แม่ฮ่องสอน 3วัน 2คืน (ตั๋ว,ที่พัก,รถรับส่ง)
ReadyPlanet.com
dot dot
แม่ฮ่องสอน 3วัน 2คืน (ตั๋ว,ที่พัก,รถรับส่ง) article

แพ็คเก็จบินตรงลง...แม่ฮ่องสอน 3วัน2คืน

 

 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน 

 

 

         11.00 น.  เช็คอินพร้อมกันที่สนามบิน สนามบินดอนเมือง 

 

 

         12.45 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสายการบินนกแอร์ (DD) 

 

 

         14.25 น. เดินทางถึง สนามบินแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

                        บริการรถตู้รอรับจากสนามบินแม่ฮ่องสอน พาท่านเข้าเช็คอินยังที่พัก  

 

 

วันที่สอง แม่ฮ่องสอน (ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย)

 

 

                        ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

 

 

วันที่สาม สนามบินแม่ฮ่องสอน – กรุงเทพ ฯ

 

 

                        บริการรถตู้รอรับจากที่พัก พาท่านสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน 

 

 

         15.00 น. เช็คอินพร้อมกันที่สนามบิน สนามบินแม่ฮ่องสอน 

 

 

         16.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง

 

         17.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
 
 
 
********************************************************************************************************************
หมายเหตุ
1.ในการเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้จอง 4 ท่านขึ้นไป
2.ราคาอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละวัน เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน-ดอนเมือง (รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน)
- บริการรถรับส่ง สนามบิน - ที่พัก , ที่พัก - สนามบิน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 27 กิโลกรัม (ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ โหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- แถมฟรี...ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าพาหนะ (รถตู้) ตลอดเส้นทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
วิธีจอง
1.เลือกวันเดินทางตามตาราง
2.ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทางทุกท่านเพื่อทำการจอง พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน
3.หลังจากชำระเงินแล้ว บริษัทฯจะทำการออกตั๋วเครื่องบินทันที และส่งให้ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไม่สามารถทำการขอเงินคืน หรือเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไนทุกกรณี
2.เมื่อท่านชำระเงินแล้ว บริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของทัวร์นั้น ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

 
ทัวร์ภาคเหนือ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 3วัน2คืน article
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ดอยแม่อูคอ 3วัน2คืน article
เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน article
น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว 3วัน 2คืน
ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน 3วันคืน
ทัวร์ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน (DD) 3วัน 2คืน article
ทัวร์แม่ฮ่องสอน 4วัน 3คืน article
ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ ชมดอยเสมอดาว 4วัน 3คืน article