ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน (พักดาลัด 2คืน)
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน (พักดาลัด 2คืน) article

 

 

  

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า:  (Rio3-D)

ชมเมืองเศรษฐกิจโฮจิมินห์ซิตี้ /เมืองดอกไม้เมืองหนาวดาลัด เมืองทะเลทรายมุยเน่
บินโดย สายการบิน แอร์เอเชีย 
 Air Asia 
พักรีสอร์ทริมทะเล+เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+พักดาลัด 2 คืน...

  • สนุกกับการนั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย พร้อมถ่ายรูปสวยๆ
  • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัด
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam)
  • นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน(Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ
  • ชมความงามของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชมกรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศส
  • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน

พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู
พิเศษ !! นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาทันลา
พิเศษ !! ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยียส เมืองดาลัด
เดินทางตลอดเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 
พักระดับ 3-4 ดาว พักมุยเน่ 1 คืน//ดาลัด 2 คืน

กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ
 กุมภาพันธ์ 2563  
 22-25 กุมภาพันธ์ 63  11,900 บาท
29กุมภาพันธ์-03มีนาคม63  11,900 บาท
 มีนาคม 2563  
 07-10 มีนาคม63  11,900 บาท
 14-17 มีนาคม63  11,900 บาท
 21-24 มีนาคม63  11,900 บาท
 26-29 มีนาคม63  11,900 บาท
 28-31 มีนาคม63  11,900 บาท
 เมษายน 2563  
 11-14 เมษายน63  13,900 บาท
 12-15 เมษายน63  13,900 บาท
 18-21 เมษายน63  11,900 บาท
 25-28 เมษายน63  11,900 บาท
 พฤษภาคม 2563  
 02-05 พฤษภาคม63  11,900 บาท
 09-12 พฤษภาคม63  11,900 บาท
 16-19 พฤษภาคม63  11,900 บาท
 23-26 พฤษภาคม63  11,900 บาท
   

 
 โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก   กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)- โฮจิมินห์ซิตี้ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม -ไปรษณีย์กลาง - เมืองมุยเน่   ( - / กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / เย็น  ) 
05.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย  Air Asia (FD)
                โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.00 น.   ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์  โดยเที่ยวบิน FD 656 
08.35 น.   เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 
                นำท่านชม โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า100 ปีก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  ชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ชมโรงละครโอเปร่า(Opera House) ในอดีตโรงละครแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนาม แต่ในปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นโรงละคร และเปิดการแสดงดั่งเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
**พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ**

                นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ จังหวัดฟานเที๊ยต มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองมีภูมิประเทศตั้งอยู่ริมทะเล ทำให้ที่นี่มีหาดทรายทอดยาวที่เต็มไปด้วยเรือประมง นอกจากนี้ที่มุยเน่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังที่เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่มามุยเน่จะต้องไปเยือนนั่นก็คือ ทะเลทราย
ค่ำ      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่   Tien Dat Resort (มุยเน่) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง มุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ชมลำธารFAIRYSTREAM - เมืองดาลัด - 
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด   (เช้า/กลางวัน/ค่ำ) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                นำท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล เม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่ เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม  พาชม ลำธารนางฟ้า Fairy Stream ลำธารน้ำสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆ ซึ่งท่านจะเห็น ไร่แก้วมังกร ไร่กาแฟ ซึ่งเส้นทางที่นําท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย เมื่อเดินทางถึง ดาลัท ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสําหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัท อากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระ ที่เมืองดาลัท 
ค่ำ          บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร  
              หลังอาหารนําท่าน ช้อปปิ้งตลาดราตรีของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
พักที่ La Sapinnette Hotel (ดาลัด) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ดาลัด - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - วัดหลิงเฝือก - Crazy house - น้ำตกดาตันลา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้เมืองหนาว   (เช้า/กลางวัน/ค่ำ)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                พาท่านเดินทางไปชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เมืองดาลัท จากสวนดอกไม้ธรรมดาที่ปลูกเพื่อการค้า ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่เช็คอินสำคัญของเมืองเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความสวยงาม น่ารักของดอกไฮเดรนเยียร์ ไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนก็พลาดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้  จากนั้นนำท่านชม วัดหลิงเฝือก Long Phoc Temple หรือ เจดีย์มังกร  ภายในอาคารมีห้องโถงกว้างใหญ่มี 2 แถวใช้อุปกรณ์การสร้างส่วนใหญ่เป็นหินโมเสค ด้านบนเป็นรูปแกะสลักที่มีประวัติของ Shakyamuni และประวัติของ Lotus Sutras บริเวณวัด มีจุดเด่นมากๆอีก1จุดคือ มังกรที่มีขนาดยาว 49 ม. ตัวมังกรนี้ถูกสร้างขึ้นจากขวดเบียร์ 12,000 ขวด และปากมังกรมีพระพุทธรูป Maitreya ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าวัดจะมีหอสูงเจ็ดชั้นสูง 37 เมตรซึ่งถือว่าเป็นหอระฆังที่สูงที่สุดใน  เวียดนาม ตัวระฆังมีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 2.33 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นระฆังทีหนักที่สุดในเวียดนาม ก็น้ำหนักโดนรวม 8,500กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีอัญมณีเครื่องลายครามโบราณและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆถือเป็นสถาปัตยกรรมโมเสดที่มีความพิเศษมาก  นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่อง “Alice in Wonderland”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกดาตันลา หรือ DATANLA WATER FALL ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดกลาง แต่มีความสวยงามมาก ท่านสามารถเดินเที่ยวชมบริเวณน้ำตก ซึ่งมีขนาด 2 ชั้น และพิเศษทุกท่านจะได้ นั่งรถราง หรือ ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด เพลิดเพลินกับธรรมชาติระหว่างที่ท่านบังคับรถรางลงไปด้านล่างเพื่อชมน้ำตก  นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและนำท่านไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้ นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทำการรวมรวบพรรณไม้มากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกจำนวนมากถูกส่งออกจากดาลัด นอกจากดอกไม้ พืชผักเมืองหนาวก้อสามารถปลูกได้ดีไม่แพ้กัน ทำให้ดาลัดเป็นแหล่งผลิตพืชผักเมืองหนาว
ค่ำ            บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่  La Sapinette Hotel (ดาลัด) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ดาลัด -โฮจิมินห์ซิตี้ - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ จากดาลัทสู่นครโฮจิมินห์ (เดินทางประมาณ 6 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมาย ตั้งแต่ รองเท้า คริสตัล กระเป๋า เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ กระเป๋าเดินทาง เป้ นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารสด และดอกไม้ จนไปถึงสินค้างานหัตกรรมพื้นบ้าน สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat
เย็น          บริการอาหารเย็น ขนมปังฝรั่งเศส สไตล์เวียดนาม
21.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่  FD 659
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


                                                                                        

เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 >>> ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)
 
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
โทร. 02-915-5291 ,02-915-5296    
 


Line@ ID :   @riothaitravel     (มี@ด้วยนะคะ) 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทได้เลยค่ะ**
 

 
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน(FD) article
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน(FD) article
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน article