ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน2คืน(DD)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน2คืน(DD) articleทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน(DD)

รหัสสินค้า: 000122
ราคา 10,900.00 บ.

รายละเอียด:
บินโดยสายการบินนกแอร์ NOK AIR
ทัวร์พม่า ไหว้พระเสริมบารมี
 นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า
• นมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
• สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ (พระธาตุมุเตา) ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
นั่งกระเช้าไฟฟ้า+รถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน  
• ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
• ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
• สักการะเจดีย์กลางน้ำ แห่งเมืองสิเรียม “เจดีย์เยเลพญา”
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
อร่อยเมนูเด็ด... บุฟเฟ่ต์ชาบู +กุ้งแม่น้ำเผา +สลัดกุ้งมังกร +เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ...น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน
>> เดินทางเดือน กันยายน - ธันวาคม 2562  

 กำหนดการเดินทาง 
วันเดินทาง อัตราค่าบริการ / ท่าน
 ธันวาคม 2562  
 05-07 ธันวาคม62  11,900 .-บ.
 07-09 ธันวาคม62  11,900 .-บ.
 08-10 ธันวาคม62  11,900 .-บ.
 14-16 ธันวาคม62  11,900 .-บ.
 21-23 ธันวาคม62  11,900 .-บ.
 28-30 ธันวาคม62  12,900 .-บ.
 29-31 ธันวาคม62  12,900 .-บ.
 มกราคม 2563  
 04-06 มกราคม63  11,900 .-บ.
 11-13 มกราคม63  11,900 .-บ.

 12-14 มกราคม63

 11,900 .-บ.
 18-20 มกราคม63  11,900 .-บ.
 25-27 มกราคม63  12,900 .-บ.
 กุมภาพันธ์ 2563  
 01-03 กุมภาพันธ์63  12,900 .-บ.
 08-10 กุมภาพันธ์63  12,900 .-บ.
 09-11 กุมภาพันธ์63  11,900 .-บ.
 15-17 กุมภาพันธ์63  12,900 .-บ.
 16-18 กุมภาพันธ์63  11,900 .-บ.
 23-25 กุมภาพันธ์63  11,900 .-บ.
 27-29 กุมภาพันธ์63  11,900 .-บ.
 29 ก.พ.-2 มี.ค.  11,900 .-บ.
 มีนาคม 2563  
 06-08 มีนาคม63  11,900 .-บ.
 07-09 มีนาคม63  12,900 .-บ.
 08-10 มีนาคม63  11,900 .-บ.
 14-16 มีนาคม63  12,900 .-บ.
 15-17 มีนาคม63  11,900 .-บ.
 21-23 มีนาคม63  11,900 .-บ.
 22-24 มีนาคม63  11,900 .-บ.
 29-31 มีนาคม63  11,900 .-บ.

โปรแกรมเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า+รถ ถึงยอดเขา)     (-/L/D)
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3  เคาน์เตอร์ 6-7 สายการบินนกแอร์ (Nok Air) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน 
06.20 น. บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230 
07.05 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง หงสาวดี  (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
..นำท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สำหรับอาหารทางชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธา) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดต้องการขณะนี้คือ ถ้วย ชาม สำหรับใส่อาหาร  สมุด และ  เครื่องเขียน สำหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร) 
นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น้ำเผาคนละ1ตัว)
13.00 น. นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ 
หลังจากนั้น นำท่านมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ้ทีโย (kyaikhtiyo) ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ้ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ทีโย  ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก  พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่  ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปีพุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม” นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
พักที่โรงแรมบนพระธาตุ KYAI KHTO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินประมาณ 10-15 นาที  หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่านั้น 
 
วันที่สอง ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง    (B/L/D)
05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ       มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
06.00 น. บริการอาหารเช้า   ณ   ห้องอาหารของโรงแรม และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.30 น. เดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น้ำเผาคนละ1ตัว)
บ่าย นำท่านนมัสการพระพุทธไยาสน์ชเวตาเลียว สเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง   นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ    นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร  นำท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MILLENNIUM HOTEL  หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
 
วันที่สาม เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง- เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)- ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต -วัดพระหินอ่อน -ช้างเผือก- กรุงเทพฯ     (B/L/-)
07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของแรม
นำท่าเดินทาง สู เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุ้ง 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)**เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู**
จากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า   อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  
นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง  
สักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างฝีมือดีที่สุดของพม่า นำชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ 
ค่ำ ออกเดินทางสู่  สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 
21.00 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่  DD 4239
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ...

                                                                 

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62 >>>   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ที่นี่
 
 
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 62 >>>  ดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์ที่นี่
 
 
เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 62 >>>   ดาวน์โหลดโปรเเกรมทัวร์ที่นี่


สนใจจองทัวร์ / สอบถามข้อมูล  ติดต่อ:
บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด     
29/44 ซอยหทัยราษฏร์39 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Tel: 02-915-5291 ,02-915-5296   
HOTLINE (24hrs.) 02-915-5296
(ใบอนุญาตเลขที่11/04307)

 

Line@ ID:   @riothaitravel    (มี @ ด้วยนะคะ)
 

**คลิ๊กที่ไลน์ไอดีเพื่อเพิ่มเพื่อนหรือเริ่มแชทกับทีมงานได้เลยค่ะ**


 
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ 4วัน3คืน (FD) article
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อินเล สกายน์ 4วัน3คืน article