ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน article

 

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
มกราคม 2562  
17 - 20  มกราคม  63 14,900 บาท
24 - 27  มกราคม  63 14,900 บาท
กุมภาพันธ์ 2563  
07-10  กุมภาพนัธ์  63 14,900 บาท
21-24  กุมภาพนัธ์  63 14,900 บาท
มีนาคม 2563  
13-16  มีนาคม  63 14,900 บาท
20-23  มีนาคม  63 14,900 บาท
27-30  มีนาคม  63 13,900 บาท

 

โปรเเกรมเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ • ญาจาง • วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาจาง

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ริโอไทย ทราเวล ค่อยอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยเที่ยวบิน FD646

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินคัมรัน Cam Ranh ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเข้าสู่เมืองญาจาง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดเป็นที่ท่องเที่ยวสาคัญของเวียดนาม และเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบทั้งปี และในด้านประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ท่านก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้ นำท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ไหว้สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามอยู่  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้า ที่มีชายหาดจาลองให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลงเล่นน้าได้ สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในร่ม มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผัสได้ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท่านได้มีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ ที่ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับตู้เกมส์หยอดเหรียญได้ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัวต์น้าหายากไว้กว่า 9,000 ชนิด (สาหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวนน้า กรุณาเตรียมชุดว่ายน้าสาหรับเปียก 1 ชุดค่ะ)

ค่ำ  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  SEN VIET PREMIUM หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน (ญาจาง)

วันที่สอง โบสถ์หินญาจาง • ดาลัท • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย •บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE • พระราชวังฤดูร้อน

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม โบสถ์หินญาจาง (Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมืองถูกสร้างตั้งแต่ปี 1886 โดยไดรั้บอิทธิพลมากจากชาวฝรั่งเศสทเี่ข้า มาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้นพื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 600 คน ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใชหิ้นในการปูพื้น ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งดว้ ยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปภายในโบสถ์แห่งนี้จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัท   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าว ขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม ้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก“ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขา               สูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ลอ้ มรอบด้วยทิวทัศน์เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงามหลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเป็นเมืองแห่งโรแมนติค

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นาท่าน นั่งงกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัทมุมสูงและนาท่านไหวพ้ ระที่วดั ต๊ักลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่ทองเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดีและให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้น นาท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”จากนั้น นาท่านเที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋(DinhBao Dai) ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมาณ เมืองดาลัท ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่     สร้าางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำานาจอีกด้วยจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัท ให้ท่านไดเลือกซื้อสินค้าอาทิ ดอกไม,้ เสื้อกันหนาว,ผลไมฤ้ ดูหนาวทั้งสดและแห้ง , ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  KINGS HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน (ดาลัท)

วันที่สาม มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลาธารนางฟ้า FAIRYSTREAM

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น ออกเดินทางสู่เมือง มุ่ยเน่ จังหวัดฟานเทียต (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่าน ชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม **รวมค่านั่งรถจิ๊บชมวิวยอดภูเขาทะเลทราย**

จากนั้น พาชม ลาธารนางฟ้า Fairy Stream ลาธารน้าสายเล็ก ๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลาธารที่น้าไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว จากนั้น พาชม ลาธารนางฟ้า Fairy Stream ลาธารน้าสายเล็ก ๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลาธารที่น้าไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว

วันที่สี่ โฮจิมินห์ • วัดเทียนฮัว • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่ โฮจมินิท์  ระยะทางประมาณ 250 ก.ม.(ใชเ้ วลาประมาณ 4 ชม.)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารจากนั้น นำท่านแวะเยี่ยมชม วัดเทียนฮัว ThienHau Temple เป็นวัดจีนที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใน เขตไชน่าทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า ซึ่งเป็นที่สักการะนับถือของคนเวียดนามหลังจากนั้น นาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถันตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้าคริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย

เย็น  บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi ขนมปังฝรั่งเศส สไตล์เวียดนาม**                                                     

ได้เวลาสมควรเวลาเดินสู่ สนามบนิ Tan Son Nhat

21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)เที่ยวบินที่  FD659

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 


เดินทาง>>มกราคม>>👉👉ดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์ที่นี่👈👈                                                                                                                 

เดินทาง>>กุมภาพันธ์>>👉👉ดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์ที่นี่👈👈

เดินทาง>>มีนาคม>>👉👉ดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์ที่นี่👈👈


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 02-9155291 ,02-9155296    
HOTLINE (24hrs.) 02-9155296

 
 
Line@ ID:   @riothaitravel     (มี@ ด้วยนะคะ)
 
 

 
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน(FD) article
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน(FD) article
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน (พักดาลัด 2คืน) article