ทัวร์สงขลา ปัตตานี เบตง 3วัน2คืน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์สงขลา ปัตตานี เบตง 3วัน2คืน article
 
 
วันที่ 1        สนามบินสุวรรณภูมิ-หาดใหญ่-วัดช้างให้-สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง-เบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพุร้อนเบตง-สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
 
05.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยแอร์เอเชีย พบกับพนังงานของบริษัทริโอไทย 
                  ทราเวล ให้การตอนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน (เดินทางพร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ จากกรุงเทพ)
บริการ S&P BOX SET (มื้อที่1)
06.30 น.     เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3102
08.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ
                  นำท่านเดินทางไปยัง วัดช้างให้ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธ์ จังหวัดปัตตานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย
จากนั้นเดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้  ชมทิวทัศน์ผืนป่าตัดผืนน้ำสีเขียวสวยงามสบายตาลัดเลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
บ่าย              นำท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่ที่ บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต
16.00 น.     จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนเบตง ตั้งอยู่ใน ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อนให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายในบ่อน้ำร้อนเบตงยังมีสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐานและสุขลักษณะ
                  เดินทางต่อไปยัง สวนดอกไม้หมื่นบุปผา ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่3)
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Betong Merlin Hotel  หรือเทียบเท่า 
 
 
วันที่ 2        Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู-เฉาก๊วย กม.4-ตู้ไปรษณีย์-วัดพุทธาธิวาส-OK BETONG-สนามบินเบตง-ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม-ถนนคนเดินเบตง- อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
05.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอก อัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน้ำทะเล วิวที่สวยงามที่สุดให้ท่านได้ดื่มด่ำ สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า (รวมค่าเข้าชมแล้ว) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)
08.30 น.  จากนั้นนำท่านชม สะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น การก่อสร้าง ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชนขึงด้วยลวดสลิง แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อนปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร
09.30 น.  ระหว่างทางนำท่าน แวะชิม วุ้นดำ หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็นร้านเฉาก๊วยที่เก่าแก่ดั้งเดิมของเบตง 
                 นำชมตู้ไปรษณีย์ ถ่ายรูปไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเบตงข้างหอนาฬิกา จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในตอนแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
         นำทานเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส วัดสวยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า วัดพุทธาธิวาส มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
บ่าย นำท่านเช็คอินและถ่ายรูปกับป้าย OK BETONG เป็นที่ระลึกที่เดินทางมาถึงเมืองเบตงใต้สุดสยาม 
                นำท่านเดินทางชม สนามบินเบตง จากการแนวคิดการออกแบบของสนามบิน ที่เน้นความสวยงาม โปร่ง โล่งสบาย ทันสมัย และนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเมืองเบตงมาใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร และเลือกใช้ “ไม้ไผ่"(ไผ่ตง) มาประกอบการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งถือเป็นสนามบินหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีการนำไม้ไผ่มาเป็นแนวคิดหลักในการตกแต่งสนามบิน
                นำท่านเช็คอินและถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศ 
ไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่6)
                นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย ทั้งอาหารเลิศรส สินค้าอุปโภคอื่น ๆ มากมาย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว แวะเวียนกันมาเที่ยวชม
19.00 นำท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวตลอดอุโมงค์ ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 อำเภอเบตงได้ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่ ซึ่งภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Betong Merlin Hotel  หรือเทียบเท่า  

 
วันที่ 3 เบตง - STREET ART สงขลา - ถนนนางงาม - หาดสมิหลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสงขลา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่8)
                นำท่านชม ย่านเมืองเก่าสงขลา สตรีทอาร์ตสงขลา  และ ถนนนางงาม ถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง
                นำท่านเดินทางไปยัง หาดสมิหลา สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของท้องทะเล และมีสัญลักษณ์ที่มี  ชื่อเสียงรูปปั้น นางเงือกทอง โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อม ไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อน
นำท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ช่างภาพ ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน้ำด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200  เมตร ทำให้มัสยิดแห่งนี้ดูคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่ประเทศอินเดีย (ขอสงวนสิทธิ์นำท่านชมมัสยิดจากภายนอก ในกรณีที่ทางมัสยิดมีพิธีกรรม หรือ มัสยิดปิดทำการ)
                นำท่านแวะซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจำเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชั้นขนาดใหญ่ที่สุดที่หาดใหญ่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
                นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
19.40 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3111
21.10 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
 
DOM21 สงขลา ปัตตานี เบตง 3วัน 2คืน DD (MAY-AUG).pdf
 
 

..........................................................
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
 
1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 9 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย
2.น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ
3.ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
4.ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ 
5.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
6.ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
7.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
8.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
9.มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 
ทัวร์ภาคใต้

แพ็กเกจ หลีเป๊ะ 2วัน 1คืน article
นครศรีธรรมราช ขอพรไข่ไอ้ (ไปเช้า-เย็นกลับ) article
ทัวร์สงขลา ปัตตานี เบตง 4วัน3คืน article
ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 3วัน 2คืน
ทัวร์สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ 3วัน 2คืน
ทัวร์นครศรีธรรมราช ขนอม ล่องเรือเกาะนุ้ย 3วัน 2คืน
DOM24 ทัวร์ภูเก็ต พังงา 3วัน2คืน article
DOM01 นครศรีธรรมราช ขนอม สิชล 2วัน 1คืน article