ทัวร์ฮ่องกง


ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/04307


ทัวร์ฮ่องกง3วัน2คืน article

 

ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน
นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเกาะลันเตา สนามบินฮ่องกง ข้ามทะเล ข้าม3 เทือกเขา เพื่อสักการะพระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งนำท่านสักการะขอพรวัดแชกงหมิวและวัดหวังต้าเซียน เดินทางอิสระได้ทุกวัน..ที่พักใจกลางเมืองแถวถนนนาธาน ฝั๋งเกาลูนแหล่งช๊อปปิ้งของฮ่องกงที่คนไทยนิยมไปพักผ่อนและช๊อปปิ้ง
รหัสสินค้า: 021
 
 อัตราค่าบริการ: 

ราคา(ผู้ใหญ่) ราคาใช้สำหรับเดินทางระหว่าง
11,900.-บาท 15-31 สิงหาคม 2560
11,900.-บาท 1-30 กันยายน 2560
13,900.-บาท 12-31ตุลาคม 2560
12,500.-บาท 1-30 พฤศจิกายน 2560
12,500.-บาท 1-20 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ:  กรณีเดินทางตรงวันศุกร์/เสาร์  คิดค่าห้องเพิ่ม 700 บาท/ที่นั่ง

 

 ค่าบริการรวม:
(1.) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ(ชั้นประหยัด)
(2.) ที่พัก 2 คืน
(3.) อาหารเช้า 2 มื้อ
(4.) รายการทัวร์พร้อมมัคคุเทศก์ตามโปรแกรม
(5.) รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
(6.) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน
(7.) ค่าทำประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000.00 บาท/ท่าน

 

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพ-ฮ่องกง 
06.00 น. ทุกท่านเข้าเช็คอิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Hong Kong Airlines
08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ HX768
12.40 น. เดินทางมาถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ท่าอากาศยานของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินจากสนามบินเข้าสู่ที่พักระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงผ่านสะพานแขวนชิงหม่า(Tsing Ma Bridge) ซึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟมีความยาวกว่า 2.2กิโลเมตร
 พักที่โรงแรม  Silka Saeview Hotel หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง: ฮ่องกงทัวร์- วัดเเชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน -นั่งกระเช้านองปิง360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกทเอาท์เลต
นำท่านรับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร(1)
ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง : นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง  เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4 ใบพัด  คือพร 4 ประการ  คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง,  เดินทางปลอดภัย,  สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “วัดหวังต้าเซียน”  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี  โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย   ทุกๆวันอารามเต๋าสีสันสดใสที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาบูชาหวังต้าเซียน  ซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของชาวฮ่องกง    เลื่องลือว่าคนที่มาขอพรที่นี่มักจะได้ดังสมปรารถนา  พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำธูปและส้มมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับการทำธุรกิจ    จากนั้นนำชมโรงงาน Jewellery ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับตามหลักฮวงจุ้ย  พบกับงานดีไชน์ที่ ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!  และนำท่านชม ร้านยาสมุนไพร  เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค พบผู้เชี่ยวชาญและแนะนำสรรพคุณ และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ทุกๆท่านฟรี
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) จากนั้นท่านจะมีเวลาอิสระ เพื่อไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่หลินใต้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของฮ่องกง พร้อมทั้งชมหมู่บ้านนองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง มีการแสดงพุทธประวัติเส้นทางแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ หอพุทธประวัติ Walking with Buddha หรือเพลิดเพลินกับละครชาดกในรูปแบบ คอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่น และ สเปเชียลเอฟเฟ็กต์ ที่โรงละคร Monkey’s Tale Theater ชมการสาธิตและชิมชารสเลิศ ที่ Ngongping Tea House การแสดงกลางแจ้ง เช่น มายากล ตลก อุปรากรจีน เป็นต้น ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้รับรู้ถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างสังคมเมืองที่สับสนวุ่นวาย กับ ความเงียบสงบของวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งของเมืองฮ่องกง..
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ  ห้างซิตี้เกทเอาท์เลต   เป็น Outlet mall แห่งแรกในฮ่องกง และ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้ง ภายใน Citygate Outlets ประกอบไปด้วยร้านค้า Brand name กว่า 80 ร้าน ที่พร้อมใจกันลดราคา 30-70%  ตลอดทั้งปี   มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา  เครื่องประดับ  รองเท้า  กระเป๋า  เสื้อผ้าเด็ก  นอกจากนั้นก็ยังมีโรงภาพยนต์  ศูนย์อาหาร และซุปเปอร์มาเก็ต   ด้วยพื้นที่กว่า 462,800 ตร.ฟุต  ของอาคาร 5 ชั้น  ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น  Esprit,  Adidas, Puma, Max & Co, Levi's, Coach, Giordano, Nike, Seven 7, Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย 
เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ย่านถนนนาธาน..   
พักที่  Silka Seaview Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม: อิสระช๊อปปิ้ง - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(2)(เช็คเอาท์ก่อน12.00น.)
 อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินพักผ่อน หรือช้อปปิ้งบนถนนชื่อดังของย่านเกาลูน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักช้อปปิ้งของฮ่องกง ณ ถนนนาธานย่านซิมซาจุ่ย อาทิ แฟชั่นเสื้อผ้าร่วมสมัยจากต่างประเทศ เช่น รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา สุดคลาสสิค ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ โอเชี่ยนเทอร์มินอล เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง เครื่องสำอาง ฯลฯ
18.00น. รับท่านที่ LOBBY ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.45น. ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
23.55น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....

  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel: 029155291-3 ,029155296-7  Fax: 029155299
HOTLINE (24hrs.)  029155255 

 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 
 

                 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คลิ๊กที่นี่
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ 3วัน2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงปีใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง 3วัน 2คืน (CX) article
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน(พักดิสนีย์) article
ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2คืน article
ทัวร์ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์มาเก๊า 4วัน3คืน article
ทัวร์ฮ่องกง ครบสูตร 3วัน2คืน (F/B) article
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน article