป็นสถานที่สำหรับจัดงานสาธารณะและงานเฉลิมฉลองต่างๆ รอบจตุรัสคืออาคารสีอ่อนพาสเทล สไตล์นีโอคลาสสิค เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่งและเป็นย่านการค้าที่สำคัญ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่...วัดอาม่า (A-Ma Temple) ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนการตั้งเมืองมาเก๊า  ภายในวัดประกอบด้วยศาลาซุ้มประตู  หอสวด  หอเมตตาธรรม  ศาลเจ้าแม่กวนอิม  ศาลพระพุทธ ฯลฯ มีหอและศาลหลายรูปแบบสำหรับบูชาเทพเจ้าหลายองค์อยู่ในบริเวณเดียวกัน  วัดอาม่าคือตัวอย่างของวัฒนธรรมจีนที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อ เต๋า ศาสนาพุทธและความเชื่อ ท้องถิ่นอื่นๆ   
เที่ยง.. บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร(2)
บ่าย... นำท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเชียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN MACAU RESORT ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส  ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนา และท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมีฝืพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะ ภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่ ให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรม.....ภายในมีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนานให้ท่านได้มีเวลาอิสระสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสี่ยงโชคหรือเพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งหรือถ่ายรูปสวยงามไว้เป็นที่ระลึก
จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอรี่.
ที่พักโรงแรม Silka Seaview Hotel.(หรือเทียบเท่า)
  
วันที่สาม : ฮ่องกง - ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - ช๊อปปิ้ง - กรุงเทพฯ 
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร(3)
ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วยนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4 ใบพัด  คือพร 4 ประการ  คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย,  สมความปรารถนา และเงินทองไหลมาเทมา  ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี  โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย  ทุกๆวันอารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียน  ซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกง    เลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนา  พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ  จากนั้นนำชมโรงงาน Jewellery ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับตามหลักฮวงจุ้ย  พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนำท่านชมร้านยาสมุนไพร  เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค 
บ่าย... อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งต่อที่ย่านซิมซาจุ่ย จนกระทั่งถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน
18.00น. รับท่าน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง Check Lab Kok 
21.45น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เที่ยวบินที่ HX761
23.55น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 02-915-5291 ,02-915-5296  Fax: 02-9155299
HOTLINE (24hrs.) 02-915-5296
 
 

Line@ ID:   @riothaitravel   
(มี @ ด้วยนะคะ)
 
 
**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  08.00-18.00
เสาร์         08.00-15.00
อาทิตย์        ปิดทำการ
 ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (CX) article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article