ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 3วัน 2คืน
ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 3วัน 2คืน
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินหาดใหญ่  – สตูล – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – ถนนคนเดินหลีเป๊ะ
04.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
06.00 น.  บินลัดฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD4300  (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที) 
จัดที่นั่งแบบ 3-3 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
07.35 น.    เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี 
เช้า          บริการอาหารเช้า SET BOX (1)
08.30 น.    เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีเรือข้ามฟากวิ่งตลอดทั้งปี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
10.00 น.  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
11.30 น.  นำท่านลง เรือแบบจอยส์กรุ๊ป เพื่อออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึ่งอยู่ในทะเลอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ คำว่าตะโละเตรา หรือตะรุเตา ในภาษามลายูแปลว่า มีอ่าวมาก เพราะประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ น้อยใหญ่ถึง 50 เกาะ และเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ได้แก่ เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, เกาะกลาง, เกาะบาตวง และเกาะบิสสี (รอบเรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)
                 นำท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองในอดีต และด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกาะตะรุเตาเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
                 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสักษณ์สำคัญคือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ที่สามารถเดินลอดเข้าออกได้ และยังมีความเชื่อกันว่า หากชายหญิงคู่ใดที่ได้ลอดซุ้มประตูนี้ จะได้แต่งงานกันอีกด้วย อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร 
                 นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิ้งชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้ำตื้นเขิน และมีประการังที่สวยงามรายล้อมรอบเกาะ 
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (2)
                 เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
         อิสระให้ท่านพักผ่อน ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของหลีเป๊ะ 
18.00 น.  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ถนนคนเดินและแหล่งช้อปปิ้งยามค่ำคืน 
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
พักที่          ดงทะเล บีช รีสอร์ท หรือบันดาหยา รีสอร์ท, หลีเป๊ะ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เกาะหินงาม – เกาะยาง - เกาะราวี – ร่องน้ำจาบัง - เกาะหลีเป๊ะ   
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.30 น.  นำท่านเดินทางขึ้นเรือ ชมความสวยงามของหมู่เกาะภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 
                 นำท่านขึ้นชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีดำขลับ ตัดกับน้ำทะเลสีมรกต ให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง   
                 ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการดำน้ำที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการังเกล็ดน้ำแข็ง เป็นปะการังที่มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีลักษณะคล้ายใบผักกาดหอม ซึ่งมีให้เห็นมากมายที่เกาะแห่งนี้
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (5)
                 นำท่านชม เกาะราวี เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ำได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้อีกด้วย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็นที่ตั้งของ ร่องน้ำจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกติการชมปะการังอ่อน ต้องใช้วิธีดำน้ำลึก (Scuba Diving) แต่สำหรับที่นี่ปะการังจะอยู่ในระดับที่ตื้นมาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสีแล้ว ร่องน้ำจาบังยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, ปะการังถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ทะเล,ปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลาการ์ตูนลายปล้อง, กัลปังหาสีส้ม, หอยมือเสือ, ปลาสลิดหิน, ปลาดาวสีฟ้า, ปลาสิงโต เป็นต้น
                ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
พักที่          ดงทะเล บีช รีสอร์ท หรือบันดาหยา รีสอร์ท, หลีเป๊ะ หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม หลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.30 น.    นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล 
10.30 น.  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)
                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
                 ระหว่างทาง นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก
17.05 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD4307 
18.40 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

 

 

 

 

 

..........................................................
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่ารถตู้ไป-กลับ (สนามบินหาดใหญ่-ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่)  
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
- ค่าอาหารตามที่รายการระบุ 
- ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก 
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทเท่านั้น)
- ค่าทิปพนักงานขับเรือ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่านทัวร์ภาคใต้

แพ็กเกจ หลีเป๊ะ 2วัน 1คืน article
ทัวร์สงขลา ปัตตานี เบตง 3วัน2คืน article
นครศรีธรรมราช ขอพรไข่ไอ้ (ไปเช้า-เย็นกลับ) article
ทัวร์สงขลา ปัตตานี เบตง 4วัน3คืน article
ทัวร์สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ 3วัน 2คืน
ทัวร์นครศรีธรรมราช ขนอม ล่องเรือเกาะนุ้ย 3วัน 2คืน
DOM24 ทัวร์ภูเก็ต พังงา 3วัน2คืน article
DOM01 นครศรีธรรมราช ขนอม สิชล 2วัน 1คืน article