ทัวร์ฮ่องกง


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article

 

     

ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน
นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเกาะลันเตา สนามบินฮ่องกง ข้ามทะเล ข้าม3 เทือกเขา เพื่อสักการะพระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งนำท่านสักการะขอพรวัดแชกงหมิวและวัดหวังต้าเซียน เดินทางอิสระได้ทุกวัน..ที่พักใจกลางเมืองแถวถนนนาธาน ฝั๋งเกาลูนแหล่งช๊อปปิ้งของฮ่องกงที่คนไทยนิยมไปพักผ่อนและช๊อปปิ้ง
รหัสสินค้า: 021
 
 อัตราค่าบริการ: 

ราคา(ผู้ใหญ่) ราคาใช้สำหรับเดินทางระหว่าง
11,900.-บาท 15-31 สิงหาคม 2560
11,900.-บาท 1-30 กันยายน 2560
13,900.-บาท 12-31ตุลาคม 2560
12,500.-บาท 1-30 พฤศจิกายน 2560
12,500.-บาท 1-20 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ:  กรณีเดินทางตรงวันศุกร์/เสาร์  คิดค่าห้องเพิ่ม 700 บาท/ที่นั่ง

 

 ค่าบริการรวม:
(1.) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ(ชั้นประหยัด)
(2.) ที่พัก 2 คืน
(3.) อาหารเช้า 2 มื้อ
(4.) รายการทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์ตามโปรแกรม
(5.) รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
(6.) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
(7.) ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00 บาท/ท่าน

 

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพ-ฮ่องกง 
06.00 น. ทุกท่านเข้าเช็คอิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Hong Kong Airlines
08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX768
12.40 น. เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2กิโลเมตร
 พักที่โรงแรม  Silka Saeview Hotel หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง: ฮ่องกงทัวร์- วัดเเชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน -นั่งกระเช้านองปิง360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกทเอาท์เลต
นำท่านรับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร(1)
ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง : นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง  เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4 ใบพัด  คือพร 4 ประการ  คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง,  เดินทางปลอดภัย,  สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “วัดหวังต้าเซียน”  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี  โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย   ทุกๆวันอารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียน  ซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกง    เลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนา  พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ    จากนั้นนำชมโรงงาน Jewellery ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับตามหลักฮวงจุ้ย  พบกับงานดีไชน์ที่ ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!  และนำท่านชม ร้านยาสมุนไพร  เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค พบผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณ และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ทุกๆท่านฟรี
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) จากนั้นท่านจะมีเวลาอิสระ เพื่อไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่หลินใต้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของฮ่องกง พร้อมทั้งชมหมู่บ้านนองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง มีการแสดงพุทธประวัติเส้นทางแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ หอพุทธประวัติ Walking with Buddha หรือเพลิดเพลินกับละครชาดกในรูปแบบ คอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่น และ สเปเชียลเอฟเฟ็กต์ ที่โรงละคร Monkey’s Tale Theater ชมการสาธิตและชิมชารสเลิศ ที่ Ngongping Tea House การแสดงกลางแจ้ง เช่น มายากล ตลก อุปรากรจีน เป็นต้น ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้รับรู้ถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างสังคมเมืองที่สับสนวุ่นวาย กับ ความเงียบสงบของวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งของเมืองฮ่องกง..
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ  ห้างซิตี้เกทเอาท์เลต   เป็น Outlet mall แห่งแรกในฮ่องกง และ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้ง ภายใน Citygate Outlets ประกอบไปด้วยร้านค้า Brand name กว่า 80 ร้าน ที่พร้อมใจกันลดราคา 30-70%  ตลอดทั้งปี   มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา  เครื่องประดับ  รองเท้า  กระเป๋า  เสื้อผ้าเด็ก  นอกจากนั้นก็ยังมีโรงภาพยนต์  ศูนย์อาหาร และซุปเปอร์มาเก็ต   ด้วยพื้นที่กว่า 462,800 ตร.ฟุต  ของอาคาร 5 ชั้น  ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น  Esprit,  Adidas, Puma, Max & Co, Levi's, Coach, Giordano, Nike, Seven 7, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย 
เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ย่านถนนนาธาน..   
พักที่  Silka Seaview Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม: อิสระช๊อปปิ้ง - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(2)(เช็คเอาท์ก่อน12.00น.)
 อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินพักผ่อน หรือช้อปปิ้งบนถนนชื่อดังของย่านเกาลูน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักช้อปปิ้งของฮ่องกง ณ ถนนนาธานย่านซิมซาจุ่ย อาทิ แฟชั่นเสื้อผ้าร่วมสมัยจากต่างประเทศ เช่น รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา สุดคลาสสิค ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ โอเชี่ยนเทอร์มินอล เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง เครื่องสำอาง ฯลฯ
18.00น. รับท่านที่ LOBBY ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.45น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
23.55น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....

  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3 ,029155296-7  Fax: 029155299
HOTLINE (24hrs.)  029155255 

 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 

                 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ ลันเตา 3วัน 2คืน (HX) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซินเจิ้น 4วัน3คืน article